Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 maj

Ögonsjukvården förstärks genom nya upphandlingar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att handla upp ögonsjukvård inom tre områden: kataraktkirurgi (grå starr), ögonbottenfotografering och övrig ögonsjukvård. De nya avtalen innebär en förstärkt satsning på ögonsjukvården och då främst för patienter med kroniska ögonsjukdomar.

Idag har Västra Götalandsregionen avtal med externa vårdgivare gällande kataraktkirurgi och övrig ögonsjukvård. Avtalen har starkt bidragit till att köerna inom ögonsjukvården minskat, men löper nu ut 31 december.

Övrig ögonsjukvård avser patienter med kroniska ögonsjukdomar, andra ögonsjukdomar samt ögonsjukvård för barn.

Ögonbottenfotografering utförs idag hos den specialiserade ögonsjukvården, men behöver egentligen inte specialistvårdens resurser. Om den så kallade primärscreeningen inom ögonbottenfotograferingen flyttas till externa vårdgivare kan cirka 5 000 besökstillfällen frigöras för patienter med kroniska ögonsjukdomar, ett område med långa väntetider.

Väntetiderna för patienter med kroniska ögonsjukdomar kan också förbättras genom att det nya avtalet gällande övrig ögonsjukvård ger bättre möjligheter för de externa vårdgivarna att även svara för behandling av patienterna. Nuvarande avtal är inriktat mot att diagnostisera patienter och sedan återremittera till sjukhus för åtgärd och vidare behandling.

 

Mindre detaljstyrning i förslag till krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde förslag till Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2020. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar och ersättningar för att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral.

En enig hälso- och sjukvårdsstyrelse beslutade om diverse justeringar i förhållande till det föreliggande förslaget från Koncernkontoret. Revideringen av krav- och kvalitetsboken för 2020 kommer nu att ske i två steg, på grund av ekonomisk osäkerhet kopplad till vissa aviserade statsbidrag.

 I ett andra steg senast i september kommer därför hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta ställning till eventuell förstärkning av vårdvalets budget utöver sedvanlig uppräkning, och om digitala vårdkontakter ska jämställas med fysiska besök i ersättningssystemet. Även eventuell utökning av antalet praktikplatser för psykologer (PTP) och eventuellt ökad ersättning för uppdraget Vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa hänskjuts till det andra beslutssteget.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom att ersättningssystemet blir mindre detaljstyrt och mer tillitsbaserat. Syftet är att hålla nere den administrativa bördan och ge verksamheter och medarbetare större handlingsutrymme.

I förslaget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen ingick att de specifika kraven kring bemanning för diabetessköterska och medicinsk fotvårdare skulle tas bort.  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beredd att inför 2021 fortsatt pröva denna fråga i en mer heltäckande översyn, men beslutade att inga förändringar i kraven ska göras år 2020.

Digitala vårdkontakter som invånare i Västra Götaland har med vårdgivare utanför Västra Götaland ska även 2020 finansieras av Västra Götalandsregionen centralt, och inte belasta den enskilda vårdcentralen. Dessa besök ska heller inte medföra att ersättningen till vårdcentralen sänks på grund av att den så kallade täckningsgraden minskar. I ett särskilt ärende beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att denna bestämmelse ska gälla även under 2019.

Förslaget till krav- och kvalitetsbok ska härnäst behandlas av regionstyrelsen och därefter av regionfullmäktige i juni. Besluten i det andra steget beräknas kunna fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen senast i september.

 

Förslag till krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde förslag till Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2020. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar och ersättningar för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab.

Inför 2020 föreslås främst mindre justeringar i väntan på en större översyn av ersättningsmodellen som planeras till år 2021.  Redan nu föreslås dock att digitala vårdkontakter ska jämställas med fysiska besök när det gäller ersättningen till rehabenheterna.

Förslaget ska härnäst behandlas av regionstyrelsen och därefter är det regionfullmäktige som fastställer krav- och kvalitetsboken, som ska börja gälla 1 januari 2020.

 

Ansökningar om två nya rehabenheter godkändes

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände två ansökningar om att driva verksamhet inom Vårdval Rehab inom Göteborgs kommun.

Den ena ansökan kommer från Sportrehab AB och gäller en rehabenhet som ska heta Sportrehab Frölunda och som planeras starta 1 oktober 2019.

Den andra ansökan kommer från Active Landvetter AB och gäller en rehabenhet som ska heta Active Rehab Johanneberg och som planeras starta 1 oktober 2019.

Ansökningarna har granskats utifrån de krav som gäller inom Vårdval Rehab vad gäller verksamhetens utförande, ekonomisk stabilitet, lokaler och IT.  Innan driftstart ska tillgänglighetsgranskning av lokalerna göras.

 

Utredning ska göras om att starta särskild logopedenhet

En utredning ska göras om möjligheten att starta en logopedenhet inom primärvården.

Bakgrunden är ett tidigare uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda hur tillgången till insatser inom logopedi kan säkerställas för patienter inom primärvården.

Logopeder träffar personer i alla åldrar med medfödda eller förvärvade störningar inom tal, språk, röst, kommunikation och/eller sväljning. De flesta logopeder finns vid sjukhusen och inom habiliteringen.

Inom primärvården finns ett mindre antal och då främst hos de rehabenheter som har så kallade neurovårdteam som tilläggsuppdrag. I dessa team ingår förutom logopeder även arbetsterapeut och fysioterapeut. För att en patient ska bli aktuell för neurovårdteamets insatser ska det finnas ett behov av behandlingsinsatser från minst två av teamets professioner. Personer med enbart behov av logoped kan alltså inte få hjälp genom dessa team.

Ett alternativ för att säkra tillgången till logopeder inom primärvården är att inrätta en producentneutral enhet med logopeder som alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral skulle få nyttja, både de som drivs i Västra Götalandsregionens egen regi och de som drivs i privat regi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka förutsättningar och kostnader för att inrätta en sådan enhet.

En liknande producentneutral enhet finns redan idag när det gäller dietister.

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 070-356 56 37, Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar:

HSS

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar