Regionfullmäktige 9 april 2019

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att skriva av underskotten för akutsjukhusen, byta namn till Region Västra Götaland och om en ny identitets- och varumärkespolicy.

Bokslutsdispositioner 2018 - sjukhusens skulder skrevs av

Regionfullmäktige rev upp regionstyrelsens förslag. Efter votering beslutade regionfullmäktige i enlighet med Socialdemokraternas yrkande:

  • Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och moderförvaltningen tillför 313,1 miljoner kronor för att nollställa eget kapital för akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande regelverk till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor Södra Älvsborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, 0 miljoner kronor för Alingsås sjukhus, 7,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus och 0 miljoner kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.
  • Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade.

GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för regionstyrelsens förslag.

 

 

Västra Götalandsregionen byter namn till Region Västra Götaland

Regionfullmäktige ändrar namnet från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Namnändringen gäller från januari 2021.

I mars förra året presenterade Indelningskommittén ett förslag om att Sveriges landsting ska byta namn från landsting till regioner. Namnen ska inledas med begreppet Region. Förslaget ligger hos regeringen för beslut.Tanken med en namnändring är att om samtliga landsting/regioner följer samma namnprinciper så skapas bättre förutsättningar för invånare att förstå den regionala nivån.

Ett koncernövergripande arbete kommer att göras kring byte och uppdatering av skyltar, produkter och material där det tidigare namnet finns. Arbetet görs under perioden 2021 till 2025. Det hanteras restriktivt och kopplat till normal omsättning för uppdatering av skyltar och till en kostnad av cirka 2,4 miljoner kronor per år under perioden.

 

 

Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024

Undersökningar som gjordes 2017 visar att invånare i Västra Götaland uppfattar Västra Götalandsregionen (VGR) som byråkratisk, avlägsen och trög. Bilden av VGR är splittrad hos medarbetare och det saknas en samlad organisatorisk identitet.

Ett starkt varumärke är ett stöd i ledning och styrning och behövs för att:

  • säkra tydlighet och förtroende hos invånare
  • skapa kunskap och stolthet bland medarbetare
  • bli en attraktiv arbetsgivare och möta kommande års rekryteringsbehov
  • klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvård och andra områden
  • vara en stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå
  • stärka Västra Götalandsregionens lagstadgade ansvar för länets utveckling vad gäller tillväxt och utvecklingsfrågor.

Identitets- och varumärkespolicyn är ett verktyg för VGR:s förtroendevalda och medarbetare. Den beskriver hur organisationen kan ta den föreslagna positionen som samhällsutvecklare, hur VGR presenterar verksamheter och lever den gemensamma organisationskulturen. Det långsiktiga målet är en attraktiv organisation där invånare och medarbetare upplever tydlighet och har förtroende för den regionala nivån och VGR som organisation.

Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2019–2024. Den ersätter styrdokumentet Västra Götalandsregionens plattform - Om regionens gemensamma utgångspunkter och identitet. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke gällande samtliga förvaltningar samt hel- och majoritetsägda bolag.

 

 

Kontakt:

Ordförande RF: Annika Tännström, 0703-62 15 04, annika.tannstrom@vgregion.se
Vice ordförande RF: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se 
2:e vice ordförande RF: Magnus Berntsson, 0707-14 47 39, magnus.berntsson@vgregion.se

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst, Anna Liljenberg, 0761 - 42 63 72,  Thomas Schulz Rohm, 0700 - 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se