Vårdförbundets lönestatistik 2016: Bäst löneutveckling i Södermanland

Idag släpps Vårdförbundets lönestatistik från 2016 med siffror för nära 85 000 medlemmar. Statistiken visar på en individuell löneutveckling* över hela landet i landstingssektorn och kommuner på 3,7 procent, att jämföra med det så kallade industrimärket på 2,2 procent. Störst lönelyft har röntgensjuksköterskor i Södermanlands läns landsting fått med hela 9,2 procent, vilket motsvarar 2 900 kronor. Trots detta anser Vårdförbundet att löneutvecklingen går för långsamt och att medlemmarnas viktiga arbete måste värderas lika högt som andra yrkesgrupper med jämförbar utbildningsnivå.

Siffrorna är baserade på löneläget för Vårdförbundets medlemmar (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor) i november 2016 (landsting och kommuner) och september 2016 (privat och statlig sektor). I statistiken ingår yrkesverksamma medlemmar i Vårdförbundet som uppbär månadslön, vilket motsvarar nära 85 000 personer över hela landet.

-  Problemen inom sjukvården är en av de mest debatterade samhällsfrågorna i Sverige idag och det med all rätt. Det råder brist på kompetent vårdpersonal, vilket leder till att vårdplatser stängs och patientköerna växer.

-  Vi i Vårdförbundet vet att lönen är en av de absolut viktigaste faktorerna för att lösa kompetensförsörjningen. Vi har arbetat målmedvetet med lönefrågan under många års tid och har nått resultat över industrisektorns löneökningar. Men det är fortfarande långt kvar tills våra medlemmar är rätt värderade för det viktiga arbete de utför, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Lönestatistiken för 2016 visar en individuell löneutveckling* över hela landet i landsting och kommuner på 3,7 procent, vilket motsvarar 1 200 kronor.

Inom privat sektor (Vårdföretagarna) var löneutvecklingen 3,6 procent, motsvarande 1 200 kronor. Medlemmar anställda i staten fick 2,7 procent, vilket ger 1 000 kronor i löneökning.  

Landstinget är alltså den sektor som fått högst individuell löneutveckling, men det är där som medellönerna i stort är som lägst. Det så kallade märket för industrisektorn var 2,2 procent.

Södermanlands läns landsting och landstinget Västernorrland i topp 

Röntgensjuksköterskorna i Södermanlands läns landsting är årets vinnare i löneutvecklingen, men barnmorskorna och sjuksköterskorna i Södermanland tillhör också de grupper som fått störst löneökning. Landstinget Västernorrland ligger på andra plats med en löneutveckling på 5,9 procent för Vårdförbundets samtliga professioner. 

Inom kommunal sektor har chefer och ledare i Östergötland samt sjuksköterskor i Örebro högst löneutveckling på 4,8 procent. Detta motsvarar 2 000 kronor respektive 1 500 kronor. I privat sektor befinner sig Gotland och Örebro i topp med 4,7 procent och 4,6 procent, motsvarande 1 500 kronor.

Fler åtgärder för att komma till rätta med löneläget

-   Vi vill se en snabbare löneökning framöver, det är ett nödvändigt steg för att lösa vårdkrisen. Här behövs kraftfulla och långsiktiga åtgärder på strukturell nivå. Våra medlemmar har en livslön långt under andra yrkesgrupper – exempelvis har en civilingenjör under sitt yrkesliv 31 procent mer i bruttolön än en barnmorska, trots att de har jämförbar utbildningsnivå.

-   Vi vill också se en ökad lönespridning, så att våra medlemmar kan göra en tydlig lönekarriär. Man måste se ett värde i att stanna i yrket och även i att vidareutbilda sig, säger Sineva Ribeiro.

Följande krävs för att komma tillrätta med löneläget, enligt Vårdförbundet:

  • En lönespridning där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv både när det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal i vården.
  • Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och differentierad lönesättning.
  • En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar minst har samma löneutveckling som andra motsvarande grupper under ett yrkesliv.
  • En specialistutbildning som lönar sig. Rejäla lönelyft efter kompetensutveckling är en självklarhet.

Mer statistik:

Särskilda satsningar inom landstingssektorn

Vissa landsting har en löneutveckling som skiljer sig stort från övriga landsting. Detta kan bero på olika extrasatsningar, som exempelvis:

  • I Södermanlands läns landsting har parterna kommit överens om att satsa extra på erfarna sjuksköterskor med oregelbunden arbetstid som arbetar i en dygnet-runt-verksamhet. Pengarna fördelas individuellt vilket innebär att en del kan få mer och andra mindre. Målet är att öka lönespridningen och premiera erfarenhet.
  • Landstinget Västernorrland satsar extra på barnmorskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Kompetenstrappor har införts på många kliniker för både barnmorskor och sjuksköterskor.
  • I Region Jönköpings län har ett massivt påverkansarbete på bred front lett till att politiken budgeterar särskilda pengar till löneöversynen, riktade till barnmorskor och sjuksköterskor.
  • Även i Landstinget Blekinge har flerårigt opinionsarbete av Vårdförbundet lett till att arbetsgivaren gör struktursatsningar på bland annat barnmorskor.

Störst löneutveckling per yrkeskategori

Barnmorskor får störst lönelyft i Södermanlands läns landsting
I Södermanlands läns landsting har barnmorskor ökat sin lön med 7,7 procent under 2016 tätt följt av Landstinget Västernorrland på 7,6 procent. I kronor innebär dessa lönelyft 2 500 kronor respektive 2 400 kronor.

Biomedicinska analytiker får bäst löneutveckling i Landstinget i Värmland
I Landstinget i Värmland har biomedicinska analytiker ökat sin lön med 4,2 procent under 2016. Detta motsvarar 1 200 kronor. Därefter kommer Region Jönköpings län med 4,1 procent eller 1 200 kronor.

För röntgensjuksköterskor är Södermanlands läns landsting i topp
I Södermanlands läns landsting har röntgensjuksköterskor ökat sin lön i särklass mest med 9,2 procent under 2016. Detta innebär ett lönelyft på 2 900 kronor.

Sjuksköterskor får störst lönelyft i Södermanlands läns landsting
I Södermanlands läns landsting har sjuksköterskor ökat sin lön med 8,0 procent under 2016 vilket innebär 2 500 kronor. Södermanland har betydligt högre löneutveckling än i övriga landsting. Näst högst löneökning har Landstinget Västernorrland med 6,3 procent, eller 1 800 kronor.

Kedjad löneutveckling för landstingen 2014-2016

För att se hur löneutvecklingen sett ut de senaste åren har vi tagit fram en kedjad löneutveckling för åren 2013/2014 till 2015/2016. På så sätt kan hänsyn tas till flera års procentuella ökningar, så kallad ränta-på-ränta-effekt. Vårdförbundet anser att resultaten bör hamna över 10,0 procent för att visa på en positiv värderingsutveckling för våra medlemmar. Industrimärkets motsvarande utveckling är 6,6 procent under dessa år.

När det gäller alla yrkesgrupper inklusive chefer ligger Region Västmanland högst med 15,2 procent.

Under 10 procent ligger Västerbottens läns landsting med 7,7 procent. En förklaring till den låga placeringen är att ett tvåårsavtal skrevs 2013-2014 som gav nästan hela utfallet 2013.

Även för sjuksköterskor är Region Västmanland i topp med 15,6 procent och Västerbotten längst ner med 7,8 procent.

För barnmorskor har det också gått bäst i Region Västmanland med 17,3 procent. Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting har 8,7 procent respektive 6,7 procent.

När det gäller biomedicinska analytiker har Region Västmanland och Stockholms läns landsting högst kedjat värde på 13,5 procent respektive 13,4 procent. Fem landsting hamnar under 10-procentsgränsen; Region Uppsala (9,9 procent), Östergötlands läns landsting (9,1 procent), Södermanlands läns landsting (8,8 procent), Landstinget Västernorrland (8,2 procent) och Västerbottens läns landsting (7,5 procent).

Region Halland har högst kedjad löneutveckling för röntgensjuksköterskor på 15,8 procent och strax efter ligger Södermanlands läns landsting med 15,3 procent. Västernorrland och Västerbotten har värden under 10, 9,7 procent respektive 6,9 procent.

Gällande chefer och ledare ligger Region Örebro län i topp med 14,8 procent. Jämtland och Västerbotten hamnar under gränsen med 9,9 respektive 7,6 procent.

Lönestatistik län för län

  • Se löneutveckling per sektor och region för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper samt chefer i bifogade pdf:er.

Medellön

När det gäller medellönen avses även nyanställda och de som slutat sin anställning under året. Det är månadslönen inklusive fasta tillägg som redovisas. Ob-tillägg och andra rörliga tillägg finns inte med. 

Medellön landstingssektorn

Totalt för våra fyra yrken i Vårdförbundet inklusive chefer och ledare, riket: 32 300 kronor

Södermanlands läns landsting ligger i topp med en medellön på 33 800 kronor. Strax efter hamnar Stockholms läns landsting och Landstinget Dalarna med 33 500 respektive 33 400 kronor.

Sjuksköterskor riket: 31 400 kronor
Medellönen är högst i Södermanlands läns landsting med 32 900 kronor i månaden. Stockholms läns landsting samt Landstinget Dalarna ligger strax efter med medellöner på 32 500 kronor respektive 32 300 kronor.  

Barnmorskor riket: 34 800 kronor
Barnmorskorna, som har fyra och ett halvt års universitetsutbildning, har högre löner. Region Västmanland har i år igen högst medellön på 36 700 kronor i månaden. Lägst har Region Gävleborg med 33 000 kronor i månaden.

Biomedicinska analytiker riket: 30 100 kronor
Bäst tjänar biomedicinska analytiker i Region Västmanland, där medellönen är 31 800 kronor i månaden. Efter kommer Landstinget Dalarna och Region Örebro län med 31 200 kronor och 31 100 kronor.

Röntgensjuksköterskor riket: 30 800 kronor
I topp ligger Södermanlands läns landsting och Landstinget Dalarna med 32 900 kronor respektive 32 700 kronor.  Region Norrbotten har lägst medellön med 28 500 kronor i månaden.

Medellön kommunal sektor

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 33 300 kronor

Stockholm ligger i topp när det gäller samtliga professioner med en medellön på
37 700 kronor. Skåne ligger på 34 000 kronor och i Västra Götalandsregionen är medellönen 33 000 kronor, det vill säga nära medel för riket.

Medellön privat sektor (Vårdföretagarna)

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 34 400 kronor

Jämtland och Stockholm ligger i topp när det gäller samtliga professioner med en medellön på
35 900 kronor respektive 35 600 kronor. Lägst har Gävleborg med 31 500 kronor i månaden.

Medellön staten

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 37 200 kronor

Medlemmar inom staten arbetar på universitet, högskola eller myndighet. De har oftast inte traditionella arbetsuppgifter för sitt yrke utan arbetar främst med utredning, utbildning och forskning.

*Individuell löneutveckling
Individuell löneutveckling definieras av att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, tf presschef, tfn: 070-310 30 09 eller 076-016 78 86 alternativt press@vardforbundet.se
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se