Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 4 april

Kriterier för traumamottagande sjukhus klara

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde kriterier som alla traumamottagande sjukhus i Västra Götalandsregionen måste uppfylla. Kriterierna innebär att de traumamottagande sjukhusen dygnet runt ska kunna bedöma, återuppliva, operera, ge intensivvård och stabilisera svårt skadade patienter.

Kriterierna är indelade i strukturer och processer som måste finnas på plats för att uppfylla kraven.

Regionfullmäktige beslutade i april 2018 att traumasjukvården i Västra Götalandsregionen samordnas och samlas till sex sjukhus: NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs Sjukhus/Skövde, SÄS/Borås, Kungälvs sjukhus, SU Sahlgrenska sjukhuset och SU Östra sjukhuset. SU blir regionalt traumacentrum och ska kunna ta emot de allra svårast skadade patienterna.

Att kriterier för de traumamottagande sjukhusen ska fastställas är en del i fullmäktiges beslut.

Utökad dietistverksamhet i Skaraborg utvärderad

Ett tvåårigt projekt med utökad dietistbemanning i Skaraborg jämfört med övriga regionen har utvärderats. Projektet visar goda resultat bland annat vad gäller antal patienter som fått dietistinsats, antal vårdkontakter och väntetid till behandling.

Projektets centrala finansiering skulle egentligen avslutats i augusti 2019, men hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger finansieringen till 31 december 2019. Förlängningen ger de politiska partierna utökad tid för diskussion om framtiden för dietistresurserna inom primärvården i resten av regionen.

Sedan 2017 har alla vårdcentraler tillgång till dietister som är centralt finansierade och fördelade över hela regionen. Fördelningen baseras på antal listade patienter på vårdcentralerna.

I Skaraborg finns fyra dietister enligt denna fördelning och ytterligare fyra genom det särskilda projektet. Redan innan 2017 fanns i Skaraborg åtta dietister som då alla finansierades av östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Sammanfattande rapport ger helhetsbild kring området migration och hälsa

Västra Götalandsregionen (VGR) behöver arbeta med att förbättra upplevd och faktisk hälsa hos målgruppen personer med migrationsbakgrund. Det är en av slutsatserna i en sammanfattning av fyra olika rapporter i VGR som alla berör området migration och hälsa.

Rapporterna utgör kunskapsunderlag för utformningen av framtida hälso- och sjukvård. Sammanfattningen har tagits fram på hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag för att ge en helhetsbild av pågående aktiviteter i VGR i förhållande till slutsatserna i de olika rapporterna.

Ett stort arbete på området har redan startat i VGR i och med inrättandet av Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) som ska bidra till lärande inom området med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa för hela befolkningen, med fokus på migranter. Flera av punkterna i rekommendationerna från rapporterna faller inom LMH: s uppdrag och även inom det arbete som görs av VGR:s Kunskapscentrum jämlik vård och Enhet mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner:

Jonas Andersson (L), ordförande, 070-837 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 070-356 56 37, Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande, 070-082 59 94, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77

Jörgen Andersson, kommunikatör, 076-112 21 68

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar:

HSS

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar