Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion

I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. 

– För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden. Det känns väldigt bra att folkhälsokommittén och regionstyrelsen har enats kring de här sex rekommendationerna, säger Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.

Idag pågår en mängd aktiviteter runt om i Västra Götaland inom ramen för kraftsamlingen. Aktiviteterna handlar exempelvis om att öka studiemotivationen i skolan, om vikten av fysisk aktivitet hos våra ungdomar eller hur vårdcentralerna kan ta ett större ansvar för barn och ungas psykiska hälsa. Det finns fem delområden inom kraftsamlingen och folkhälsokommittén har beslutat om rekommendationer kopplat till varje område.

Rekommendationerna är följande

Område Samverkan

  • Föreslå regeringen att bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
  • Utveckla tjänstemannastrukturen för samverkan mellan VGR och samtliga kommunalförbund

Område Psykisk hälsa

  • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierande behov och brister

Område Livsvillkor och levnadsvanor

  • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet

Område Stimulera intresse för studier

  • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession

Område Migration och utbildning

  • Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter

Fortsatt arbete

Nästa steg i processen är att regionstyrelsen föreslår berörda nämnder, styrelser och kommittéer att vidta åtgärder för att genomföra de föreslagna rekommendationerna. Regiondirektören får uppdraget att samordna genomförandet. Arbetet med kraftsamlingen och de aktiviteter som pågår fortsätter enligt plan.

– Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen. 

Kontaktpersoner

Gunnel Adler (MP), ordförande i folkhälsokommittén
Telefon: 0703-23 14 74
E-post: gunnele_adler@yahoo.se

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-082 39 43
E-post: elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den process mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.
Twittra det här
Folkhälsokommittén har det samordnande och övergripande uppdraget kring kraftsamlingen och ska årligen återrapportera uppdraget till regionfullmäktige. Rekommendationerna är en del i återrapporteringen.
Twittra det här
Läs mer om kraftsamlingen på vår webbplats: www.vgregion.se/fullfoljdastudier
Twittra det här

Citat

För att arbetet med kraftsamlingen ska få effekt krävs att vi särskilt belyser och fokuserar på några viktiga områden. Det känns väldigt bra att folkhälsokommittén och regionstyrelsen har enats kring de här sex rekommendationerna.
Gunnel Adler, ordförande i folkhälsokommittén.
Jag ser rekommendationerna som vägledning för vårt fortsatta arbete med kraftsamlingen. Att få våra ungdomar att fullfölja sina studier är det viktigaste vi kan satsa på i regionen för att de ska få en bättre framtid.
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen.