Vårdförbundet om ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, första delbetänkandet om hur primärvården ska utvecklas

Vårdförbundet välkomnar delbetänkandets fokus på att förstärka vårdgarantin mot en mer behovsstyrd garanti, där en bedömning garanteras inom tre dagar istället för 7 dagar. Som förbundet ser det vore detta en bättre reglering än den som gäller idag. Detta kommer möjliggöra att olika vårdprofessioners kompetens används bättre - att rätt kompetens används på rätt sätt, samtidigt som det öppnar upp för nya former för patientens möte med vården.

Den utredning om samordnad god och nära vård som nu inletts av Anna Nergårdh är mycket betydelsefull för vårdens framtid och Vårdförbundet är en engagerad del av utredningens referensgrupp.

-          Det är hög tid att vården kommer närmare befolkningen och möter människors behov med helhetssyn. Idag är vården sjukhustung och osammanhängande. Allt för ofta ligger fokus på sjukdom och diagnos, istället för att stärka hälsa och livskvalitet. Vi behöver en modern, nära vård som är proaktiv, hälsofrämjande och kan möta personer med vitt skilda behov, och det här delbetänkandet innebär steg i rätt riktning, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Det är positivt att man vill synliggöra fler kompetenser än läkare inom primärvården, eftersom en högkvalitativ vård handlar om effektivt lagarbete över professionerna, ett arbete som måste utgå från ett personcentrerat arbetssätt. Vårdförbundets medlemmar, som exempelvis distriktssköterskor och andra specialistsjuksköterskor, genomför redan idag ett stort antal bedömningar och behandlingar inom primärvården. Vårdförbundet tycker att en mer professionsneutral vårdgaranti är positivt, så länge det innebär att patienten möts av legitimerade yrkesutövare.

-          Redan idag fördelas ofta arbetet mellan läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och annan legitimerad personal ute i verksamheterna. Vi efterfrågar dock en utveckling mot en än mer professionsneutral vårdgaranti där fokus inte ligger så mycket på ”vem som kan ersätta läkaren”, som på att säkra att vi möter patienten med rätt kompetensmix i varje situation, säger Sineva Ribeiro. 

Vidare tycker också Vårdförbundet att begreppet ”medicinsk bedömning” bör ersättas med ”bedömning och åtgärd”, för att också innefatta sjukdomsförebyggande åtgärder. Viktigt är också att den profession som gör bedömningen har rätt kompetens och erfarenhet utifrån patientens behov - och likaså att bedömaren kan avgöra när det är en annan profession som bättre kan tillgodose patientens behov.

-          Vårdförbundet välkomnar utredarens inställning att det är vården som ska organisera sig utifrån patienternas behov, och inte tvärtom – med ett mer personcentrerat arbetssätt där patienten ses som en aktiv partner ökar både effektivitet och kvalitet! Det vore bra med en ökad flexibilitet och effektivitet i patientbedömningarna, både vad gäller vilken kompetens som erbjuds patienten och i vilken form mötet sker. Vi vill att utredningen nu tittar närmare på hur vårdgarantin ska fungera inom hemsjukvården, då trenden går mot att allt fler patienter vårdas i hemmet, säger Sineva Ribeiro.

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, tf presschef, tfn: 076-016 78 86
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera