Fler klagar på brister i kommunikationen med vården

Under 2019 tog patientnämnderna i Västra Götalandsregionen emot 5221 synpunkter och klagomål till de fem patientnämnderna, en ökning med sex procent jämfört tidigare år. Ökningen är störst i patientnämnden Göteborg.

När det gäller sjukhusvård är det främst psykiatrisk öppenvård i Göteborg som ökat och där anmälare upplever brister. Fram till augusti var klagomålen på psykiatrin 44 procent men på helårsbasis har det mattats av något.

De problemområden som ökade under året var kommunikation (41 procent), vårdansvar (36), tillgänglighet (2) medan vård och behandling minskade med 8 procent.

– När patienter upplever att de själva behöver samordna sin vård leder det till oro och otrygghet, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef Patientnämndernas kansli.

Utmärkande för året är klagomål på brister i information som inte är anpassad och inte tillräcklig information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder och att informationen har varit svår att ta till sig, inte förmedlats ordentligt och inte givits skriftligen.

Geografiska skillnader

Under 2019 ökade antalet synpunkter och klagomål på primärvården med 15 procent jämfört med år 2018, både när det gäller offentliga och privata vårdcentraler. Under samma period ökade klagomålen på sjukhusen med 2 procent.

De brister vi kan se handlar om brister i personcentrering när det gäller information, delaktighet och bemötande bland annat, säger Susanne Tedsjö.

Klagomål på primärvården utgör ungefär 33 procent av alla klagomål som patientnämnderna tog emot under 2019. Av dessa berör ungefär 59 procent den offentligt bedrivna primärvården. Geografiska skillnader kan konstateras och ökningen berörde framförallt upptagningsområdet för södra patientnämnden och patientnämnden Göteborg.

Två analysrapporter

Patientnämndernas kansli har utifrån inkomna synpunkter och klagomål skrivit två analysrapporter under året. I rapporten om kvinnosjukvården beskrivs iakttagelser utifrån inkomna ärenden 2018 som berör graviditet och förlossning, endometrios, missfall, kirurgi och gynekologisk undersökning.

– Vi kan se att det i flera ärenden har funnits brister i kommunikation och personcentrering då kvinnorna inte har upplevt sig lyssnade på och inte gjorts delaktiga eller blivit tillräckligt informerade. Det har i flera fall lett till otrygghet och bristande förtroende för sjukvården. I vissa fall har det lett till konstaterad vårdskada med ökat lidande och ökade sjukvårdkostnader som följd, säger Susanne Tedsjö.

I rapporten om vårdansvar framgår att både patienter och närstående anser att vårdansvaret är oklart när flera vårdenheter eller huvudmän (region och kommun) är inblandade i patientens vård och behandling. Det gäller utredning, undersökning eller vård och behandling. Det är också en oklar ansvarsfördelning för sjukskrivning, receptförnyelse och remisser.

– Närstående upplever att de får ta mycket ansvar för informationsöverföring mellan enheter när det gäller äldre och barn. Patienter har framfört klagomål på att de saknat en fast vårdkontakt eller patientansvarig läkare, säger Susanne Tedsjö.

FAKTA: De 8 vanligaste klagomålen

70 procent av alla inkomna klagomål berör något av nedanstående åtta problemområden. På grund av ändrad kategorisering saknas jämförelser med tidigare år.

  • Undersökning/bedömning: 672 klagomål
  • Information: 541
  • Behandling: 492
  • Delaktig: 395
  • Väntetider i vården: 391
  • Bemötande: 388
  • Tillgänglighet till vården: 379
  • Resultat: 374

FAKTA: Om patientnämnderna

I lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården fastställs patientnämndernas uppdrag. Det innebär bland annat att patientnämnderna fått en ökad skyldighet att genomföra analyser av inkomna ärenden, uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en personcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring.

De iakttagelser som patientnämnderna gjort sammanställs och förs vidare till utförarna inom hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna i egenskap av beställare av hälso- och sjukvård, samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Patientnämnderna är en oberoende instans och fristående från hälso- och sjukvården. Patienter och närstående som har synpunkter och klagomål eller behöver hjälp i kontakten med vården kan vända sig till patientnämndernas kansli. Kansliets medarbetare har tystnadsplikt.

Patientnämndernas verksamhet omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård både inom västra götalandsregionen och inom kommunal hälso- och sjukvård. I Västra Götalandsregionen finns norra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, södra patientnämnden, västra patientnämnden och östra patientnämnden.

Läs mer om patientnämnderna på deras sajt.

Kontakt

Susanne Tedsjö, förvaltningschef Patientnämndernas kansli
0703-88 28 30

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media