Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12 juni

Handlingsplan för omställningen av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit en handlingsplan för 2018 och 2019 för att utveckla och modernisera vården i Västra Götalandsregionen. Den vård patienterna behöver ofta ska i första hand ges nära patienten antingen i patientens hem, i primärvården eller genom digitala vårdformer medan den specialiserade sjukhusvården ska koncentreras till färre platser för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet. Förändringarna ska bidra bland annat till bättre medicinsk och patientupplevd kvalitet, patientsäkerhet, ökad tillgänglighet och större effektivitet.

Handlingsplanen innehåller åtgärder inom omställningens fyra områden: utveckla och stärka den nära vården, koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Det handlar bland annat om att:

  • Utveckla en modell för närsjukvårdscentrum med ett ökat samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad sjukhusvård

  • Utreda hur en större andel av vårduppdragen och de ekonomiska resurserna kan föras över till primärvården och den övriga nära vården

  • Slutföra planen för kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin och ta fram en plan för kompetensförsörjning av den samlade nära vården

  • Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet bland annat genom digitala verktyg

  • Utreda hur strukturen ska se ut för det akuta omhändertagandet på olika nivåer och i olika delar av regionen

  • Utveckla tjänster och infrastruktur för digitala vårdmöten och andra digitala vårdkontakter

Handlingsplanen bygger på strategin för omställning av hälso- och sjukvården som regionfullmäktige antog i maj 2017. Sammanlagt har Västra Götalandsregionen avsatt 1 miljard kronor för att underlätta omställningen av vården. För 2017 avsattes 100 miljoner kronor, för 2018 350 miljoner och för 2019 550 miljoner kronor.

 

Beslut i höst om närsjukvårdscentrum i Skene

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, primärvårdsstyrelsen, styrelsen för beställd primärvård och södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ansökt om att få starta ett närsjukvårdscentrum och en närakut vid Skene lasarett.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att utreda frågan vidare och fattar beslut senast den 1 oktober.

 

Stärkt akut omhändertagande på Östra sjukhuset

I november förra året startades ett samarbete mellan Närhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter som söker vård på akuten. Akutmottagningen vid Östra Sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus kompletterades då med kompetens från Närhälsan. Målet var att ge patienterna bästa möjliga vård med rätt kompetens och att förbättra samarbetet mellan primärvård och sjukhus.

Samarbetet ska utvärderas senare i höst för att eventuellt införas vid fler sjukhus i Västra Götalandsregionen.

 

Medel för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter drygt 950 000 kronor för arbetet mot våld i nära relationer. Medlen ska utveckla och stärka hälso- och sjukvårdens och tandvårdens långsiktiga arbete mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna.

 

Medel för att stärka förlossningsvård och kvinnors hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter sammanlagt 14,6 miljoner kronor för förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor. 10 miljoner kronor ska i första hand användas för bemanning och kompetenshöjande insatser och 4,6 miljoner används för att förbättra eftervården för kvinnor med bäckenbottenskador.

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53,Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Eva Arrdal, direktör koncernstab Utförarstyrning och samordning, 0705 629850, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera