Barnhälsovården får VGR:s jämställdhetspris

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018 går till Närhälsan, central barnhälsovård för deras arbete med ”En förälder blir till”. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde idag tisdag 27 november.

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler (BVC) och familjecentraler. Arbetet heter: ”En förälder blir till” – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Medarbetare på BVC och familjecentraler har under ett års fått utbildning och tid för reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor har nära 800 medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Tillit och förtroende

Målet med ”En förälder blir till” är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Nu sprids ”En förälder blir” till både regionalt och nationellt, till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg och till olika organisationer som möter barn och deras familjer

I ett reportage tidigare i år berättade familjecentralen i Dals Ed om hur de jobbar. De bestämde till exempel att enbart bjuda in pappan/partnern till en av kontrollerna på BVC.

Läs mer i VGRfokus här

Juryns motivering

”Sedan 2014 har Närhälsan central barnhälsovård genom utvecklingsarbetet och verktyget ”En förälder blir till” skapat förutsättningar för jämställt föräldraskap för barnens bästa. 800 medarbetare inom Västra Götalandsregionen har fått utbildning och tid för reflektion kring teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Utifrån forskning, inspirationsexempel och reflektionsförmågor har medarbetare diskuterat, granskat och genomfört normmedvetna förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Juryns beslut grundar sig på att ”pristagarna i sitt arbete uppfyller kriterierna som stärker jämställdhetsarbete genom att de visar ett normmedvetet förhållningssätt; respekterar, värdesätter och tar vara på individers förmågor”.

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris riktar sig till medarbetare och verksamheter vid Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag. Det delas ut årligen sedan 2001. Syftet med priset är att stimulera till kreativitet och initiativ i jämställdhetsarbetet och att stödja ett målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter.

Prissumman på 25 000 kronor betalas ut till den berörda arbetsplatsen.

I juryn för jämställdhetspriset ingår Linn Brandström (M) ordförande i personalutskottet, Janette Olsson (S) vice ordförande i personalutskottet, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

Tidigare pristagare:

 • 2017 Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
 • 2016 Västfastigheter område Drift och service
 • 2015 Kultur i Väst för projektet Dirigent
 • 2014 Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla
 • 2013 Elisabet Lönnermark, specialistläkare, infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset
 • 2012 Närhälsan Torslanda barnavårdscentral
 • 2011 Regionteater Väst AB
 • 2010 Slutenvårdsavdelningen 244, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndals sjukhus
 • 2009 Milijana Lundberg, Hörsel- och dövverksamheten, Handikappförvaltningen i Borås
 • 2008 Marianne Hall-Angerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset
 • 2007 Västfastigheter
 • 2006 Ambulansenheten vid Området Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2005 Område Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2004 Västsvenska Teater och Dans AB
 • 2003 Skaraborgs sjukhus
 • 2002 Kungälvs sjukhus och Geriatrik, Område Sahlgrenska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2001 Ambulansstationen vid Norra Älvsborgs sjukhus.

 

Kontakt:
Camilla Salén
HR-strateg Kompetensförsörjning
Koncernstab HR
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
070-313 31 73
camilla.salen@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar