Regionstyrelsen 16 januari

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2018

Före beslut om eget kapital och upplösning av obeskattade reserver, uppgår det budgeterade resultatet till -223,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Västra Hälso-och sjukvårdsnämndens budgeterade resultat om -65 miljoner kronor. Nämnders och styrelsers framställan om nyttjande av eget kapital och obeskattade reserver beslutas av regionstyrelsen i eget ärende nedan (9) och förändrar det budgeterade resultatet till -185,9 miljoner kronor om de godkänns.

Koncernkontorets budgetöversyn visar att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige medger att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

För egen del beslutar regionstyrelsen följande:

  • Att godkänna detaljbudget 2018.
  • Att uppmana de styrelser som befarar obalanser att vidta nödvändiga åtgärder för att få en verksamhet i balans.
  • Att förutsätta att styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus vidtar åtgärder i enlighet med det ansvar styrelsen har, för att omhänderta den beskrivna obalansen och för att få verksamheten i balans. Med detaljbudgetbeslutet är framställan från SÄS styrelse besvarad.
  • Att som teknisk justering överföra sammanlagt 23,9 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för glasögonbidrag.
  • TUA-anslaget höjs med 2 miljoner kronor enligt avtal för 2018.
  • Att tillåta att Naturbruksstyrelsen avropar 5,4 miljoner kronor från regionstyrelsens oförutsedda medel under 2018. Detta mot uppvisande av specifika omställningskostnader kopplade till avvecklingen av naturbruksskolor.
  • Att notera att det finns en diskrepans mellan budgeterade kostnader och intäkter mellan Tandvårdsstyrelsen, Södra hälso-och sjukvårdsnämnden och PU avseende ST-tandläkare. Parterna ska avrapportera en lösning till regionstyrelsen senast i samband med delårsrapport mars 2018.

Regional infrastrukturplan för perioden 2018-2029

Den befintliga regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014-2025. Planen är reviderad och kompletterad med en miljökonsekvensbeskrivning. Den föreslås gälla för perioden 2018-2029.

I november 2017 ställde sig beredningen för hållbar utveckling bakom planen. Nästa steg är att den tas den upp i regionfullmäktige den 30 januari. Därefter levereras den till regeringen.

Regeringen tar troligen beslut om de definitiva ekonomiska länsramarna under april/maj 2018 samtidigt som innehållet i den nationella planen fastställs. Regionfullmäktige måste därefter fastställa den regionala planen senast två månader efter regeringens beslut.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta förslaget till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Se länkar till dokumenten intill

Patientavgift för Närhälsan Online

Inom ramen för omställningsområdet digitala vårdtjänster görs nu en översyn av ersättningar och patientavgifter för digitala vårdtjänster.

Närhälsan har vid årsskiften 2017/2018 startat en virtuell mottagning -  Närhälsan Online. För att inledningsvis uppmuntra användningen av tjänsten och ge vård på lika villkor kom primärvårdsstyrelsen i november in till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en skrivelse där de föreslår att patientavgiften för Närhälsan Online enhetligt ska vara 100 kronor för besök hos läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samt 50 kronor för övriga besök. Dessutom föreslog de att avgiften ska vara samma oavsett vem som använder tjänsten.

Primärvårdsstyrelsens föreslagna ändring av patientavgift kan leda till en konkurrensfördel jämfört med övriga vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral då det skulle locka till sig patienter som inte är listade. Därför är den sammanvägda bedömningen att patientavgiftshandboken inte bör ändras enligt primärvårdsstyrelsens förslag. Detta innebär att patientavgiften kommer att likställas med ett fysiskt besök, dvs 100 kronor för en patient som är listad på någon av Närhälsans vårdcentraler och 300 kronor för den som är listad på en annan vårdcentral.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår primärvårdsstyrelsens begäran om patientavgift för Närhälsan Online.

VGR ingår medlemskap i STRING

I juli 2017 mottog Västra Götalandsregionen (VGR) en formell inbjudan att bli medlem i STRING, där VGR sedan tidigare haft en observatörsroll. STRING är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner i Sverige, Danmark och Tyskland vars syfte främst har varit att etablera Fehmarnbelt som en fast förbindelse mellan länderna med målsättningen att det år 2028 ska gå att ta sig mellan Köpenhamn och Hamburg på 2,5 timmar.

STRING önskar utöka sitt område och har därför bjudit in VGR att bli medlem från den 1 januari 2018.

Regionutvecklingsnämnden (RUN) ser möjligheter med att sätta sträckan Göteborg-Oslo i ett större sammanhang och ser därför positivt på ett medlemskap i STRING.  RUN ställer dock ett motkrav på medlemskapet som innebär att STRING:s stadgar och strategi bör utvidgas enligt följande:

  • att de även inbegriper sträckan Oslo-Göteborg (-Köpenhamn) efter byggstart av Fehmarnbelt 2018
  • att en arbetsgrupp med fokus på Oslo-Göteborg bildas
  • att en person på STRING:s sekretariat fokuserar på sträckan Oslo-Göteborg.

Vid ett positivt beslut hos regionstyrelsen finansieras medlemskap och tjänstemannastöd samt resekostnader av regionutvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen godkänner att VGR ingår medlemskap i STRING från januari 2018 till vidare under förutsättning att STRING accepterar VGR:s motkrav på medlemskapet.

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Anna Liljenberg 0761-42 63 72, Thomas Schulz 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se