• news.cision.com/
 • Vårdförbundet/
 • Vårdförbundet: SKR:s graviditetsenkät understryker kvinnors behov av barnmorskornas kompetens och av ”en barnmorska – en förlossning”

Vårdförbundet: SKR:s graviditetsenkät understryker kvinnors behov av barnmorskornas kompetens och av ”en barnmorska – en förlossning”

Report this content

När de första resultaten från den stora graviditetsenkäten som Sveriges kommuner och regioner (SKR) nu offentliggjorts vill Vårdförbundet, som organiserar majoriteten av Sveriges barnmorskor, än en gång påtala betydelsen av barnmorskans kompetens för patientsäkerheten och för den födande och den andra förälderns upplevelse av trygghet. IVO har konstaterat att en återkommande orsak som bidrar till att det går fel under förlossningen är att det är hög arbetsbelastning på avdelningarna. Vårdförbundet vill se ”en barnmorska – en förlossning”, att barnmorskor endast bör ansvara för en aktiv förlossning i taget, istället för att stressa mellan två-tre födande.

I april 2020 gjorde Novus, på Vårdförbundets uppdrag, enkätintervjuer med 588 barnmorskor och 530 kvinnor som fött barn 2018 – 2019. Resultatet var likt det som graviditetsenkäten nu visar, att kvinnor som fött barn generellt sett är nöjda med mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Majoriteten födde vaginalt och på det sjukhus de önskat. Att mödrahälsovården tog sig tid att lyssna och ge information, och att barnmorskan var tillgänglig under förlossningen i den utsträckning man önskade.

- Dock visade Vårdförbundets Novus-undersökning att ungefär hälften av de födande kvinnorna skulle känt sig mer trygga under förlossningen, om de fått lära känna den barnmorska som skulle bistå vid förlossningen redan under graviditeten. Här finns ett utmärkt exempel på en barnmorska hela vägen i projektet ”Min barnmorska” där Vårdförbundet tecknat det lokala kollektivavtalet, säger Marie-Charlotte Nilsson, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet.

Vidare visade Vårdförbundets Novus-undersökning att 42 procent av kvinnorna inte visste vilken typ av eftervård de skulle få och 38 procent av de som fått besvär efter förlossningen fick inte den hjälp de behövde. Vårdförbundet ser att bristen på barnmorskor ger en för hög arbetsbelastning vilket kan äventyra patientsäkerheten och lösningen är inte att anställa annan kompetens.

I rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet från Socialstyrelsen 2018 konstateras bland annat att det var en ökad förekomst av multipla komplikationer och fosterskador vid de förlossningsavdelningar som hade sämre bemanning. Vidare skriver socialstyrelsen ”Kompetensbrist är en större patientsäkerhetsbrist än personalbrist”. IVO konstaterar efter sin genomgång av anmälningar gällande förlossningsvården att ”en återkommande orsak som bidrar till att det går fel under förlossningen är att det är hög arbetsbelastning på avdelningen. Det kan handla om att det exempelvis är fullt på avdelningen eller att det är många akuta och svåra ärenden som handläggs samtidigt. Bemanningen är helt enkelt inte anpassad utifrån den belastning av patienter som verksamheten har.”

- Stöd och information till kvinnan och den andra föräldern får stå tillbaka när arbetsbelastningen är hög och kan inte tid ges i den utsträckning som kvinnorna önskar, något som också SKR:s graviditetsenkät visar. Vårdförbundets krav på ”en barnmorska – en födande” syftar till att lösa dessa problem genom att skapa en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för en mer personcentrerad vård.

För att nå dit behöver Sverige fler barnmorskor, som stannar i yrket, både inom mödrahälsovård och förlossning. Det är brist på barnmorskor i 19 av 21 regioner och Vårdförbundets ranking av barnmorsketätheten i landet visar att Regionerna Jämtland, Gotland och Halland har flest barnmorskor per kvinna i fertil ålder, medan regionerna Skåne, Kronoberg och Östergötland ligger lägst, säger Åsa Mörner, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet.

Det finns helt enkelt inga genvägar för att lösa bristen på barnmorskor och Vårdförbundet har vid flera tillfällen lyft nedanstående förslag på åtgärder för att göra barnmorskeyrket attraktivt och få barnmorskor att stanna kvar i yrket. Regeringen satsar som vi vet stora pengar på kvinnors hälsa, men dessa satsningar måste läggas på rätt saker:

 • En barnmorska – en förlossning. Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget för en patientsäker och trygg förlossningsvård.
   
 • Skapa förutsättningar för personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna. I nuläget är tidspressen stor för att varje enskild person ska kunna få möjlighet till en personcentrerad och säker vård.
   
 • Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor så att kvinnorelaterade besvär kopplade till exempelvis klimakterium, endometrios, bristningar och amning får högre status i vården. Det ökar dessutom möjligheten att få in fler universitetslärare på utbildningarna.
   
 • Möjliggör fler vårdnivåer med barnmorskeledda enheter. Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter. Använd Norge som förebild när det handlar om mindre förlossningsenheter, där dessutom spädbarnsdödligheten är lägre än i Sverige.
   
 • Det behövs ett gott ledarskap med chefer som också har en hälsofrämjande arbetsmiljö, med ansvar för ett rimligt antal medarbetare och mandat att driva och utveckla verksamheten.
   
 • Barnmorskor måste värderas och få lön utifrån sina dubbla legitimationer, långa akademiska utbildning och ansvar. För att nå samma nivå som andra akademiska yrken, som har samma utbildningslängd och liknande svårighetsgrad, måste livslönen höjas med minst 30 procent.

Kontakt för intervjuer

 • Riksläget: Barnmorskorna och förbundsstyrelseledamöterna Åsa Mörner 073-6480133 asa.morner@vardforbundet.se och Marie-Charlotte Nilsson 070-6484688 marie-charlotte.nilsson@vardforbundet.se
 • Regionalt/lokalt: Vårdförbundets 21 lokala avdelningsordförande förmedlar kontakt med barnmorskor runt om i landet, nås via presstjänsten 0703 10 30 09 (ej sms)

Korta fakta:

 • 19 av 21 regioner uppger att de har brist på barnmorskor. (Källa: Socialstyrelsen Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021 (socialstyrelsen.se)
 • Vårdförbundet organiserar majoriteten av landets barnmorskor
 • 60 % av de tillfrågade barnmorskorna i Vårdförbundets medlemsundersökning 2020 (Novus) anser att de är för få på deras arbetsplats. Varav;
  • 80 % arbetar på förlossning
  • 81 % arbetar på BB/Antenatal avdelning
  • 85 % är 39 år eller yngre
 • Sju av tio vill jobba enligt principen ”en barnmorska – en födande” (69 %).
  • Bland dem som vill arbeta enligt principen ”en barnmorska – en födande” anger drygt nio av tio att de inte arbetar efter principen idag (92 %).
 • Novusundersökningen visar också att barnmorskor tidigt söker sig till förlossningsvården och BB, men att svag löneutveckling och slitsamma arbetsvillkor gör att de erfarna går vidare till arbetsplatser med mer hälsosam arbetsmiljö.

NOVUSUNDERSÖKNINGEN

 • Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat
 • Antal intervjuer: 530
 • Fältperiod 8 – 20 april 2020
 • Deltagarfrekvens: 51 % (representativ för målgruppen, kvinnor som fött barn 2018-2019. Resultatet är viktat på mammans ålder, barnets födelseår och NUTS 2 regioner. Data till viktningen är inhämtat från SCB)

Resultat i korthet:

Om respondenterna

 • 46 procent av de som födde barn under perioden 2018 - 2019 var förstagångsföderskor
 • 99 procent födde sitt barn på sjukhus och 94 procent av dessa födde på det sjukhus de önskade/sökte i första hand.

Graviditeten

 • 90 procent upplever att vid besök på mödrahälsovården tog sig barnmorskan tid för att lyssna och fördjupa sig i det som mödrarna upplevde som viktigt att få information om.
 • 66 procent erbjöds någon form av förlossningsförberedelse/utbildning från den offentliga vården.
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av graviditeten bättre nämns exempelvis att ges möjligheten till samma barnmorska, få samtal/information kurser inför förlossningen.

Förlossningen

 • 78 procent födde sitt barn via en vaginal förlossning.
 • Vid förlossningen upplevde nästan nio av tio att barnmorskan fanns närvarande i den utsträckning mödrarna hade behov av (86 %).
 • Hälften anser att känslan av trygghet skulle öka om den som förlöste dem är en barnmorska som de haft kontakt med och lärt känna tidigare under graviditeten (51 %).
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av förlossningen bättre nämns exempelvis mindre stressad personal, närvarande barnmorska, samma barnmorska och generellt mer information.

Eftervården

 • Drygt fyra av tio visste inte vilken typ av eftervård de skulle få (42 %). En av fem visste inte vart de skulle vända sig om de behövde mer råd och stöd (19 %).
 • En av fem som hade besvär i efterförloppet till förlossningen fick inte den hjälp de behövde från vården (20 %).
 • Under anledningar som hade kunnat göra upplevelsen av eftervården bättre nämns bland annat mer/bättre information, stöd kring amning och lättillgänglig eftervård.

 VÅRDFÖRBUNDET, Segelbåtsvägen 15, Box 3260, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media