25 år av ekonomisk utveckling i Västsverige – alla åt samma håll men med olika hastighet

Göteborgs lokala arbetsmarknad (LA-region) har under 2000-talet utvecklats till en modern storstadsekonomi som utnyttjar sina förutsättningar allt bättre. Storstadsregionerna innehåller nu hälften av Sveriges befolkning. Forskningen visar hur möjligheterna att dela resurser, att få bra matchning på arbetsmarknaden, att lära av varandra och att attrahera de som vill göra karriär ligger bakom att lokala arbetsmarknader med många invånare får allt större försprång.

En central fråga för framtidens tillväxt och välfärd är att förstå vad det är som gör att vissa platser utvecklas bättre än andra. Några av landets främsta forskare har på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket sammanfattat forskningsläget och analyserat hur väl Västsveriges lokala arbetsmarknader utvecklas och lever upp till de förutsättningar de har.

Globailsering och digitalisering stärker försprånget 

Stora regioner har fortsatt starka konkurrensfördelar. Bakgrunden är möjligheterna att dela resurser, få bra matchning på arbetsmarknaden lära av varandra samt – inte minst – att invånare som vill göra karriär och företag som vill expandera söker sig till dessa miljöer. Globalisering och digitalisering har bidragit till utveckling av globala värdekedjor i produktion av varor och tjänster där vår roll allt mer är forskning och utveckling, design, eftertjänster. Utvecklingen stärker storstadsregionernas försprång.

FOU-region i framkant

Göteborgs lokala arbetsmarknad har utvecklats starkt under 2000-talet och befinner sig nu på en nivå som väl motsvarar de förutsättningar dess storlek och tyngd ger. Investeringarna i forskning och utveckling har ökat dramatiskt och omvandlingen mot en mer kunskapsdriven ekonomi har varit snabb också jämfört med de andra storstadsregionerna. Forskarna konstaterar att ”Göteborgs LA-regions centrala position som FoU-region och agglomeration av kunskapsintensiva tjänstebranscher i Sverige är något som förtjänar att lyftas fram och påminnas om i ett nationellt perspektiv”.

​Strömstad sticker ut med stark handel och turism

Strömstads LA-region sticker också ut med en mycket stark utveckling baserad på handel och turism och kopplingen till Norge. För övriga LA-regioner i Västra Götaland är utvecklingen i linje med eller något under vad som kan förväntas utifrån förutsättningarna. Alla LA-regioner utvecklas samtidigt i samma riktning när det gäller branscher, utbildningsnivå i befolkningen och så vidare. Men med olika hastighet.

Bättre infrastruktur krävs för sammanhållen region

Att skapa ”En gemensam region” som den beskrivs i Vision Västra Götaland blir allt viktigare. Invånarna lever och verkar oftast i regioner och en utvecklad samverkan och starkare samarbete mellan kommunerna krävs för att dra nytta av detta. Stat och region har ett stort ansvar att se till att regional och lokal samhällsservice finns väl spridd i hela Västra Götaland. Också här finns mer att göra. Investeringar i transportinfrastrukturen behöver öka. Inte minst på järnvägssidan.

Fakta

Rapporten har skrivits av professor Martin Andersson vid Blekinge Tekniska Högskola, även verksam vid Entreprenörskapsforum och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Johan P Larsson, Lecturer vid Cambridge University och verksam vid Entreprenörskapsforum.  

Lokala arbetsmarknadsregioner definieras av SCB baserat på andelen utpendlare per kommun. 2016 fanns åtta lokala arbetsmarknader med centrum i Västra Götaland. Göteborgs LA med 1,1 miljoner invånare. Borås, Skövde och Trollhättan/Vänersborg LA med ca 200 000 invånare var och därmed samtliga bland landets tio mest befolkningsrika. Lidköping Götene LA med drygt 70 000 invånare och tre mindre marknader – Strömstads, Bengtsfors/Ed och Säffle/Åmåls LA.

 

Kontakt

Tomas Ekberg Analytiker Västra Götalandsregionen, 070-6678385, tomas.ekberg@vgregion.se

Martin Andersson Professor Blekinge Tekniska Högskola, martin.andersson@bth.se

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Lokala arbetsmarknadsregioner definieras av SCB baserat på andelen utpendlare per kommun. 2016 fanns åtta lokala arbetsmarknader med centrum i Västra Götaland. Göteborgs LA med 1,1 miljoner invånare. Borås, Skövde och Trollhättan/Vänersborg LA med ca 200 000 invånare var och därmed samtliga bland landets tio mest befolkningsrika. Lidköping Götene LA med drygt 70 000 invånare och tre mindre marknader – Strömstads, Bengtsfors/Ed och Säffle/Åmåls LA.
Twittra det här