Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 januari

Sprututbyte startar i höst

Västra Götalandsregionen inför i höst sprututbyte för drogmissbrukare över 18 år. Verksamheten kommer att vara placerad vid infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs Sjukhus Skövde och Södra Älvsborgs Sjukhus/Borås (start 2019).

Syftet med sprututbytesprogrammet är att minska spridningen av blodsmitta, att främja hälsa, att förbättra livskvaliteten och att erbjuda motiverade personer en ingång till beroendevård.

Förutom möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och annan utrustning kommer verksamheten att erbjuda provtagning, vaccination, kuratorsstöd, barnmorskevård och lättare sjukvård för att förebygga infektioner och bemannas med läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykiatrisjuksköterskor och kuratorer.

Verksamheten kommer att vara öppen fem dagar i veckan och ha drop-in-mottagning. Ingen tidsbokning eller remiss behövs. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att besöken blir gratis.

I år beräknas verksamheten kosta drygt 10 miljoner kronor och för 2019 drygt 21 miljoner kronor.

 

Ökat behov av strålbehandling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ställt sig bakom utredningen ”En ännu bättre strålbehandling” från Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Utredningen visar att tillgången till strålbehandling i Västra Götalandsregionen behöver öka.

Styrelsen ger också hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förbättra vårdprocesserna vid strålbehandling och att fortsätta dialogen med Landstinget Värmland om ett utvidgat samarbete över regiongränserna. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår också att regionstyrelsen beaktar behovet av ökad strålbehandlingskapacitet i investeringsberedningen.

RCC Väst har haft i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra Götaland och Halland för perioden 2017–2027 och att ta fram rekommendationer som bidrar till att förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Medarbetare från alla förvaltningar och berörda professioner har deltagit i arbetet, liksom företrädare för patienter och närstående. Syftet är att öka patienternas överlevnad, förbättra sjukdomslindring, ökad livskvalitet och att skapa trygghet för både patienter, närstående och medarbetare.

Utredningen har tittat på många olika aspekter av framtidens strålbehandling och konstaterar att väntetiderna för strålbehandling i Västra Götalandsregionen är orimligt långa. Under hösten 2017 var väntetiden cirka 3–9 veckor för strålbehandling i lindrande syfte och cirka 1–5 veckor för behandling i botande syfte. Anledningen till de långa väntetiderna är dels personalbrist, dels bristande tillgång till strålbehandlingsutrustning.

I utredningen föreslås fyra övergripande rekommendationer:

  • Fastställ regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid strålbehandling där ansvar, roller, kommunikationsvägar och samarbetsforum är tydligt.

  • Öka tillgängligheten till strålbehandling dels genom fler så kallade linjäracceleratorer i Borås och Göteborg, dels genom längre öppettider.

  • Skapa förutsättningar för bättre kompetensförsörjning, bland annat genom att utreda möjligheten att placera en utbildning för strålbehandlingssjuksköterskor i Göteborg. En kompetensförsörjningsplan behöver också tas fram med fokus på svårrekryterade yrkesgrupper.

  • Öka tryggheten för patienterna genom förbättrad information och ökad jämlikhet i vården

I Västra Götaland bedrivs strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus. Dessutom finns tillgång till protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala, möjlighet till specialbehandling på nationell nivå samt möjlighet att köpa vård i andra landsting och regioner.

 

Nya regler för vård på nätet

Nu införs nya betalningsregler för vårdcentralerna när patienter söker vård på nätet via appar. Från och med 1 januari finansierar Västra Götalandsregionen kostnaderna med centrala medel och det belastar inte den enskilda vårdcentralen.

Idag räknas varje videosamtal med en nätdoktor, t ex Kry eller Nätdoktor som ett läkarbesök på en annan vårdcentral än där patienten är listad. Enligt ersättningsreglerna ska då patientens vanliga vårdcentral betala 500 kronor i ersättning till den vårdcentral eller läkare på nätet som behandlat patienten. Nu tas den avgiften bort från den enskilda vårdcentralerna och kostnaden belastar regionen centralt. Patienterna berörs inte av de nya reglerna.

För att möta invånarnas krav och behov av ökad tillgänglighet håller nu flera vårdgivare i Västra Götaland på att ta fram egna digitala alternativ till ett fysiskt läkarbesök. Exempelvis testar Närhälsan sin tjänst Närhälsan Online. Patientavgiften där likställs med ett fysiskt besök, dvs 100 kronor för en patient som är listad på någon av Närhälsans vårdcentraler och 300 kronor för den som är listad på en annan vårdcentral.

Beslutet går vidare till regionfullmäktige.

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-377853,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera