Nya föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har fattat beslut om nya föreskrifter för läkemedelshantering. – Det är bra att vi nu får en ökad reglering i kommunal hälso- och sjukvård där den stora mängden delegeringar är ett problem, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

– Men vi är oroliga för hur vårdgivarna kommer att tolka föreskriften inom slutenvården eftersom bristen på sjuksköterskor är så stor. Vi kommer därför att följa utvecklingen noga för att se till att föreskriften inte används felaktigt, säger Sineva Ribeiro. 

Vi ser risker för

  • patientsäkerheten om vårdgivarna inte följer de nya föreskrifterna
  • att man försöker lösa bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med personal som har lägre kompetens
  • att den kvalificerade omvårdnaden sätts ur spel

Positivt:

  • Det blir mer ordning och reda i hanteringen av läkemedel framförallt i den kommunala hälso- och sjukvården
  • Det ställs högre krav på vårdgivarna i öppen- och slutenvården som får gemensamma regler. Kraven på kunskap och uppföljning höjs.

Vårdförbundet har påverkat innehållet i de nya föreskrifterna genom hela processen med Socialstyrelsen och genom våra remissvar. Vi är några av de remissinstanser som varit kritiska till förslaget om delegering, se: https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/remissyttranden/2016/nya-regler-for-patientsakrare-hantering-av-lakemedel/. I övrigt var Vårdförbundet huvudsakligen positivt till förslaget om nya läkemedelshanteringsföreskrifter.

– Våra yrkesgrupper står upp för patientsäkerheten och har stor kunskap om såväl läkemedelshantering som hela omvårdnaden.  Vi kommer nu att titta närmare på föreskriftens utformning och analysera den, säger Sineva Ribeiro.

Syftet med de nya föreskrifterna är, enligt Socialstyrelsen, att göra läkemedelshanteringen säkrare. Det handlar bland annat om skärpta krav vid ordination, iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. Delegering av iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel ska vara tillåten i all hälso- och sjukvård, utom ambulanssjukvård.

Kraven på delegering, även inom öppenvården och den kommunala hälso- och sjukvården, skärps jämfört med dagens regler. Som tidigare gäller att delegering bara är tillåten om det är förenligt med god och säker vård och om förutsättningarna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering är uppfyllda. (Av SOSFS 1997:14 framgår bl.a. att vårdgivaren aldrig kan föreskriva att uppgifter ska delegeras. Det är fortfarande den legitimerade sjuksköterskan som avgör om hen ska delegera eller inte.).

Av vårdgivarens rutiner ska det framgå i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård att delegera. Enligt de nya föreskrifterna ska den som får en delegering ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. Av rutinerna ska det framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för den som får en delegering.

De nya föreskrifterna och allmänna råden börjar gälla den 1 januari 2018. Det ska också komma en handbok som ger vägledning till hur de nya reglerna ska tillämpas.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media