Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ny kraftsamling för klimatet

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län idag.

- Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen. Att vi nu intensifierar arbetet med att bli en fossilberoende region innebär att förutsättningarna för det ökar, menar Johnny Magnusson ordförande regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Fyra områden kommer att prioriteras:

  • hållbar transporter
  • klimatsmart och hälsosam mat
  • förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • sunda och klimatsmarta bostäder

Nu inleds ett intensivt arbete med att rigga genomförandet av kraftsamlingen. Insatser kommer göras till exempel för ett klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt, framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt, intensifierad planering för klimatsmarta bostäder och lokaler och för att stärka västsvenska lantbrukares nyckelroll i omställningen till fossiloberoende.

- Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet, säger nytillträdde landshövdingen i Västra Götalands län, Anders Danielsson.

- Vi kommer att jobba för att få fler att engagera sig i arbetet och ställa sig bakom klimatstrategin. I konkreta miljöprojekt för att minska utsläppen och bli en fossiloberoende region kommer vi från Västra Götalandsregionens sida att satsa 300 miljoner kronor de närmsta tre åren, säger Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Kraftsamlingen kommer att lanseras 26 oktober på Konserthuset i Göteborg under konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige”

Klimatmål Västra Götaland

2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Målet antogs av Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 2009 i en bred dialog med mer än 600 aktörer. Det har sedan brutits ner till följande konkretiserade regionala klimatmål:

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.

  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

Läs mer om Västra Götalandsregionens klimatarbete och den reviderade Klimatstrategin för Västra Götaland

Kontakt

Gerda Roupe, processledare Västra Götalandsregionen
gerda.roupe@vgregion.se
Telefon 0762-34 32 99

Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 46 83

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen.
Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
Att fler aktörer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet
Anders Danielsson, landshövdingen i Västra Götalands län