Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 november

Vid sammanträdet den 30 november beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bland annat om budget och satsningar för 2017

Satsningar inom sexuell hälsa

I samband med den statliga budgetpropositionen för 2017 minskades det specialdestinerade hiv-bidraget till regioner och landsting. Minskningen beräknas motsvara 7,5 miljoner kronor för Västra Götalandsregionens del. Hälso- och sjukvårdstyrelsen beslutade därför att säkerställa verksamheten vid Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) genom att för 2017 finansiera de minskade statliga bidraget med upp till 7,5 miljoner. Med den nya finansieringen behöver man också ta fram ett förslag till ett regionalt uppdrag för KSH.

Sexualmedicinskt centrum (SMC) är en regional enhet med huvudsaklig finansiering från hälso- och sjukvårdsnämnderna. SMC:s kliniska verksamhet är viktig för en mängd olika patientgrupper. SMC har under perioder haft problem med att uppfylla vårdgarantin för dem som sökt enheten, men har under 2016 med hjälp av eget kapital vidtagit åtgärder för att just nu vara i bättre balans. Ska den utvecklingen kunna fortsätta behöver SMC långsiktigt tillföras ytterligare resurser.

 HSS beslutade om 2,5 miljoner kronor för en ökad beställning vid SMC –  man önskar förbättra vården för kvinnor med endometrios. Endometrios innebär att det vuxit livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Detta kan orsaka inflammationer, smärta, ärrvävnad och sammanväxningar.

3 miljoner avsattes till Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg för att förstärkta sexualmedicinska insatser för kvinnor som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att  finna metoder för att bättre nå patientgrupper med annan kulturell bakgrund och andra språk. Uppdraget till HSN Göteborg är att tillsammans med Angereds Närsjukhus, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och andra lokala aktörer utveckla arbetssätt och metoder för att bättre nå dessa patientgrupper, vilket kan stärka det sexualmedicinska arbetet i hela Västra Götaland.

Slut på subvention av glutenfria livsmedel

Västra Götalandsregionen upphör med att subventionera och distribuera glutenfri kost till vuxna. Bakgrunden till beslutet är att livsmedelsverket kommer att ta bort glutenfria livsmedel från den lista som innehåller livsmedel för särskilda näringsändamål. Glutenfria livsmedel har kunnat beställas från VGR för hemleverans – en möjlighet som nyttjats av ca en fjärdedel av de personer i västra Götaland och som beräknas ha ett behov. Idag är utbudet av glutenfritt stort i handeln och merkostnaden att välja dessa produkter handlar om några tior i månaden för den enskilde.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid onsdagens sammanträde att subvention/bidrag för glutenfria livsmedel till patienter över 16 år upphör den 1 april 2017.

Handlingar:

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Halso--och-sjukvardstyrelsen1/

Kontakt 

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Bo Carlsson, kommunikatör, 0705-695166. 

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar