Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-08-23

Vill öka antalet cellprovtagningar av livmoderhalscancer i Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att fördela 2,25 miljoner kronor av statsbidraget för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening till styrelsen för beställd primärvård för genomförande av en regiongemensam insatskampanj i syfte att öka deltagandet i livmoderhalscancerscreeningsprogrammet och vaccination mot humant papillomvirus (HPV-virus).

Insatsen planeras under 2018 och genomförs under 2019 och målgruppen är kvinnor i Skaraborg.

Ökad tillgänglighet till cellprovtagning i Gullspång, Töreboda och Karlsborg

Tre kommuner inom östra hälso- och sjukvårdsnämndens område har oroväckande låga siffror vad gäller deltagande i livmoderhalscancerscreening. Här föreslås direkt insats genom att dubblera antalet tider för cellprovtagning med hjälp av en ambulerande barnmorska. Förslaget avser 0,5 barnmorska under ett års tid samt lokala informationsinsatser till de som uteblir från sina planerade kontroller.

500 kvinnor i Sverige får diagnosen livmoderhalscancer varje år, 30 % av de som insjuknar i livmoderhalscancer avlider i sin sjukdom och 2/3 av de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer idag har inte gått på sina cellprovskontroller. Tidig upptäckt av livmoderhalscancer leder till att färre avlider och att bieffekterna mildras och för att upptäcka och diagnostisera sjukdomen i tid är livmoderhalscancerscreening, även kallat cellprov, en viktig preventiv åtgärd.

Bakgrund om riktat statsbidrag för livmoderhalscancerscreening:

Västra Götalandsregionen har tilldelats 23,5 miljoner kronor i statsbidrag för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening. Stadsbidraget har fördelats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt den regionala resursfördelningsmodellen. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelats 3,9 miljoner kronor av dessa medel. Syftet med statsbidraget är att uppnå ökat deltagandet i screeningprogrammet för livmoderhalscancer genom att ta bort patientavgiften på gynekologisk cellprovtagning och därmed öka förutsättningen för en jämlik vård.

Bakgrund om livmoderhalscancerscreening:

I Sverige infördes livmoderhalscancerscreening 1967. Uppskattningsvis har man fram till idag undvikit upp till 1500 fall av cancer per år genom screeningen.

Forskning och uppföljning har resulterat i att screeningprogrammet förändrats genom åren. 2012 infördes vätskebaserade cytologprover vilket innebar att man kan testa för HPV virus och cytologi i samma prov. Genom att analysera HPV kan fler fall upptäckas i ett tidigare skede jämförbart med bara cytologi.  Under hösten 2018 implementeras ett nytt screeningprogram som innebär förändrat provtagningsintervall för kvinnor över 50 år samt att man övergår till att initialt analysera för HPV efter 30 års ålder. Med det nya screeningprogrammet förväntas man hitta ytterligare 1000 fall av svåra dysplasier (CIN 2–3) – det vill säga cellförändringar som innebär en ökad risk för utveckling av livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancerscreening i Västra Götalandsregionen 2017 kallades ca 150 000 kvinnor för gynekologisk cellprovtagning enligt screeningprogrammet i hela Västra Götalandsregionen, 37 % av dessa uteblev från provtagningen. Ett högt deltagande i screening är en förutsättning för att hälsovinster ska kunna uppnås. Statistiken i hela riket visar att 32 % av alla kvinnor avstår att ta sitt prov när de kallas. Täckningsgraden utifrån ett längre tidsperspektiv, 10 år visar att 70–90 % av alla kvinnor tar cellprov under den tidsperioden, beroende på ålder och bostadsort.

 

Riktade insatser inom barnhälsovården för att nå fler familjer

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att fördela 2 841 175 kr av statsbidraget för insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården till Central Barnhälsovård i Skaraborg, Närhälsan och 581 927 kr till Folktandvården i Skaraborg.

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden har i budget 2018 erhållit 3 423 102 kronor i statliga medel för ”Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”. Ytterligare statliga medel förväntas 2019 och 2020. Statsbidraget syftar till att under 2018-2020 öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt en lägre vaccinationstäckning. Detta ska ske genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0–6 år). De insatser som genomförs ska bidra till ett långsiktigtutvecklingsarbete inom barnhälsovården. Centrala Barnhälsovården i Skaraborg och Folktandvården i Skaraborg kommer att ansvara för insatserna.

 

Fortsatt samverkan runt flyktingar med krigs- och tortyrskador

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade idag att förlänga befintlig överenskommelse med Svenska Röda Korset om behandlingsverksamhet i Skövde med maximalt nio månader från och med den första januari 2019.

Nämnden har för avsikt att påbörja arbetet med en upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, av framtida behandlingsverksamhet i Skaraborg av flyktingar med krigs-, tortyr eller svåra flyktupplevelser oavsett ålder. Avtalet ska då gälla från första januari 2019.

 

Avtal om samverkan vid ungdomsmottagningen i Skara och Hjo

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner avtal om samverkan om ungdomsmottagningarna i Skara och Hjo mellan Skara och Hjo kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2019 - 2022.

Avtalet innebär att verksamheten i Skara och Hjo genomförs med samma gemensam inriktning som vid Västra Götalandsregionens övriga ungdomsmottagningar inom områdena:

  • Rådgivning, undersökning och behandling
  • Utåtriktat och uppsökande arbete
  • Samverkan med skolor, primärvård och verksamheter inom det lokala folkhälsoarbetet
  • Tillgänglighet och öppettider
  • Jämlik vård

Det nya avtalet innebär bland annat att Skara och Hjo kommun ökar sin andel av finansieringen till 25 procent. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar verksamheten med resterande 75 procent.

 

Fortsatt utveckling av den nära vården i norra Skaraborg

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga projektet Nära vård Norra Skaraborg och ansöker hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen om medel för 2019.

I samverkan med kommuner och vårdgivare i norra Skaraborg (Mariestad, Töreboda och Gullspång) pågår en utveckling av den nära vården vilket omfattar bland annat, mobil vård för barn- och unga samt psykiatripatienter, utbyggnad av dagsjukvården vid Mariestads sjukhus och säkra en trygg och säker vårdövergång mellan sjukhuset och kommunen. Utvecklingsprojektet är en del av omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Nämnden har tidigare erhållit medel för 2017 och 2018 och ansöker om 3 900 000 kronor för 2019.  

 

Kartläggning av vården för spelberoende

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har uppmärksammat behovet av vård av personer med spelberoende och därför fattat beslut om att kartlägga vården av personer med spelberoende i Skaraborg.

 

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera