Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 474 (392) Mkr. * Hyresintäkterna ökade med 10 procent och uppgick till 1 944 (1 766) Mkr. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden är mycket stark. * Investeringarna uppgick till 1 839 (2 272) Mkr. 1 027 (1 603) Mkr utgjorde fastighetsförvärv och 812 (669) Mkr var investeringar i fastigheter och anläggningar. Fastighetsförsäljningar uppgick till 244 (78) Mkr med en reavinst på 75 (20) Mkr. I september förvärvades två centrala fastigheter i Malmö från IKANO. * Utsikterna för helåret 2000 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 400 Mkr. Ekonomiska data Jul- Jul- Jan- Jan- SeptHelå sept sept sept sept 1999- r Mkr 2000 1999 2000 1999 sept 1999 2000 Hyresintäkter 673 630 1 944 1 766 2 558 2 380 Resultat efter 218 141 474 392 519 437 finansiella poster Resultat efter finansiella 186 129 399 372 401 374 poster exklusive fastighetsförsäl jning Kassaflöde från -246 456 209 879 146 826 löpande verksamhet Investeringar 455 1 617 1 839 2 272 2 301 2 inklusive 744 fastighetsförvär v Soliditet, % 36 36 38 37 38 38 Vakansgrad, 6 9 6 9 8 area, % 8 Vakansgrad, 4 7 4 7 6 6 hyra, % Marknad Lokalhyresmarknaden i Sverige har under år 2000 utvecklats mycket positivt. Efterfrågan på centrala lokaler i storstäderna har ökat kraftigt samtidigt som utbudet av lediga lokaler är mycket lågt. I Stockholm har flera nya byggprojekt startats och enligt bedömningar från tidningen Fastighetsvärlden kommer tillskott på en miljon kvadratmeter kontorsytor, främst utanför city, under de närmaste tre-fyra åren. Hyresnivåerna ökar kraftigt i Stockholm där toppnoteringar finns kring 7 000 kr/m2. I Göteborg, Malmö och universitetsstäderna är det också uppåtgående hyresnivåer. Fastighetsmarknaden i Sverige har präglats av en fortsatt omstrukturering. Fem börsnoterade företag har under året påverkats. Diligentia köptes i januari upp av Skandia. Piren köptes i januari upp av holländska Rodamco. Drott köpte i februari Balder. Ett offentligt bud har under augusti lagts på Norrporten av NS Holding, ett nybildat företag med Sjätte AP-fonden och företagsledningen som ägare. AP Fastigheter har under september lagt ett bud på Diös. Ericsson har sålt samtliga sina fastigheter i Sverige till bland annat AP Fastigheter, Drott, Kungsleden och Vasakronan. Börsutvecklingen för svenska fastighetsbolag har varit positiv under år 2000 baserat på högre hyresnivåer och ökade fastighetsvärden. Hyresintäkter Vasakronans hyresintäkter för årets första nio månader ökade med 178 Mkr och uppgick till 1 944 (1 766) Mkr, en ökning med 10 procent. För jämförbart fastighetsbestånd var ökningen 7 procent och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter 3 procent. Under perioden januari- september 2000 har kontrakt motsvarande 160 Mkr i årshyra omförhandlats och hyrorna har ökat med 45 procent. För motsvarande period 1999 omförhandlades 145 Mkr och hyresökningen uppgick till 30 procent. Totalt kommer 12 procent av hyreskontrakten att omförhandlas under 2000 varav 6 procent omförhandlats under de första nio månaderna. De största hyresavtalen under denna period har tecknats i Stockholm med Boston Consulting Group, Linq Systems Svenska och Ericsson. Av hyresintäkterna var 87 (76) Mkr fastighetsskatt som betalats av hyresgästerna. 77 (80) procent av fastighetsskatten betalas av hyresgästerna. Den genomsnittliga löptiden i kontraktsportföljen uppgick till 4,0 (4,5) år. Vakansgraden uppgick till 6 (9) procent av lokalarean motsvarande 177 000 m2. Beräknat hyresbortfall var lägre, 4 (7) procent vilket motsvarar 122 Mkr. Andelen statliga hyresgäster har minskat till följd av genomförda fastighetsförvärv och uppgår till 45 (48) procent. Andelen övriga hyresgäster har ökat till 55 (52) procent. Resultat Driftkostnaderna minskade med 10 Mkr och uppgick till 407 (417) Mkr, en minskning med 2 procent. Minskningen för jämförbart bestånd var 4 procent och effekten av förvärv och avyttringar var en ökning med 2 procent. I resultatet ingår återbetalning av SPP överskott med 25 Mkr, varav 21 Mkr redovisas i driftkostnaderna och 4 Mkr i administration & marknadsföring. Underhållskostnaderna steg med 8 Mkr och uppgick till 186 (178) Mkr, en ökning med 4 procent. Ökningen för jämförbart fastighetsbestånd var 2 procent och effekten av förvärv och avyttringar var 2 procent. Stora projekt pågår fortfarande främst i Stockholm. Fastighetsskatten ökade med 18 Mkr till 113 (95) Mkr. Ökningen beror på de nya och högre taxeringsvärdena. Eftersom fastighetsskatten till 77 procent betalas av hyresgästerna reduceras kostnadsökningen på 18 Mkr till 4 Mkr. Driftöverskottet förbättrades med 162 Mkr och uppgick till 1 238 (1 076) Mkr, en ökning med 15 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 11 procent och effekten av förvärv och avyttringar var 4 procent. Driftöverskottsmarginalen förbättrades till 64 (61) procent. Avskrivningarna ökade till 279 (257) Mkr beroende på fastighetsförvärv och investeringar. Kontors- och butiksfastigheter skrivs av med 2 procent per år. Kostnader för central administration och marknadsföring uppgick till 52 (36) Mkr. I utfallet för 1999 ingick en vinst på 18 Mkr avseende lösen av pensionsskulden. Finansnettot uppgick till 512 (416) Mkr, en ökning med 96 Mkr. Av denna ökning beror 138 Mkr på en högre genomsnittlig upplåning till följd av fastighetsköp, investeringar och utdelning. Detta har motverkats av en lägre genomsnittlig räntekostnad vilken har givit en positiv resultateffekt på 36 Mkr. Försäljning av 49 procent i dotterbolaget Vasakronan Växjöfastigheter AB till IKANO gav 6 Mkr i positiv resultateffekt. Resultat efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 399 (372) Mkr. Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 75 (20) Mkr. Resultat efter finansiella poster inklusive fastighetsförsäljningar ökade till 474 (392) Mkr. Förändring av fastighetsbeståndet Under de första nio månaderna 2000 har Vasakronan förvärvat fastigheter inklusive lagfarter för 1 027 (1 603) Mkr. Fastigheter har avyttrats för 244 (78) Mkr, vilket är 13 procent högre än det bedömda marknadsvärdet på 215 Mkr som fastighetsvärderingarna vid årsskiftet visade. Reavinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 75 (20) Mkr. I januari förvärvades Estländaren 10 i Sollentuna för 22 Mkr av SIFO. Av Skanska förvärvades Gamen 10 på Södermalm i Stockholm för 151 Mkr. I april fortsatte affärerna med Skanska. I en bytesaffär förvärvades fastigheten Lagern 11 på Kungsgatan i Stockholm för 330 Mkr och Grönlandet Södra 13 på Adolf Fredriks Kyrkogata såldes för 153 Mkr. I juni förvärvades Nya Vattentornet 2 i Lund av Ericsson för 324 Mkr och i september två fastigheter i Malmö av IKANO för 200 Mkr. I september såldes Södra Teatern i Stockholm till Riksteatern för 52 Mkr. Investeringar Under januari-september 2000 uppgick investeringarna till 1 839 (2 272) Mkr. Av dessa utgjorde 1 027 (1 603) Mkr förvärv av fastigheter och 812 (669) Mkr investeringar i fastigheter och anläggningar. Pågående fastighetsprojekt uppgick till 2,4 miljarder kronor. Projekten finns i huvudsak i Stockholm varav de två största projekten är Infra Business Center i InfraCity på 376 Mkr och Port 108 i Garnisonen på 346 Mkr. Finansiering Likvida medel uppgick den 30 september 2000 till 270 (457) Mkr. Därtill kommer outnyttjade kreditlöften på 6 956 (7 489) Mkr. Räntebärande skulder var vid kvartalsskiftet 11 879 (10 155) Mkr. Netto räntebärande skulder ökade med 1 886 Mkr till 11 609 (9 722) Mkr. Ökningen beror på fastighetsköp, investeringar och utdelning. Under året var genomsnittligt netto räntebärande skulder 10 907 (8 178) Mkr. Den genomsnittliga låneräntan minskade till 6,3 (6,5) procent. Den 30 september 2000 var den genomsnittliga låneräntan 6,0 (6,3) procent. Räntetäckningsgraden var 1,9 (1,9). Vid kvartalsslutet var den genomsnittliga räntebindningen 2,0 (2,3) år. Vasakronans certifikatprogram och MTN-program har av Standard & Poor's erhållit kreditbetyget K1 respektive BBB+. Eget kapital Vasakronan hade den 30 september 2000 ett synligt eget kapital om 7 781 (7 558) Mkr. Antalet aktier uppgår till 4 000 000. Vid årsskiftet 1999/2000 värderades Vasakronans fastigheter till 27,2 miljarder kronor. Det bokförda värdet uppgick vid samma tidpunkt till 19,2 miljarder kronor. Kassaflöde Kassaflödet i den löpande verksamheten uppgick till 209 (879) Mkr. Minskningen beror på tillfälligt högre hyresfordringar än normalt på cirka 400 Mkr samt lägre leverantörs- och momsskulder om cirka 150 Mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden var 336 (340) personer. Per den 30 september 2000 var 364 (350) personer anställda i Vasakronan. Utsikter för 2000 Hyresintäkterna kommer att öka på grund omförhandlingar och minskade vakanser. Drift- och underhållskostnader kommer att vara på ungefär oförändrad nivå. Avskrivningarna ökar till följd av investeringar och genomförda fastighetsförvärv. Administration och marknadsföring innehöll 1999 en positiv engångseffekt avseende lösen av pensionsskulder. Finansnettot ökar till följd av högre upplåning beroende på genomförda förvärv. Vasakronans prognos är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 400 Mkr. Stockholm den 25 oktober 2000 Håkan Bryngelson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01410/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01410/bit0002.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar