Konjunkturen dämpad i Västra Götaland, men varierar mellan branscher

Nedgången i konjunkturläget i Västra Götaland som kunde skönjas i våras har fortgått under hösten 2019. Det rör sig dock om en marginell försvagning och läget är fortfarande förhållandevis gott. Flertalet branscher upplever ändå en viss tillbakagång och höstens konjunkturbarometer är den tredje mätningen i rad med en nedgång. Inför våren 2020 förväntas en marginell förbättring inom det lokala näringslivet, men läget är osäkert. 

I våras förutspådde näringslivet en återhämtning under hösten, men förväntningarna har inte infriats. Förklaringen till detta är bland annat den osäkerhet som för närvarande råder på den internationella marknaden, till följd av Brexit-processen och pågående internationella handelskonflikter. Osäkerheten har påverkat tillväxten i hela EU och en viss försämring av det konjunkturella läget kan skönjas i samtliga medlemsstater.

- Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. 

Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger på +18, medan motsvarande siffra under våren var +22. Därmed ligger värdet klart under gränsen för högkonjunktur, vilket är +40. Noterbart är att det finns vissa marginella delregionala skillnader. Göteborgsregionen har högst konjunkturindex med +21, tätt följt av Sjuhärad och Skaraborg med index på +17 respektive +15. Fyrbodal halkar däremot efter med ett index på +10.

- Mest förvånande är den kraftiga tillbakagången inom företagstjänster. Inom industrin går fortfarande transportmedelsindustrin bra, medan grafisk industri och metallindustri har det mer besvärligt. Antalet sysselsatta inom näringslivet är marginellt högre än i våras. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket delvis är en förklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen. 

Kontakt

Joacim Waara, analytiker, ekonomie doktor och analytiker, tel 072-239 68 07, e-post joacim.waara@vgregion.se

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätningar – där svaren från företagen samlats in under september och oktober – avser utfall för första halvåret 2019, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för första halvåret 2020.
Twittra det här

Citat

Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland.
Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen 
Mest förvånande är den kraftiga tillbakagången inom företagstjänster. Inom industrin går fortfarande transportmedelsindustrin bra, medan grafisk industri och metallindustri har det mer besvärligt. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket delvis är en förklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa.
Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen