Bemötande och respekt från vårdpersonal mycket gott på vårdcentralerna i Västra Götaland

När patienter svarar på frågor om sina besök inom primärvården i Västra Götaland är majoriteten positiva. Högst omdöme får frågorna om bemötande och respekt. Dessutom syns förbättringar inom alla andra frågeområden jämfört med föregående år. Det visar Nationell patientenkät 2017.

Frågeområdet respekt och bemötande får liksom tidigare år högst betyg av patienterna. Andelen positiva svar är 82 procent i Västra Götaland och det är samma siffra som vid enkäten 2016.

Nationell patientenkät genomfördes inom primärvården i slutet av 2017. Enkäten är indelad i sju olika frågeområden varav respekt och bemötande är ett. Resultatet visar på förbättringar inom de sex andra frågeområdena. Mest ökar området emotionellt stöd, som går upp sex procentenheter till 73 procent. Det handlar om frågor som: ”Hade du möjlighet att få känslomässigt stöd från läkaren?”

Det område som patienterna är minst nöjda med är kontinuitet och koordinering. Som helhet inom området har de positiva svaren ökat med fyra procentenheter till 67 procent positiva svar. Men på frågan om man får träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen är endast 45 procent positiva i Västra Götaland, till skillnad från riket som helhet där siffran är 49 procent.

– Det är positivt att se att ansträngningar och långsiktigt arbete som görs för att utveckla och ställa om den nära vården ger visst resultat. Men vi har mycket kvar att göra här och vi ser en stor utvecklingspotential kring kontinuitet och ansvar för samordning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vid frågan om man fick träffa den läkare man ville har andelen positiva svar sjunkit något och det gäller både Västra Götaland och riket.

– Enkäten är ett viktigt underlag för det omställningsarbete som pågår inom den nära vården, säger Ann Söderström.

 

Fakta: Nationell Patientenkät

  • Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner.
  • Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälso- eller vårdcentral under oktober 2017. Totalt har över 82 000 personer, 15 år eller äldre, som varit på ett läkarbesök valt att svara på enkäten. I Västra Götaland har 11 114 personer svarat.
  • Enkäten omfattar sju frågeområden kring patientupplevelsen: delaktighet och involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, bemötande och respekt samt tillgänglighet.

För mer information om Nationell patientenkät, klicka här 

Fotnot: På grund av tekniska problem har inte Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Värmland kunnat delta i undersökningen. Resultaten för dem kommer att publiceras senare och då kan rikets resultat komma att uppdateras.

Kontaktpersoner:
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel: 0730-77 11 77
Åsa Hjort-Hedenberg, analytiker, tel: 0700-82 33 70

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera