Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari-september 2000 ¤ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 474 (392) Mkr. ¤ Hyresintäkterna ökade med 10 procent och uppgick till 1 944 (1 766) Mkr. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden är mycket stark. ¤ Investeringarna uppgick till 1 839 (2 272) Mkr. 1 027 (1 603) Mkr utgjorde fastighetsförvärv och 812 (669) Mkr var investeringar i fastigheter och anläggningar. Fastighetsförsäljningar uppgick till 244 (78) Mkr med en reavinst på 75 (20) Mkr. I september förvärvades två centrala fastigheter i Malmö från IKANO. ¤ Utsikterna för helåret 2000 är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 400 Mkr. Ekonomiska data Jul- Jul- Jan- Jan-sept Sept 1999- Helår sept sept sept 1999 sept 2000 1999 Mkr 2000 1999 2000 Hyresintäkter 673 630 1 944 1 766 2 558 2 380 Resultat efter finansiella 218 141 474 392 519 437 poster Resultat efter finansiella 186 129 399 372 401 374 poster exklusive fastighetsförsäljning Kassaflöde från löpande -246 456 209 879 146 826 verksamhet Investeringar inklusive 455 1 617 1 839 2 272 2 301 2 744 fastighetsförvärv Soliditet, % 36 38 36 38 37 38 Vakansgrad, area, % 6 9 6 9 8 8 Vakansgrad, hyra, % 4 7 4 7 6 6 Marknad Lokalhyresmarknaden i Sverige har under år 2000 utvecklats mycket positivt. Efterfrågan på centrala lokaler i storstäderna har ökat kraftigt samtidigt som utbudet av lediga lokaler är mycket lågt. I Stockholm har flera nya byggprojekt startats och enligt bedömningar från tidningen Fastighetsvärlden kommer tillskott på en miljon kvadratmeter kontorsytor, främst utanför city, under de närmaste tre-fyra åren. Hyresnivåerna ökar kraftigt i Stockholm där toppnoteringar finns kring 7 000 kr/m2. I Göteborg, Malmö och universitetsstäderna är det också uppåtgående hyresnivåer. Fastighetsmarknaden i Sverige har präglats av en fortsatt omstrukturering. Fem börsnoterade företag har under året påverkats. Diligentia köptes i januari upp av Skandia. Piren köptes i januari upp av holländska Rodamco. Drott köpte i februari Balder. Ett offentligt bud har under augusti lagts på Norrporten av NS Holding, ett nybildat företag med Sjätte AP-fonden och företagsledningen som ägare. AP Fastigheter har under september lagt ett bud på Diös. Ericsson har sålt samtliga sina fastigheter i Sverige till bland annat AP Fastigheter, Drott, Kungsleden och Vasakronan. Börsutvecklingen för svenska fastighetsbolag har varit positiv under år 2000 baserat på högre hyresnivåer och ökade fastighetsvärden. Hyresintäkter Vasakronans hyresintäkter för årets första nio månader ökade med 178 Mkr och uppgick till 1 944 (1 766) Mkr, en ökning med 10 procent. För jämförbart fastighetsbestånd var ökningen 7 procent och effekten av förvärv och avyttringar av fastigheter 3 procent. Under perioden januari- september 2000 har kontrakt motsvarande 160 Mkr i årshyra omförhandlats och hyrorna har ökat med 45 procent. För motsvarande period 1999 omförhandlades 145 Mkr och hyresökningen uppgick till 30 procent. Totalt kommer 12 procent av hyreskontrakten att omförhandlas under 2000 varav 6 procent omförhandlats under de första nio månaderna. De största hyresavtalen under denna period har tecknats i Stockholm med Boston Consulting Group, Linq Systems Svenska och Ericsson. Av hyresintäkterna var 87 (76) Mkr fastighetsskatt som betalats av hyresgästerna. 77 (80) procent av fastighetsskatten betalas av hyresgästerna. Den genomsnittliga löptiden i kontraktsportföljen uppgick till 4,0 (4,5) år. Vakansgraden uppgick till 6 (9) procent av lokalarean motsvarande 177 000 m2. Beräknat hyresbortfall var lägre, 4 (7) procent vilket motsvarar 122 Mkr. Andelen statliga hyresgäster har minskat till följd av genomförda fastighetsförvärv och uppgår till 45 (48) procent. Andelen övriga hyresgäster har ökat till 55 (52) procent. Resultat Driftkostnaderna minskade med 10 Mkr och uppgick till 407 (417) Mkr, en minskning med 2 procent. Minskningen för jämförbart bestånd var 4 procent och effekten av förvärv och avyttringar var en ökning med 2 procent. I resultatet ingår återbetalning av SPP överskott med 25 Mkr, varav 21 Mkr redovisas i driftkostnaderna och 4 Mkr i administration & marknadsföring. Underhållskostnaderna steg med 8 Mkr och uppgick till 186 (178) Mkr, en ökning med 4 procent. Ökningen för jämförbart fastighetsbestånd var 2 procent och effekten av förvärv och avyttringar var 2 procent. Stora projekt pågår fortfarande främst i Stockholm. Fastighetsskatten ökade med 18 Mkr till 113 (95) Mkr. Ökningen beror på de nya och högre taxeringsvärdena. Eftersom fastighetsskatten till 77 procent betalas av hyresgästerna reduceras kostnadsökningen på 18 Mkr till 4 Mkr. Driftöverskottet förbättrades med 162 Mkr och uppgick till 1 238 (1 076) Mkr, en ökning med 15 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 11 procent och effekten av förvärv och avyttringar var 4 procent. Driftöverskottsmarginalen förbättrades till 64 (61) procent. Avskrivningarna ökade till 279 (257) Mkr beroende på fastighetsförvärv och investeringar. Kontors- och butiksfastigheter skrivs av med 2 procent per år. Kostnader för central administration och marknadsföring uppgick till 52 (36) Mkr. I utfallet för 1999 ingick en vinst på 18 Mkr avseende lösen av pensionsskulden. Finansnettot uppgick till 512 (416) Mkr, en ökning med 96 Mkr. Av denna ökning beror 138 Mkr på en högre genomsnittlig upplåning till följd av fastighetsköp, investeringar och utdelning. Detta har motverkats av en lägre genomsnittlig räntekostnad vilken har givit en positiv resultateffekt på 36 Mkr. Försäljning av 49 procent i dotterbolaget Vasakronan Växjöfastigheter AB till IKANO gav 6 Mkr i positiv resultateffekt. Resultat efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 399 (372) Mkr. Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 75 (20) Mkr. Resultat efter finansiella poster inklusive fastighetsförsäljningar ökade till 474 (392) Mkr. Förändring av fastighetsbeståndet Under de första nio månaderna 2000 har Vasakronan förvärvat fastigheter inklusive lagfarter för 1 027 (1 603) Mkr. Fastigheter har avyttrats för 244 (78) Mkr, vilket är 13 procent högre än det bedömda marknadsvärdet på 215 Mkr som fastighetsvärderingarna vid årsskiftet visade. Reavinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 75 (20) Mkr. I januari förvärvades Estländaren 10 i Sollentuna för 22 Mkr av SIFO. Av Skanska förvärvades Gamen 10 på Södermalm i Stockholm för 151 Mkr. I april fortsatte affärerna med Skanska. I en bytesaffär förvärvades fastigheten Lagern 11 på Kungsgatan i Stockholm för 330 Mkr och Grönlandet Södra 13 på Adolf Fredriks Kyrkogata såldes för 153 Mkr. I juni förvärvades Nya Vattentornet 2 i Lund av Ericsson för 324 Mkr och i september två fastigheter i Malmö av IKANO för 200 Mkr. I september såldes Södra Teatern i Stockholm till Riksteatern för 52 Mkr. Investeringar Under januari-september 2000 uppgick investeringarna till 1 839 (2 272) Mkr. Av dessa utgjorde 1 027 (1 603) Mkr förvärv av fastigheter och 812 (669) Mkr investeringar i fastigheter och anläggningar. Pågående fastighetsprojekt uppgick till 2,4 miljarder kronor. Projekten finns i huvudsak i Stockholm varav de två största projekten är Infra Business Center i InfraCity på 376 Mkr och Port 108 i Garnisonen på 346 Mkr. Finansiering Likvida medel uppgick den 30 september 2000 till 270 (457) Mkr. Därtill kommer outnyttjade kreditlöften på 6 956 (7 489) Mkr. Räntebärande skulder var vid kvartalsskiftet 11 879 (10 155) Mkr. Netto räntebärande skulder ökade med 1 886 Mkr till 11 609 (9 722) Mkr. Ökningen beror på fastighetsköp, investeringar och utdelning. Under året var genomsnittligt netto räntebärande skulder 10 907 (8 178) Mkr. Den genomsnittliga låneräntan minskade till 6,3 (6,5) procent. Den 30 september 2000 var den genomsnittliga låneräntan 6,0 (6,3) procent. Räntetäckningsgraden var 1,9 (1,9). Vid kvartalsslutet var den genomsnittliga räntebindningen 2,0 (2,3) år. Vasakronans certifikatprogram och MTN-program har av Standard & Poor's erhållit kreditbetyget K1 respektive BBB+. Eget kapital Vasakronan hade den 30 september 2000 ett synligt eget kapital om 7 781 (7 558) Mkr. Antalet aktier uppgår till 4 000 000. Vid årsskiftet 1999/2000 värderades Vasakronans fastigheter till 27,2 miljarder kronor. Det bokförda värdet uppgick vid samma tidpunkt till 19,2 miljarder kronor. Kassaflöde Kassaflödet i den löpande verksamheten uppgick till 209 (879) Mkr. Minskningen beror på tillfälligt högre hyresfordringar än normalt på cirka 400 Mkr samt lägre leverantörs- och momsskulder om cirka 150 Mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden var 336 (340) personer. Per den 30 september 2000 var 364 (350) personer anställda i Vasakronan. Utsikter för 2000 Hyresintäkterna kommer att öka på grund omförhandlingar och minskade vakanser. Drift- och underhållskostnader kommer att vara på ungefär oförändrad nivå. Avskrivningarna ökar till följd av investeringar och genomförda fastighetsförvärv. Administration och marknadsföring innehöll 1999 en positiv engångseffekt avseende lösen av pensionsskulder. Finansnettot ökar till följd av högre upplåning beroende på genomförda förvärv. Vasakronans prognos är att resultatet efter finansnetto, med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar, kommer att uppgå till cirka 400 Mkr. Stockholm den 25 oktober 2000 Håkan Bryngelson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Kontraktsportfölj 2000-09-30 Löptid Antal Årshyra Mkr Andel till år kontrakt % 2000 281 169 6 2001 756 394 15 2002 619 565 21 2003 518 390 14 2004 149 290 11 2005- 242 855 31 Bostäder 1 391 49 2 Totalt 3 956 2 712 100 Vasakronan AB 2000-09-30 Antal register- fastigheter Hyresintäkter Lokal- Vakans- Vakans- Bokfört 9 mån 9 mån area 9 mån 9 mån grad grad vär 2000 1999 1 000 m2 2000 1999 area, % hyra, % Mkr Region Syd Malmö 34 40 338 233 215 6 5 2 8 Lund 11 10 68 35 21 2 1 531 Kristianst 9 12 66 36 36 7 3 158 ad Växjö 10 10 75 36 35 16 8 311 Linköping 9 9 61 42 38 3 1 304 Totalt 73 81 608 382 345 7 4 4 2 Region Väst Göteborg 8 8 108 80 76 3 1 1 0 Väst Göteborg 15 12 105 86 58 1 1 834 Öst Karlstad 7 8 77 48 49 2 2 321 Örebro 9 9 84 67 70 6 0 539 Jönköping 8 8 102 67 55 2 2 535 Övrigt 4 5 13 1 1 62 65 30 Totalt 51 50 489 349 309 4 2 3 3 Region Stockholm Stockholm - City 10 9 93 153 141 0 0 2 4 - Gamla 7 7 20 25 23 0 0 206 Stan - 10 10 290 239 208 5 2 1 8 Östermalm - Vasastan 7 8 30 42 38 5 2 269 - Övrig 11 11 161 169 150 0 1 1 5 innerstad - Norra 29 28 303 201 191 6 4 1 8 Storstockh olm - Södra 7 9 78 59 50 11 12 492 Storstockh olm - 7 7 190 74 66 23 30 754 InfraCity Uppsala 9 9 67 48 44 5 3 434 Totalt 97 98 1 232 1 010 911 7 5 9 7 Region Nord Sundsvall 20 22 125 82 82 3 3 637 Gävle 18 18 116 64 66 9 8 439 Umeå 15 14 60 33 32 5 5 238 Luleå 13 11 74 38 35 10 7 344 Övrigt 1 8 0 1 2 0 0 0 Totalt 67 73 375 218 217 7 5 1 6 Eliminerin - - - -15 -16 - - - g Koncernen 288 302 2 704 1 944 1 766 6 4 18 totalt 1 Inkl 2 3 4 5 6 7 8 9 usive övervärde med latent skatt. Exklusive pågående arbeten. Fastighets projekt Beräknat Total fastighets - Ort Fastighet färdigstäl investeri lt ng, Mkr Växjö SPCS I 11 september 55 2001 Linköping Kv Djäknen oktober 112 2001 Göteborg Kv maj 2001 89 Nordstaden Stockholm Primus 1, november 257 Lilla 2000 Essingen Stockholm Garnisonen november 346 Port 108, 2000 Östermalm Stockholm Garnisonen november 189 , 2000 Östermalm Stockholm Infra november 376 Business 2000 Center, InfraCity Stockholm Uppfinnare 2002 229 n 2, Östermalm Stockholm Gamen 8, 2002 72 Södermalm Stockholm Argus 8, 2002 105 Gamla Stan Stockholm Grönlandet 2001 187 Norra, Vasastaden Luleå Lejonet 12 september 57 2000 Summa 2 074 Övriga 338 mindre projekt, 10 st Totalt 2 412 Fastighets affärer Totalt Jan-sept Helår Helår Helår Helår Helår Helår 199 Mkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995 93/94 200 Försäljnin 244 277 2 192 6 541 577 415 50 10 g Reavinst 75 63 834 2 008 144 61 17 3 2 Förvärv 1 027 1 809 4 992 2 357 246 148 64 10 Fastighets förvärv Kontrakts- Köpeskilli Tillträdes Hyresintä Driftne 1 ng - kter tto datum Ort Fastighet Säljare Mkr dag helår helår 2000-01-21 Sollentuna Estländare SIFO 22 2000- 4 3 n 10 06-01 2000-02-24 Stockholm Gamen 10 Skanska 151 2000- 16 15 02-29 2000-04-03 Stockholm Lagern 11 Skanska 330 2000- 26 24 09-01 2000-06-29 Lund Nya Ericsson 324 2000- 33 27 Vattentorn 06-29 et 2 2000-09-01 Malmö St Jörgen IKANO 77 2000- 6 5 7 09-01 2000-09-01 Malmö Oscar 30 IKANO 123 2000- 10 8 09-01 Summa 1 027 95 82 1 Köpeskilli ngen inkluderar lagfartsko stnader. Fastighets försäljnin gar Kontrakts- Köpeskilli Frånträdes Hyresintä Driftne ng - kter tto datum Ort Fastighet Köpare Mkr dag helår helår 2000-01-04 Växjö Växjö Thomas 14 2000- 0 0 10:51 (del Rosenlund 01-04 1 av) 2000-02-01 Stockholm Mälarhöjde Skolfasti 2 2000- 0 0 n 1:1 m fl gheter i 02-01 Sthlm 2000-03-01 Göteborg Annedal Brf 18 2000- 2 1 23:1 Äpplet 01-01 2000-03-21 Kristianst Kristianst Kristians 3 2000- 0 0 ad ad 4:28 tads 04-01 (del av) Kommun 2000-04-03 Stockholm Grönlandet Skanska 153 2000- 21 19 Södra 13 09-01 2000-06-14 Arvidsjaur Orren 3 P. 1 2000- 0 0 Johansson 06-15 2000-06-30 Strömsund Risselås Kreativ 1 2000- 1 0 1:28-1:32 Fastighet 06-30 s AB 2000-07-04 Stockholm Mosebacke Riksteate 52 2000- 5 2 10 rn 09-28 Summa 244 29 22 1 Förs 2 3 4 5 6 7 8 9 äljningen avser 49 procent av Vasakronan Växjöfasti gheter AB. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Förfallost ruktur - finansieri ng 2000- 09-30 Bindande Räntebindn Låneförfal Kreditlöf ing l ten Mkr Ränta % andel % Mkr andel % Mkr andel % 2000 3 183 4,6 27 3 576 30 3 125 43 2001 2 239 7,1 19 2 717 23 2 910 40 2002 1 650 6,3 14 859 7 1 300 17 2003 1 665 6,6 14 1 935 16 2004 1 310 5,5 11 1 310 11 2005 1 100 5,9 9 750 6 2006 660 7,3 6 660 6 2007 100 9,0 1 100 1 Totalt 11 907 6,0 100 11 907 100 7 335 100 Räntebindn ing inkluderar derivat. Lånen redovisas med nominella belopp. Finansieri ngskällor 2000-09-30 Varav Mkr Låneram utnyttjat Certifikat 5 000 2 340 program MTN- 10 000 5 249 program 2000 MTN- 2 020 2 020 program 1995 Bindande 7 335 379 kreditlöft en Private 477 477 placements Banklån - 132 Lån från - 1 310 systerbola g Totalt - 11 907 Resultaträ kning Jan-sept Jan-sept Helår Mkr 2000 1999 1999 Hyresintäk 1 944 1 766 2 380 ter Driftkostn -407 -417 -628 ader Underhåll -186 -178 -294 Fastighets -113 -95 -121 skatt Driftövers 1 238 1 076 1 337 kott Avskrivnin -279 -257 -347 g fastighete r Bruttoresu 959 819 990 ltat Övriga 4 5 3 rörelseint äkter och kostnader Resultat 75 20 63 fastighets försäljnin gar 1 Central -52 -36 -38 administra tion och marknadsfö ring Rörelseres 986 808 1 018 ultat Finansnett -512 -416 -581 o Resultat 474 392 437 efter finansiell a poster Skatt -129 -104 -116 Periodens 345 288 321 resultat 1 Lösen av pensionsskuld har påverkat administrationskostnaderna med +18 Mkr jan-sep 1999 samt +41 Mkr under helåret 1999. Balansräkning Mkr 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 - - Fastigheter och anläggningar 20 569 18 988 19 201 Finansiella anläggningstillgångar 19 23 20 Kortfristiga fordringar 698 309 469 Likvida medel 270 457 359 Summa tillgångar 21 570 19 777 20 049 Eget kapital och skulder Eget kapital 7 781 7 558 7 593 Avsättningar 508 491 470 Räntefria skulder 1 411 1 573 1 593 Räntebärande skulder 11 870 10 155 10 393 Summa eget kapital och skulder 21 570 19 777 20 049 Kassaflödesanalys Jan-sept Jan-sept Helår Mkr 2000 1999 1999 Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster 986 808 1 018 Avskrivningar 290 265 358 Övriga ej likviditetspåverkande poster -75 -59 -117 Ränteintäkter 5 2 6 Räntekostnader -523 -418 -538 Betald skatt exklusive -85 -78 -83 fastighetsförsäljningar Ökning/minskning kortfristiga -229 112 -13 fordringar Ökning/minskning kortfristiga -160 247 195 rörelseskulder Kassaflöde från den löpande 209 879 826 verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella -14 - - anläggningstillgångar Investeringar i byggnader -791 -654 -912 Investeringar i maskiner och -7 -15 -23 inventarier Förvärv av fastigheter -1 027 -1 603 -1 809 Förvärv av dotterbolag -56 -293 -293 Avdrag förvärv koncernmässigt övervärde 346 794 794 (ej kassamässigt) Sålda fastigheter 244 78 275 Betald skatt på fastighetsförsäljningar -21 -6 -18 Avyttring/amorteringar av övriga 1 - 3 finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från -1 326 -1 699 -1 983 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 1 185 2 131 2 370 Inlösen pensionskuld - -224 -224 Utbetald utdelning -157 -982 -982 Kassaflöde från 1 028 925 1 164 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -89 105 7 Likvida medel vid årets början 359 352 352 Likvida medel vid periodens slut 270 457 359 Räntebärande skuld netto vid årets -10 043 -7 463 -7 463 början Förändring av pensionsskulden - 255 271 Förändring av räntebärande skulder vid -292 -488 -488 förvärv Förändring av räntebärande skulder -1 185 -2 131 -2 370 Förändring av likvida medel -89 105 7 Räntebärande skuld netto vid periodens -11 609 -9 722 -10 043 slut Förändring räntebärande skuldnetto -1 566 -2 259 -2 580 Nyckeltal 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Fastighetsrelaterade Bokfört värde, Mkr 18 948 17 858 18 159 Lokalarea, 1 000 m2 2 704 2 671 2 674 Direktavkastning, % 8,1 7,9 7,7 Vakansgrad area % 6 9 8 Vakansgrad hyra % 4 7 6 Finansiella Driftöverskottsmarginal, % 64 61 56 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,7 Eget kapital, Mkr 7 670 7 757 7 923 Avkastning eget kapital, % 4,9 3,9 4,1 Soliditet, % 36 38 38 Räntebärande skuld netto, Mkr 11 609 9 722 10 043 Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,3 1,3 Kassaflöde löpande verksamhet, Mkr 209 879 826 Aktierelaterade Antal aktier 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Resultat per aktie, kr 86 72 80 Kassaflöde per aktie, kr 52 220 207 Eget kapital per aktie, kr 1 945 1 890 1 898 Definitioner Avkastning på eget kapital. 12-månaders rullande resultat efter beräknad skatt dividerat med eget kapital. Direktavkastning. Tolv månaders rullande driftöverskott dividerat med fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Driftöverskott. Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Driftöverskottsmarginal. Driftöverskott dividerat med hyresintäkter. Eget kapital. Genomsnittligt synligt eget kapital. Eget kapital per aktie. Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Rörelseresultat före finansiella poster med återläggning av avskrivningar och avdrag för ej likviditetspåverkande poster, netto erhållen/erlagd ränta och betald inkomstskatt samt förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier. Lokalarea. Uthyrbar area. Resultat per aktie. Resultat efter beräknad skatt dividerat med antal aktier. Räntebärande skuld netto. Räntebärande skulder inklusive pensionsskuld minus likvida medel. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder inklusive pensionsskuld minus likvida medel dividerat med eget kapital på balansdagen. Soliditet. Eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutning. Vakansgrad area. Andel outhyrd lokalarea. Vakansgrad hyra. Bedömd årshyresförlust för vakant lokalarea i procent av fastigheternas totala årshyra vid full uthyrning. Vasakronan vinner tävling om Bästa redovisning Vasakronan AB har vunnit tävlingen om Bästa redovisning 1999 för stora företag efter att de senaste två åren ha fått hedersomnämnanden. I tävlingen bedömdes 227 företag och hedersomnämnande delades ut till Securitas, Skanska, Stora Enso och JM. - Vasakronan har som mål att vara ett transparent företag för att skapa rättvisande förväntningar på bolagets utveckling, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. I juryns motivering till Vasakronans vinst står bland annat: ¤ Vasakronan har presterat en bra och innehållsrik årsredovisning för 1999, som är den absolut bästa i sin bransch. Årsredovisningen bygger vidare på den struktur och inriktning för vilken bolaget redan i fjol fick ett hedersomnämnande. Dessutom har man i år på en rad punkter förbättrat sin årsredovisning, bland annat är avsnittet om måltal och utfall betydligt utökat. ¤ Vidare har kommentarer till balans- och resultaträkningarna samt kassaflödesanalyserna lämnats även med grafer som på ett klargörande sätt beskriver väsentliga aspekter av utvecklingen under året. ¤ Ett ambitiöst avsnitt om strategisk inriktning med kommentarer till finansiella mål och utfall inleder förvaltningsberättelsen. Ett mer utförligt avsnitt om marknadsvärdering som bakgrund till redogörelsen om EVA - Economic Value Added - finns också. ¤ Omfattande information lämnas om verksamheten i respektive region, varav bland annat framgår driftsöverskott, direktavkastning och marknadsvärde för fastigheterna i regionen. ¤ Den finansiella redovisningen håller genomgående hög kvalitet. Tävlingen arrangerades för 35:e gången och arrangörer har i år varit SEB, OM Stockholmsbörsen och FinansTidningen. Ekonomisk information från Vasakronan Bokslutsrapport 2000 februari 2001 Årsredovisning 2000 februari 2001 Annual Report 2000 mars 2001 Januari-mars 2001 24 april 2001 Halvårsrapport 2001 13 juli 2001 Januari-september 2001 24 oktober 2001 Ekonomisk information kan beställas från Koncernstab Information,Vasakronan AB, Box 24234, 104 51 Stockholm, tfn 08-783 21 00, fax 08-783 21 76. Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Vasakronan och lediga lokaler. Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är störst på kommersiella lokaler, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och 12 andra städer. Sammanlagt omfattar fastighetsbeståndet 288 fastigheter. Beståndets totalarea är 2 704 000 m2. På denna area arbetar cirka 65 000 människor. Människor som ska trivas med sina lokaler. Människor som ska känna att funktion och service fungerar väl. Postadress: Box 24234, 104 51 Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108, 13 tr Tfn: 08-783 21 00, Fax: 08-783 21 01 www.vasakronan.se e-mail: info@vasakronan.se Vasakronan AB är ett publikt företag. Organisationsnummer 556474-0123 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01610/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar