Cirka 1,3 EU-miljarder till utvecklingsprojekt i Västsverige

Vid senaste mötet med Strukturfondspartnerskapet Västsverige den 24 maj 2019 beviljades tre projekt inom Regionalfonden Västsverige och ett inom Socialfonden, sammanlagt beviljades de västsvenska aktörerna cirka 19 miljoner kronor. 

Strukturfondspartnerskapet har sedan år 2014 beslutat att bevilja cirka 1,3 miljarder kronor från EU:s socialfondsprogram och regionalfondsprogram till cirka 140 olika projekt.

Bidrar till regionens internationaliseringsarbete

Ett av projekten som beviljades vid mötet den 24 maj var ”Hållbar regional utveckling genom inclusive business” som syftar till att stötta små och medelstora företags möjlighet att nå nya utvecklings-och tillväxtmarknader. Målet är att fler små och medelstora företag från Västsverige ska göra affärer eller ha verksamhet i tillväxt-och utvecklingsländer. Detta ska möjliggöras genom att utveckla ett accelerationsprogram för små-och medelstora företag med tillväxtpotential samt ökad samverkan mellan viktiga aktörer i Västsverige och skapa ökade lokala kontaktytor i olika tillväxtländer. Projektet beviljades 1,6 miljoner från regionalfondsprogrammet och har en total projektbudget på 4 miljoner kronor.

Skapar jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd

Projektet ”InVux” beviljades 11,6 miljoner kronor från socialfonden för att skapa jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd för att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet ska erbjuda individanpassade lösningar för unga kvinnor och män så att de oavsett individuella förutsättningar kan ta klivet in i vuxenlivet.  Projektet omfattar sex av Göteborgsregionens medlemskommuner: Ale, Härryda, Mölndal. Lerum, Partille och Stenungsund.

Fakta:

EU-kommissionen har fattat beslut om två gemensamma program, socialfondsprogrammet och regionalfondsprogrammet, för Västra Götaland och Halland i syfte att stärka tillväxt och öka sysselsättning i Västsverige fram till år 2020. Västsveriges strukturfondspartnerskap har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västsverige efter det att förvaltande myndighet gjort sin bedömning av projekten.

Kristina Jonäng (C), ordförande Västsvenska Strukturfondspartnerskapet, telefon 070-867 16 21

Andreas Catoni, sekreterare Västsvenska Strukturfondspartnerskapet, telefon 076-940 25 64

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera