Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 oktober

Satsning på kortare väntetid på akuten

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 195 miljoner kronor till sjukhusen i Västra Götalandsregionen för att korta väntetiderna på akutmottagningarna. Målet är att 90 procent av patienterna ska kunna lämna akutmottagningen eller bli inlagda på en vårdavdelning inom fyra timmar.

Ett antal åtgärder kommer att prioriteras, bland annat fortsatt satsning på särskilda akutläkare och inläggningsrätt för akuten på en vårdavdelning.

Förlängt avtal för stödgrupper

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger avtalet med Bräcke diakoni om stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad.

Bräcke diakoni har sedan 2012 bedrivit stödgrupper för barn, unga och vuxna i familjer som förlorat en förälder. Under åren som gått har mer än 150 barn och unga samt 100 vuxna deltagit i gruppverksamheter där de kunnat möta andra familjer i samma situation för att dela erfarenheter.

Avtalet förlängs fram till den 31 december 2018.

155 miljoner kronor till ökad välfärd och migration

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 155 miljoner kronor ur regeringens statsbidrag för åtgärder till ökad välfärd och migration. Statsbidraget fördelas bland annat till sjukhusen (55 mnkr), vårdcentralerna (50 mnkr) och till tandvården (25 mnkr).

1 januari 2017 var antalet asylsökande i Västra Götaland 18 400 personer. En färsk rapport visar att asylsökande gör fler besök på akutmottagningarna än personer som är folkbokförda i Västra Götaland. De behöver också mer slutenvård och har längre vårdtider.

Utveckling av nära vård i norra Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beviljar östra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanlagt 10 miljoner kronor under två år för att utveckla den nära vården i norra Skaraborg (Mariestad, Töreboda och Gullspång).

Medlen ska i första hand användas till projektledning och utvecklingsarbete för att utveckla dagsjukvård, etablera multiprofessionella team, samverkan och samarbete mellan sjukhus och primärvård, utveckla mobil närvård för barn och unga samt utveckla mobil närvård inom vuxenpsykiatrin.  

I projektet deltar samtliga vårdgivare i norra Skaraborg.

Nytt ersättningssystem styr mot kvalitet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionfullmäktige inför ett nytt ersättningssystem för fetmakirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäkirurgi där vårdgivarna får ekonomisk ersättning för en hel så kallad vårdepisod i stället för enskilda ingrepp.

Det nya ersättningssystemet är ett led i att ytterligare utveckla kvalitetsdriven vård och innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i vårdepisoden. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen har varit för patienten.Modellen ger därmed vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för patienten och förbättra kvalitet och effektivitet.

Vårdepisodersättning har visat sig medföra både bättre hälsoresultat och lägre kostnader där det tillämpats såväl i Sverige som internationellt.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-80 16 19.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera