Högkonjunkturen fortsätter i Västra Götaland- Sjuhärad i topp

Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.  Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

- Just nu går det väldigt bra för näringslivet i hela Västra Götaland. Det är särskilt glädjande att se att Sjuhärad toppar konjunkturkurvan trots personalnedskärningarna i Ericssons Boråsfabrik, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +45, en svag uppgång från +42 i våras. Konjunkturindexet ligger därmed kvar över den nivå som schablonmässigt indikerar gränsen för högkonjunktur.

- Den exportintensiva industrin i Västra Götaland gynnas av en stark global konjunktur. Detta kombinerat med en bygg-boom och omfattande infrastruktursatsningar bidrar till en mycket stark konjunktur.Ytterligare ett positivt tecken är omfattande FoU-investeringar som vi ser inom framför allt fordonsindustrin, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Om de västsvenska företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tas ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför våren 2018 pekar mot en uppgång till ett index +51.

- Företagens framtidsoptimism signalerar att vi troligen ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Fortsatt stark sysselsättningsökning

Antalet sysselsatta i Västra Götaland ökade med 21 000 mellan tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2016 enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Detta motsvarar en ökning med 2,5 procent, samma ökningstakt som Stockholms län. Störst ökning var det inom den privata tjänstesektorn Även industrin noterade en betydande ökning, dock inte lika stor som de två första kvartalen i år.    

Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret. Av de företag som ingår i undersökningen räknar 35 procent med att antalet anställda kommer att öka det närmaste halvåret, medan enbart 12 procent räknar med personalminskningar. Ökningen förväntas ske framförallt inom byggsektorn och företagstjänster.

- Det är givetvis glädjande att sysselsättningen fortsätter att öka i snabb takt. Även arbetslösheten minskar. Samtidigt är det oroväckande att antal människor i långtidsarbetslöshet ökar. Detta är ett tecken på att matchningen på arbetsmarknaden fortsätter att försämras, säger Mats Granér.

Stark industrisektor

Efter fyra års uppgång inom tillverkningsindustrin var konjunkturläget i höstens mätning i stort sett varit oförändrat jämfört med i våras. Konjunkturindex för industrin steg från +43 till +45 vilket inte riktigt nådde upp till de positiva prognoserna från i våras. Nuvarande konjunkturindex är dock högre än toppnoteringarna från högkonjunkturen 2006–07. Till våren räknar industriföretagen med en fortsatt stark konjunktur och så gott som samtliga delbranscher räknar med förbättringar eller åtminstone oförändrat konjunkturläge. Sysselsättningen väntas fortsätta öka något.

Full fart i fordonsindustrin

Fordonsindustrin utmärker sig återigen som den industribransch med starkast konjunktur. Konjunkturindex har visserligen minskat marginellt sedan i våras, men index +79 indikerar ett mycket starkt läge.  Produktionsvolymen ökade starkt i våras och har även fortsatt att öka i hög takt under hösten. Sysselsättningsutvecklingen fortsätter peka starkt uppåt och nästan fyra femtedelar av företagen har nyrekryterat sedan i våras. Konjunkturläget tros bli ytterligare några snäpp starkare till våren. Sysselsättningen bedöms öka, om än i måttlig takt, och företagen spår att produktionen kommer att skruvas upp ytterligare för att möta ökad orderingång från både hemmamarknaden och utlandet.

Fortsatt brist på arbetskraft i het byggbransch

Högkonjunkturen fortsätter i byggbranschen även om hjulen inte snurrar fullt lika fort som i våras. Indexet har sjunkit till +59 från +75 i våras. Precis som i våras uppger ungefär två tredjedelar av byggföretagen att tillgången på arbetskraft utgör det främsta tillväxthindret. Till våren räknar byggföretagen med en återgång till det urstarka konjunkturläget som uppmättes våren 2017.

Stort rekryteringsbehov inom företagstjänster

Företagstjänster fortsätter att ligga på en nivå långt över gränsen till högkonjunktur. Visserligen sjönk konjunkturindex från vårens rekordindex med en enhet till +66, men nivån indikerar fortfarande ett urstarkt läge i branschen. Det kommande halvåret väntas efterfrågan på företagstjänster, framförallt IT-tjänster, fortsätta att öka mycket kraftigt. Nästan sju av tio IT-tjänsteföretag räknar med högre efterfrågan och för övriga företagstjänster är motsvarande andel cirka en tredjedel. Sex av tio företag har för avsikt att rekrytera under andra halvåret, men svårigheten att rekrytera branschkompetent personal riskerar att sätta käppar i hjulet. Nästan fyra femtedelar av företagen uppger att de i nuläget har svårt att hitta rätt typ av personal.

Fortsatt trögt inom handeln

Sällanköpshandel går mot strömmen med ett dämpat konjunkturläge. Konjunkturindex har legat under noll hela året och därmed en bit under det historiska genomsnittet. Konjunkturindex steg dock marginellt i höst från – 6 till – 4. Konjunkturbilden för sällanköpshandeln pekar mot att rådande läge består det kommande halvåret.

Sjuhärad tar förstaplatsen

Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Sjuhärad har klättrat till förstaplatsen med index på +48, medan index för Skaraborg och Göteborgsregionen ligger på +45 respektive +44. Fyrbodal sackar efter något med index +37 och är därmed den enda delregionen med ett lägre konjunkturindex i förhållande till mätningen för ett halvår sedan. Konjunkturen förväntas stärkas i samtliga delregioner det kommande halvåret.

Konjunkturindex

  Vår 2017 Höst 2017 Vår 2018 (prognos)
   Västra Götaland +42 +45 +56
Göteborgsregionen +43 +44 +52
Sjuhärad +39 +48 +61
Skaraborg +37 +45 +60
Fyrbodal +43 +37 +51

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats in från början av september till slutet av oktober – avser en nulägesbeskrivning för hösten.

2017 och en prognos för första halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

 

 

För frågor om Konjunkturbarometern för Västra Götaland:

Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Just nu går det väldigt bra för näringslivet i hela Västra Götaland. Det är särskilt glädjande att se att Sjuhärad toppar konjunkturkurvan trots personalnedskärningarna i Ericssons Boråsfabrik.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
Den exportintensiva industrin i Västra Götaland gynnas av en stark global konjunktur. Detta kombinerat med en bygg-boom och omfattande infrastruktursatsningar bidrar till en mycket stark konjunktur. Ytterligare ett positivt tecken är omfattande FoU-investeringar som vi ser inom framför allt fordonsindustrin.
Mats Granér, samhällsanalyschef