Regionstyrelsen 10 september 2019

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden av NÄL neonatal och att hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar i stället för att flyttas till Borås.

Om- och tillbyggnad av NÄL neonatal genomförs

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra investeringen ”Om-och tillbyggnad av NÄL neonatal” i enlighet med den anmälda genomförandeplaneringen, inom en investeringsutgift på totalt 105,8 miljoner kronor (löpande pris). Detta inkluderar en fördyring på 25,8 miljoner kronor. Det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården i uppdrag att hålla sig inom den beslutade ramen. Regionstyrelsen uppmärksammar fastighetsnämnden på vikten av förbättrade arbetssätt för att säkerställa fullständiga underlag inför genomförandebeslut. Fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 835 000 kronor till följd av tilläggsbeslutet ska beaktas i kommande budgetarbete.

Bakgrunden till beslutet är att fastighetsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården har begärt ett tilläggsbeslut för att täcka de fördyringar som har uppstått mellan regionstyrelsens genomförandebeslut och produktionsstart för om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

Projektet har genomlysts och den ursprungliga fördyringen har minskat med 19 miljoner kronor. Den kvarstående fördyringen för projektet uppgår till 25,8 miljoner kronor (2019 års fasta priser). Investeringen genomförs eftersom Västra Götalandsregionen, enligt regiondirektörens utredning, behöver ha tillgång till de 16 vårdplatserna vid NU-sjukvården.

Hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar

Som en del av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) åtgärder för att nå en ekonomi i balans fanns ett förslag att hudbehandlingsenheterna i Alingsås och Skene skulle flyttas till sjukhuset i Borås. Samlokaliseringen beräknades minska kostnaderna med 1,9 miljoner kronor (2019).

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förklarade sig redan i maj enig med SÄS sjukhusstyrelse om att flytta Alingsåsenheten till Borås.

Efter samrådet med södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj beslutades att regionstyrelsen skulle avgöra frågan om hudbehandlingsenheten i Skene också skulle överföras till Borås.

Hudbehandlingarna har de senaste åren haft färre besök och patienter som kommit i fråga för behandling. Det är en följd av att behovet av att hudbehandlingar minskat under de senaste åren tack vare bättre läkemedel. Den utvecklingen förväntas att fortsätta. Flera patientgrupper som tidigare haft stora behov av hudbehandlingar får nu bättre behandlingar via biologiska läkemedel. Både hudbehandlingen i Skene samt Alingsås har redan idag begränsade öppettider med flera dagar stängda i veckan.

Möjligheterna med att flytta hudbehandlingsenheterna till sjukhuset i Borås är:

  • Större flexibilitet och längre öppettider, öppet alla vardagar veckan (mån-fre) med möjlighet till förlängda öppettider om behov finns
  • Möjlighet till akut läkarbedömning vid behov i Borås
  • Enklare operativa ingrepp kan utföras direkt i samband med besök
  • Ökat teamdeltagande

Riskerna med att flytta mottagningarna till Borås är främst:

  • Längre till behandlingen/ökad restid
  • Fler inblandade i behandlingen

Huvudförslaget var att medge att styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus överför hudbehandlingsenheten i Skene till Borås.

Beslut: S och V yrkade på avslag och efter votering, där även SD röstade för avslag, blev det beslut enligt avslagsyrkandet.
Grönblå Samverkan (M, C, KD, L och MP) reserverade sig till förmån för huvudförslaget.

 

Kontaktpersoner:
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Anna Liljenberg 0761-42 63 72, Thomas Schulz 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se