Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.

Invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt är på flera sätt mer positivt inställda till infrastruktursatsningar än andra. De ser i högre grad regionens framtidsmöjligheter som goda och accepterar störningar i vardagen till följd av infrastrukturprojekt. Detta visar en ny undersökning från VGR där drygt 1000 personer i Västra Götaland deltagit. Syftet med undersökningen är att få en bild av invånarnas kännedom, vad de värderar samt vilka attityder och känslor som finns kopplade till infrastruktur.

Vidare visar undersökningen att personer som bott nära ett större byggprojekt även upplever sig ha närhet till allt de behöver, att de erbjuds en attraktiv arbetsmarknad samt betraktar platsen de bor på som präglad av innovation och kreativitet. 

Det kan vara påfrestande att bo nära ett stort byggprojekt. Men att bygga ut infrastrukturen handlar ju i grund och botten om att investera i framtiden och i människorna som bor och verkar i Västsverige, säger Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Västsverige fortsätter att växa

Västra Götaland har en växande befolkning och arbetsmarknad, vilket ställer höga krav på framtidens transportmöjligheter. Till år 2050 väntas 2,5 miljoner människor bo här. Regionens kärna, centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030. Line de Verdier pekar på vikten av att fortsätta ta höjd för att fler ska kunna bo och verka i Västsverige. 

- Att erbjuda invånare i Västra Götaland tillgänglighet och förutsättningar att ta sig fram på ett hållbart sätt är avgörande för ett fungerande vardagsliv. Infrastruktur är ett verktyg för att kunna leva, bo, arbeta och gå i skolan. Tillgång till allt detta bör vara en hygienfaktor, men det finns fortsatt stora behov av satsningar i Västsverige för att kunna leva upp till det erbjudandet. Då känns det bra att veta att många människor faktiskt ser och uppskattar värdet av projekten som genomförs.

Bakgrundsfakta:

Projektet Västverige växer handlar om en vilja hos Västra Götalandsregionen att kommunicera infrastruktursatsningar i ett bredare perspektiv. Projektet syftar till att öka förståelsen bland invånare i hela regionen om de infrastruktursatsningar som planeras och genomförs, varför de görs och vad de skapar för möjligheter att leva ett gott liv i Västra Götaland.  

Kontaktuppgifter

Line de Verdier, regionutvecklare, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, VGR.
E-post: line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se
Telefon: 0769-402823

Camilla Lundén, kommunikatör regional utveckling, VGR.
E-post: camilla.lunden@vgregion.se

Telefon: 0769-414439

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet i Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för Västra Götalandsregionens insatser.
Twittra det här

Citat

Det kan vara påfrestande att bo nära ett stort byggprojekt. Men att bygga ut infrastrukturen handlar ju i grund och botten om att investera i framtiden och i människorna som bor och verkar i Västsverige.
Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
Att erbjuda invånare i regionen tillgänglighet och förutsättningar att ta sig fram på ett hållbart sätt är avgörande för ett fungerande vardagsliv. Infrastruktur är ett verktyg för att kunna leva, bo, arbeta och gå i skolan. Tillgång till allt detta bör vara en hygienfaktor, men det finns fortsatt stora behov av satsningar i Västsverige för att kunna leva upp till det erbjudandet. Då känns det bra att veta att många människor faktiskt ser och uppskattar värdet av projekten som genomförs.
Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen