Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 13 mars

Förslag om inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt ett förslag till inriktning för framtida vårdutbud och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet. Förslaget omfattar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Alingsås Lasarett och Kungälvs Sjukhus samt de planerade sjukhusen i Lundby/Frihamnen.Syftet är att ta tillvara den samlade kapaciteten vid sjukhusen och använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

Förslaget bygger på en utredning som har inventerat sjukhusens kapacitet vad gäller mottagningsrum och operationssalar. Utredningen har också vägt in den framtida befolkningsutvecklingen och vårdkonsumtionen liksom pågående investeringar.

I utredningen konstateras att

  • Befolkningen kommer att öka liksom vårdbehovet. Trots det kommer behovet av fysiska lokaler på sjukhusen att minska. Förklaringen är att allt mer vård kan göras i den öppna vården.

  • Det behövs fler operationssalar och de som finns behöver användas på bättre sätt till exempel genom effektivare flöden.

  • Det kommer att finnas ett överskott på vårdplatser, jämfört med behovet, framför allt på Kungälvs Sjukhus och Alingsås Lasarett.

  • Västra Götalandsregionen behöver samordna hur sjukhusens lokaler och resurser används för att få ut bästa möjliga vård för invånarna.

  • En del av den planerade vården, ca 10 000 ingrepp, behöver flytta ut från SU till andra sjukhus i området för att göra plats för mer avancerad och högspecialiserad vård.

  • Kungälvs Sjukhus bör få ett utökat uppdrag att ta hand om behovet av akut och planerad vård för invånarna på Norra Hisingen

De två nämnderna i området; Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att samordna sina vårdbeställningar för att ta tillvara den samlade vårdkapaciteten. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd får också i uppdrag att planera för att invånarna på Norra Hisingen kan få sin vård i första hand på Kungälvs Sjukhus.

Vidare får Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att planera för att flytta ut en del av den planerade vården till andra sjukhus i området för att göra plats för mer akut och högspecialiserad vård.

Förslaget om inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet går nu vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige.
 

150 miljoner kronor till bättre förlossningsvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 150 miljoner kronor till insatser för att förbättra kvinnors hälsa, framför allt inom förlossningsvården.

Av statsbidraget fördelar hälso- och sjukvårdsstyrelsen 100 miljoner kronor till kompetenshöjande insatser inom förlossningsvården. Medlen ska användas till åtgärder för att exempelvis stödja bredvidgång och stöd från erfarna barnmorskor till nyexaminerade barnmorskor och andra kompetenshöjande insatser.

Av statsbidraget går dessutom 21 miljoner kronor till ökad bemanning och förbättringar inom neonatalvården, 20 miljoner kronor för att förbättra vården för nyförlösta kvinnor samt 7,6 miljoner kronor till att bygga ut kapaciteten inom IVF-behandling. Dessutom fördelas 1,8 miljoner kronor till regiongemensamt förbättringsarbete.
 

82 miljoner kronor för bättre psykisk hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat 82 miljoner kronor för att förbättra invånarnas psykiska hälsa.

Pengarna är en del av det statliga bidraget och ska bland annat finansiera

  • vårdcentraler som ingår i ett pilotprojekt för att stärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa

  • start av en högspecialiserad enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för behandling av personer med självskadeproblematik

  • utbildningsinsatser för behandling av ångest och depression

  • verksamhet för särskilt stöd vid nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare fattat beslut om delar av statsbidraget. Detta beslut omfattar resterande statsbidrag.
 

Projekt om SMS-livräddare förlängs

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att förlänga finansieringen av projekt för SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen till 2020.

Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av hjärtstopp. Att snabbt få hjälp kan vara avgörande för att överleva ett hjärtstopp. I drygt ett år har Västra Götalandsregionen deltagit i ett forskningsprojekt där frivilliga sms-livräddare kan rycka ut och utföra hjärt-lungräddning på drabbade personer i väntan på ambulans.

Antalet registrerade SMS-livräddare i Västra Götaland är cirka 8 500 personer. Syftet är att de så snabbt som möjligt ska kunna ta sig till platsen och sätta igång med hjärt-lungräddning – och ta med sig en elektrisk hjärtstartare om sådan finns i närheten – till dess att sjukvårdspersonal är på plats och kan ta över.

Totalt sett finns cirka 30 000 hjärtstartare på offentliga platser i Sverige. Trots antalet, används hjärtstartare endast i ett fåtal fall. Forskning har dock visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan 7 av 10 överleva.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera