Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 september

Fortsatt satsning på akutsjukvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 195 miljoner kronor under 2019 till akutsjukvården i Västra Götalandsregionen. Medlen ska gå till att korta väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar och att införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna. Målet är att 90 procent av de sökande ska kunna lämna akutmottagningen eller bli inlagda på en vårdavdelning inom fyra timmar.

Att få ner väntetiderna på akutmottagningarna är ett viktigt mål för VGR. För att lyckas behöver man arbeta med flera olika faktorer. Det kan till exempel handla om interna processer på sjukhuset och samarbete med primärvården. Eller om fasta, specialiserade akutläkare som snabbt kan göra en helhetsbedömning istället för att patienten ska behöva träffa flera olika specialister.

Västra Götalandsregionen har under de senaste tre åren satsat 650 miljoner kronor på förstärkning av akutsjukvården. När det gäller väntetiderna har det skett många kvalitativa förbättringar till exempel vad gäller arbetssätt, men väntetiderna är fortsatt långa.

Införandet av fasta läkartjänster vid akutmottagningarna pågår och det finns idag 10 akutläkare anställda. Dessutom finns 82 ST-läkare som är under utbildning.

 

20 miljoner kronor till Innovationsfonden

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera Innovationsfonden med 20 miljoner kronor per år. Fonden kommer därmed att permanentas.

Innovationsfonden ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Fonden inrättades som ett projekt 2016.

 

20 miljoner kronor för behandling av barn med sällsynta sjukdomar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beviljar upp till 20 miljoner kronor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för läkemedelskostnader för barn med sällsynta sjukdomar.

Under det senaste året har godkända läkemedel gett sjukvården möjligheten att behandla vissa sällsynta sjukdomar där man tidigare endast kunna behandla symptomen.

 

Handlingsplan för strålbehandling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt handlingsplan för regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid strålbehandling i Västra Götalandsregionen. Sammanhållna vårdprocesser handlar om att i större utsträckning samordna vårdens olika delar utifrån patientens behov. Handlingsplanen beräknas leda till ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet i cancersjukvården.

 

Kontakt:

Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-56 56 37, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera