Multifaktoriella orsaker till covid-19-smitta på äldreboenden

Smittskydd Västra Götaland har genomfört en enkätundersökning för att få en bild av läget och vad som gjorts under rådande situation med covid-19.

Det är enhetschefer eller motsvarande på 277 särskilda boenden som svarat på enkäten och beskrivit de åtgärder de gjort men också delat med sig av de brister de ser och vad de vill förbättra. Enkäten skickades ut till Västra Götalands 49 kommuner. Svar har inkommit från samtliga kommuner men inte från alla boenden. Svarsfrekvensen var 81 %.

– Syftet med kartläggningen har varit att få dels strukturell bakgrundsinformation kring ett specifikt boende, dels en samlad bild av läget för vägledning i det fortsatta arbetet med att minska smittspridning, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare.

Några av resultaten från enkäten

  • Smittan kommer in på boendet på många vägar: via personal, boende som kommer från andra vårdinrättningar eller anhöriga.
  • Demensboenden är särskilt drabbade.
  • Hög sjukfrånvaro hos personal kan ha bidragit till att personal behövt alternera mellan olika avdelningar och boenden. På kort tid har ny personal behövt introduceras.
  • Det stora informationsflödet från nationellt, regionalt och lokalt håll, har varit en utmaning. Nya rekommendationer, rutiner och åtgärder har behövt implementeras på kort tid. Att hitta, hinna läsa och förstå samt följa all ny information har upplevts svårt.
  • Tillgången till skyddsutrustning beskrivs i stort som god, men i enkätsvaren framkommer brister framförallt i början av epidemin och också bristande tilltro till myndigheternas rekommendationer. Behovet av skyddsutrustning blir påtaglig den dag det första misstänkta eller bekräftade fallet kommer.
  • Informationsvägen mellan vårdhygien och boendena har ofta gått via kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Man har också tagit del av det utbildningsmaterial som regionens vårdhygieniska enheter skapat.

–  Ett väntat resultat var svårigheten med att begränsa smittspridning på exempelvis ett demensboende. Distansering och isolering är en större utmaning på avdelningar för demenssjuka.

–  Omfattande utbildningsinsatser har genomförts om till exempel basala hygienrutiner. Boenden arbetar intensivt för att undvika få in smittan och att minska dess spridning och det är ett arbete som fortsätter, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare.

Läs hela enkätundersökningen här.

Kontakt

Smittskydd Västra Götaland besvarar frågor via telefon idag tisdag 23 juni mellan klockan 13:30 och 15:00. Kontakta presstjänsten Västra Götalandsregionen 010-441 41 99 presstjansten@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera