Konstnärlig verksamhet stödjer återhämtning inom psykiatrin

Den konstnärliga verksamheten som har bedrivits på psykiatriavdelningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset har utvärderats på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Resultatet visar att det konstnärliga skapandet stödjer patienternas återhämtning, och responsen från patienterna själva är positiv.

Sedan januari 2017 har konstnärlig verksamhet bedrivits på psykiatriavdelningarna 80, 81, 82 och 86 vid Psykiatri affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen har bekostats av Västra Götalandsregionens kulturnämnd (under 2017) och av Sahlgrenska universitetssjukhuset (2017-2018). Den utvärdering som kulturnämnden beställde under 2018 är nu färdig.

Elisabeth Hansen Punzi, leg. psykolog och fil. Dr. i klinisk psykologi och neuropsykologi samt lektor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har gjort en kvalitativ studie baserad på enkäter och intervjuer med deltagare i ateljéns verksamhet. Hon skriver i sin utvärdering:

- Utifrån ett återhämtningsperspektiv bedöms satsningen på konstateljén som gynnsam. En plats präglad av aktivitet, som samtidigt skänker lugn och mening samt präglas av en öppen, tillåtande, icke-dömande atmosfär, har skapats och utifrån studiens resultat bedöms denna plats väsentlig för att stödja återhämtning, skriver Elisabeth Hansen Punzi.

Axplock från studiens resultat

Samtliga intervjuade beskrev friheten i konstateljén som positiv: självtilltron och välbefinnandet stärktes samtidigt som råd och stöd från konstnären upplevts som värdefullt.

De uppfattade friheten i ateljén som en viktig motvikt till vårdavdelningens rutiner och struktur. Efteråt beskriver en person vistelsen som något där man ”trots allt fått med sig en känsla av att något var bra”. En person beskrev skapandet som ett ”flow”, där den glömde tid och rum.

Deltagarna uttryckte målandet som ett tillfälle att uttrycka sig utan ord och därmed slippa rädslan för att orden inte ska räcka till, att man inte ska bli förstådd eller lyssnad på. I måleriet kan både positiva och negativa känslor få plats sida vid sida. Deltagarna har uppfattat konstateljén som en fristad från bedömning: ”Det får bli som det blir”.

Att arbeta med abstrakt, expressivt måleri har uppskattats av deltagarna: ”Det finns inget rätt eller fel i en abstrakt målning” uttryckte en av deltagarna det. Flera angav att det var givande att tala om vad målningen uttrycker.

De flesta hade fått information om ateljén av personalen på avdelningen, vilket tyder på att ateljén blivit en integrerad del av vården. Forskaren poängterar att det ofta tar lång tid för en sådan här verksamhet att bli en integrerad del i vården, här tyder resultaten på att det gått ovanligt snabbt.

Om studien

Studien har pågått mellan den 31 oktober 2017 och 8 februari 2018. Under den perioden var 374 personer inlagda vid Affektiva enheten varav 75 någon gång deltog i konstateljéns verksamhet (ca 20 procent). Av dessa 75 har 59 besvarat en enkät (79 procent). I november 2017 genomfördes dessutom åtta intervjuer med patienter i åldern 20-60 år om sin erfarenhet från konstateljén. Intervjuerna fokuserade på patienternas personliga berättelser. Patienterna på de psykiatriavdelningar som har tillgång till konstateljén uppvisar ofta självskadebeteenden, allvarliga självmordstankar, djup nedstämdhet och ångest.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

En plats präglad av aktivitet, som samtidigt skänker lugn och mening samt präglas av en öppen, tillåtande, icke-dömande atmosfär, har skapats och utifrån studiens resultat bedöms denna plats väsentlig för att stödja återhämtning.
Elisabeth Hansen Punzi, leg. psykolog och fil. Dr. i klinisk psykologi och neuropsykologi samt lektor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.