Regionfullmäktige 30 januari

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.

Detaljbudget 2018

Det budgeterade resultatet uppgår till -185,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Västra Hälso-och sjukvårdsnämndens budgeterade resultat om -65 miljoner kronor.

Koncernkontorets budgetöversyn visar att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten den 16 januari. Regionfullmäktige medger att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

S, V och SD deltog inte i beslutet.

Sverigeförhandlingen - höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Göteborg

Sverigeförhandlingens övergripande syfte är att bygga ut ett mer effektivt järnvägsnät och på så sätt skapa större arbetsmarknader, hållbart resande och incitament för ökat bostadsbyggande.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen har tagit fram ramavtal 3 som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Dessutom har VGR, Göteborgs stad och Sverigeförhandlingen tagit fram förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram.

Regionfullmäktige godkänner ramavtal 3 – höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och godkänner förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra intentionerna i avtalet och överenskommelsen.

Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029

Den befintliga regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014-2025. Planen är reviderad och kompletterad med en miljökonsekvensbeskrivning. Den föreslås gälla för perioden 2018-2029.

I november 2017 ställde sig beredningen för hållbar utveckling bakom planen. Nästa steg är att den tas den upp i regionfullmäktige den 30 januari. Därefter levereras den till regeringen.

Regeringen tar troligen beslut om de definitiva ekonomiska länsramarna under april/maj 2018 samtidigt som innehållet i den nationella planen fastställs. Regionfullmäktige måste därefter fastställa den regionala planen senast två månader efter regeringens beslut.

Regionfullmäktige antar förslaget till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Läs mer om infrastrukturplanen

Frivillig deltid ska kartläggas - en del av S-motion föreslås bifallas

Karin Engdahl (S) hänvisar till att det finns ett betydande antal anställda i Västra Götalandsregionen som har frivillig deltid till följd av upplevd hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.

Karin Engdahl föreslår i en motion att en regiongemensam plan ska tas fram för hur andelen heltidstjänster ska öka. Hon föreslår också att alla förvaltningar ges i uppdrag att arbeta aktivt för att skapa arbetsmiljöer som leder till att fler vill, orkar och kan arbeta heltid. Och hon föreslår en kartläggning av förekomsten av "frivillig" deltid till följd av arbetsbelastning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen vad gäller regiongemensam plan och uppdraget att skapa arbetsmiljöer så att fler kan arbeta heltid är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Däremot bifaller regionfullmäktige motionen på punkt 3 vilket innebär att alla utförarstyrelser ges i uppdrag att kartlägga förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning.

Motion om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

Jessica Wetterling med flera (V) föreslår i sin motion att genomföra en utredning för att se hur nuvarande sjukhuskyrkor kan förändras till icke-religiösa andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler eller tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus ska tydliggöras.

 

Under dagen kunde mötet följas via VGRfokus, webbradio, närradio och webb-tv. Se sammanträdet i repris på  Västra Götalandsregionens hemsida.

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 10 april i Vänersborg.

Alla beslut i korthet

Kontakt:

Ordförande: Magnus Berntsson, 0707-14 47 39, magnus.berntsson@vgregion.se    
Vice ordförande: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se    
2:e vice ordförande: Madeleine Jonsson, 0702-20 79 23, pem.jonsson@gmail.com

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst: Anna Liljenberg 0761-426372,  Thomas Schulz 0700 - 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar