Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Thomas Schulz

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  https://www.vgregion.se/aktuellt2/press/
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  http://www.vgregion.se
 • Citat

  Vi har fått in en mängd bidrag och det har krävts långa överläggningar och tuffa beslut, men nu har juryn utsett toppkandidaterna i tävlingen
  Moa Boëthius, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och ansvarig för Unga Landsbygdspriset i Väst
  Framtidens samhälle ställer nya krav – därför tar Västra Götalandsregionen täten och moderniserar hälso- och sjukvården i grunden.
  Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
  Genom projektet uppgraderas en öppen utvecklingsmiljö som kommer att väsentligt bidra till minskade utsläpp från framtida flyg samtidigt som vi kan både behålla arbetstillfällen och också skapa nya kvalificerade arbetstillfällen i industrin.
  Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Inom Framtidens Fabrik vill vi skapa nya samarbetsformer och testmiljöer kring gemensamma lösningar. Det är här vi på Innovatum kommer in i bilden eftersom vi är vana vid att matcha rätt aktörer med varandra och har stor erfarenhet av leda hållbara projekt.
  Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatum Projektarena som är projektägare för Framtidens Fabrik
  Utvecklingen av elektrifiering av transportsystemet är global och vi vill att Sverige ska vara ledande och drivande, så att vi själva kan sätta agendan och inte hamnar på efterkälken. Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans.
  Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen
  Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Sverige är ett föregångsland och det ska vi även vara när det gäller klimatet. Det är bråttom. Att öka andelen transportslag som är elektrifierade är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vara ett land som inspirerar och går före internationellt.
  Magnus Berntsson, ordförande i miljönämnden
  Majoriteten av alla vi möter är varit väldigt intresserade av TMR som metod, vi utbildar skolklasser och skolornas elevhälsoteam
  Charlotte Eriksson leg. psykolog på Psykologenheten Väster
  Det är jättehäftigt att höra om hur skoleleverna använder TMR, de är inte lika rädda för sina starka känslor längre och de upplever att de har mer kontroll över krävande situationer och sitt mående
  Charlotte Eriksson
  Att erbjuda TMR i skolan kan vara ett steg på vägen för att hjälpa barn, föräldrar och lärare att minska psykisk ohälsa bland unga i Sverige
  Maria Hägg, elevhälsochef och psykologiskt ledningsansvarig på grundskoleförvaltningen i Västra Göteborg
  Västra Götalands län har återigen en högre takt på bredbandsbyggandet än landet i stort.
  Eric Åkerlund
  Vägen framåt för svensk industri är att hitta lösningar som gör den hållbar, vår konkurrenskraft ligger i att bejaka behovet av att utveckla tekniker snarare än att tvärt sluta göra en massa saker som idag inte är hållbara
  Ibrahim Baylan, näringsminister
  Digitaliseringen är också ett centralt omställningsområde, här måste samhället hjälpas åt och det offentliga kan behöva ta en del av omställningskostnaderna för att inte näringslivet inte ska tappa i konkurrenskraft under omställningsperioden
  Ibrahim Baylan
  Vi har kommit långt i Sverige, inte minst i Västsverige, men nu behöver vi ta nästa steg. Här kan regionerna spela en viktig roll att med hjälp av kollektivtrafik och sjukvård arbeta med innovationsupphandling för att skala upp testverksamhet i den egna verksamheten
  Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  YAM är ett bra komplement till den vanliga undervisningen, det öppnar upp för samtal om mobbing och psykisk ohälsa
  Emma Nordelv, fältsekreterare på Socialförvaltningen
  Vi uppmuntrar eleverna att prata med oss om hur det känns att må psykiskt dåligt, eleverna säger själva att det aldrig brukar prata om det i skolan
  Emma Nordelv
  Vi ser att eleverna börjar fundera över olika situationer som kan uppstå i skolan och med hjälp av YAM kan de förhindra att mobbning uppstår
  Emma Nordelv.
  Vårt mål är att fler ute i världen ska känna till oss och det unika vi har att erbjuda. En viktig del i arbetet är att vi nu samlas kring ett västsvenskt erbjudande och arbetar tillsammans i delregionerna och Västra Götalandsregionen. Det kommer att främja hela regionens investeringsarbete och framtida etableringar i Västsverige
  Sebastian Mårtensson, verksamhetsledare för Business Region Borås
  Vi fokuserar på att synliggöra möjligheterna att etablera verksamhet här för att ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år av avancerad industriell utveckling och produktion i stenhård internationell konkurrens
  Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst
  Vi satsar på denna mässa då det är den viktigaste industrimässan i världen, regionen är exportberoende och vår medverkan är ett led i att främja västsvensk export
  Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen
  Huvudsyftet är att träffa bolag som vi vill se fysiskt på plats i vår region framåt och som kompletterar vårt befintliga näringsliv
  Gustaf Wikblom, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg
  I år välkomnar vi Göteborgs stad, som tidigare haft en egen version. Äntligen samlar vi hela Västsveriges cykelvänliga arbetsplatser på samma ställe
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Cykeln är ett fantastiskt transportmedel på så många sätt; för hälsan, miljön och ekonomin, och det vill vi på Hållbart resande väst lyfta genom satsningen
  Karin Ryberg på Hållbart resande väst
  Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Psykisk ohälsa är det enda området som går åt fel håll
  Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och forskare på Karolinska institutet
  Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, ett rikt språk är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld
  Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen och ordförande för regeringens läsdelegation
  Barn och unga utan fullföljd skolgång har högre grad av fysisk och psykisk ohälsa, har svårare att få arbete och har en kortare livslängd. Det förebyggande arbetet för att våra ungdomar ska lyckas i skolan är avgörande för deras framtid
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  En positiv uppväxt för våra barn och unga är en framtidsfråga som berör hela Västra Götaland, såväl regionen, kommunerna, akademin och idéburen sektor
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Konferensen är redan fullbokad, vilket tydligt visar hur aktuella dessa frågor är. Sjunkande skolresultat och ökad psykiska ohälsa hos barn och unga är akuta frågor som måste åtgärdas
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige.
  Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD)
  Vi måste intensifiera arbetet med att behålla de sjuksköterskor vi har.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Under årens lopp har vi fått massvis av nomineringar och fantastiska exempel på ungdomars företagande.
  Moa Boethius Lind, regionutvecklare och ansvarig för priset på VGR
  Man kan tro att allt fokus idag är på samhällets digitalisering, men vi måste komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar att göra innan vi har nått de anslutningsmål som finns i regeringens bredbandsstrategi.
  Eric Åkerlund, bredbandskoordinator från Västra Götalandsregionen.
  De blå entreprenörerna har en stark framtidstro och de bedömer att den ekonomiska tillväxten kan mer än tiodubblas inom fem år. Men då krävs det krafttag för att förenkla byråkratin och se över de regelverk som begränsar utvecklingen av de nya miljövänliga odlingsteknikerna som är på frammarsch i Sverige
  Susanne Lindegarth, samverkanskoordinator vid Göteborgs universitet
  Samverkan mellan forskning, praktik och myndigheter ger en god plattform för utveckling av gemensamma mål och innovativa åtgärder, och är en viktig del av regionens satsningar inom fordon och mobilitet.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Kollektivtrafiken är en nyckel för att bygga det hållbara attraktiva samhället. K2 bidrar med stor kunskap att på olika belysa det, samt vilken samverkan som behövs mellan olika aktörer för att vi ska lyckas.
  Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden
  Att våra barn och ungdomar går ut skolan med godkända betyg är en förutsättning för att de senare ska få ett arbete, må bra och lyckas i framtiden. Vi behöver kraftsamla ännu mer så att fler elever lyckas, nu är det dags att ta nästa steg
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Kraftsamling fullföljda studier skapar förutsättningar för att vi ska lyckas nå målet. Varje part i Västra Götaland behöver göra vad de kan för att fler elever ska lyckas i skolan. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans
  Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté
  Samarbetet mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi är avgörande för resultat på regional nivå
  Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län och ordförande i Klimatrådet
  VGR:s initiativ Klimat 2030 är en viktig mötesplattform och vi ser fram emot samarbete med Västsverige för att tillsammans skynda på klimatomställningen i Sverige
  Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet
  Som nytillträdd ordförande för personalutskottet är jag glad att vi nu har en ny kompetensförsörjningsplan som tydligt identifierar de yrkesgrupper vi måste jobba extra hårt för att rekrytera.
  Linn Brandström (M), personalutskottets ordförande
  Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl våra medarbetare som invånare och patienter.
  Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
  Vi har länge haft en god utveckling i Västra Götaland, men företagens förväntningar från i våras har inte infriats. För flertalet branscher ser det ändå ljust ut, men bristen på arbetskraft är en besvärande faktor som måste överbryggas på sikt, annars finns en betydande risk att den regionala utvecklingen hämmas.
  Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Den något minskade optimismen inom det regionala näringslivet speglar sannolikt den oro som finns gällande den ökade protektionismen på världsmarknaden, vilken har en negativ inverkan på en öppen exportberoende ekonomi som Västra Götaland.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  -Jag ser det här som en kvitto på att vi har arbetat åt rätt håll de senaste tio åren, och det är roligt att se att aktörer i vår region nu tar nästa steg och bildar ett partnerskap med nationella ambitioner. En sådan här centrumbildning saknas idag i Sverige och kommer att ge en ännu starkare röst åt de blå näringarna och de marina och maritima frågorna.
  Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden
  Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap
  Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
  Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
  Genom att utveckla hemsidan och mobilappen kan vi sprida information om verksamheten. Vårt mål är att öka insatserna med 50 % och att kunna ge stöd även när chatten är stängd
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Även mobilappen kommer få en modernare form och funktion för att även den ska bli bättre anpassad för målgruppen. I appen ska vi även kunna se statistik över antal besökare, ålder och vilka ämnen som varit populärast att söka på
  Josephine Kollén, projektledare på Tjejjouren Väst
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp