Konjunkturen avmattat ytterligare i Västra Götaland sedan i höstas

Den nedgång som kunde skönjas i höstas har fortsatt under våren 2019. Konjunkturläget i Västra Götaland är fortfarande förhållandevis gott, men vårens barometer pekar mot en avmattning inom flertalet branscher. Vårens konjunkturbarometer är den andra mätningen i rad med en nedgång, men kommande halvår förväntas en marginell förbättring.

I höstas förutspådde näringslivet en återhämtning under våren, men dessa förväntningar har inte infriats. Förklaringen till detta är bland annat den osäkerhet som för närvarande råder på den internationella marknaden. Ett talande exempel på detta är en försvagning inom den exportberoende tillverkningsindustrin.

- Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger på +22, medan motsvarande siffra under hösten var +35. Därmed ligger värdet klart under gränsen för högkonjunktur, vilket är +40. Noterbart är att det finns vissa marginella delregionala skillnader. Sjuhärad har högst konjunkturindex (+25), tätt följt av Göteborgsregionen och Skaraborg med index på +24 respektive +23. Fyrbodal har tappat mest sedan i höstas och har ett index på +11.

- Avmattningen har skett på bred front och omfattar allt från byggbransch till företagstjänster, transportmedelsindustri och bilhandel. Detta avspeglar sig i att antalet anställda i det närmaste är oförändrat sedan hösten 2018, vilket är ett trendbrott då sysselsättningen har ökat kontinuerligt de senaste åren. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket är en delförklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt

Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​

​Camilla Lundén, kommunikatör, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här

Citat

Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
Avmattningen har skett på bred front och omfattar allt från byggbransch till företagstjänster, transportmedelsindustri och bilhandel. Detta avspeglar sig i att antalet anställda i det närmaste är oförändrat sedan hösten 2018, vilket är ett trendbrott då sysselsättningen har ökat kontinuerligt de senaste åren. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket är en delförklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa.
Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker