2017 års revision för VGR klar – ansvarsfrihet men anmärkning mot två styrelser

Revisorerna i Västra Götalandsregionen avslutade idag den 14 mars revisionsåret 2017 genom att underteckna revisionsberättelserna för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. De överlämnade även sin samlade bedömning av regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till regionfullmäktiges presidium i form av revisorernas årspromemoria.

Revisorerna föreslår att regionfullmäktige ska bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Samtidigt riktar revisorerna anmärkning mot styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Anmärkningen mot styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ges med anledning av en bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten i syfte att säkerställa en verksamhet och ekonomi i balans. Styrelsen uppvisar en bristande måluppfyllelse utan att fatta de nödvändiga besluten. Årets resultat avviker kraftigt från den resultatprognos som styrelsen lämnade i samband med delårsbokslutet per augusti. Detta har försvårat för regionfullmäktige att styra och leda regionen.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus erhåller en anmärkning på likartade grunder. Styrelsen har inte utövat en tillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av de åtgärder den beslutat om för att säkerställa en verksamhet och ekonomi i balans för verksamhetsåret. Styrelsen har inte heller fattat tillräckliga beslut om åtgärder för att nå de av regionfullmäktige uppsatta målen.

Revisorernas samlade dokumentation för revisionsåret 2017 publiceras på vår hemsida.

För frågor och kommentarer vänligen kontakta ordförande Birgitta Eriksson 070-248 56 64.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera