Kompetensutvecklingsinsatser inom vården i VGR

Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer

Personalutskottet ställer sig bakom en kompetensutvecklingsstrategi för psykologer och fattade ett inriktningsbeslut om finansiering av en regional utbildningsenhet för psykologer i VGR. Strategin gäller i första hand för åren 2018-2020 och finansieras med medel från det personalpolitiska anslaget till en årlig kostnad om 2,3 miljoner kronor. Det blir VGR Akademin som får i uppdrag att organisera utbildningsenheten.

Kompetensutvecklingsstrategin för legitimerade psykologer ska bland annat leda till: ökade förutsättningar för personcentrerad och jämlik vård, bättre styrning och ledning som ger en jämn och hög kvalitet på specialistutbildning och andra vidareutbildningar för psykologer inom VGR, bättre användning av psykologers kompetens genom att specialiserade och disputerade psykologer fungerar som föreläsare, handledare och mentorer och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla psykologer.

Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare

Personalutskottet avsätter 20 miljoner kronor inom ramen för personalpolitiska anslaget 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/barnsköterskor/skötare. Medlen ska riktas mot de prioriterade YH-utbildningar som VGR ställt sig bakom.

Det handlar om ambulanssjukvårdare, barnspecialiserad undersköterska, psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare, specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering, specialistutbildad undersköterska operation, anestesi och intensivvård, gips- och steriltekniker, medicinsk fotvårdsspecialist, samt de regionala utbildningsmodellerna inom akutsjukvård, barn- och ungdomsvård och psykiatri.

Personalutskottets handlingar

Kontaktpersoner:
Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02
Eva Johansson, enhetschef,  0708-55 24 46
Thomas Schulz, kommunikatör, 0700-20 79 72

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar