Regionstyrelsen 28 augusti 2018

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om förslag till medarbetarpolicy och om Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie.

Förslag till medarbetarpolicy

Enligt beslut i regionfullmäktige ska policyer ses över efter fem år. Inom personalområdet har man därför tagit chansen att sammanföra fem olika policyer*) till en ny medarbetarpolicy.

Policyn inleds med dessa stycken:

  • ”Du som medarbetare i Västra Götalandsregionen ska känna dig uppskattad, trivas med ditt arbete och få möjlighet att visa och utveckla din kompetens. Det är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag – att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.
  • Det ställer krav på oss att förnya oss, utveckla vår organisation och utveckla våra arbetssätt. Nöjda medarbetare bidrar till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.”

Nyheter i policyn är bland annat en betoning på interaktion med invånarna, medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt det goda chefskapet. Exempelvis står det i policyn om medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Meddelarfriheten värnas starkt och medarbetarnas kunskaper ska tas till vara och tillåtas utvecklas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar den nya medarbetarpolicyn för VGR och dess majoritetsägda bolag.

*) Den nya medarbetarpolicyn ersätter följande dokument: Personalvision 2021, Kompetensförsörjningspolicy, Lönepolicy, Policy för jämställdhet och mångfald samt Policy för hälsa och arbetsmiljö.

 

Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie

Den fördjupade förstudien av Sahlgrenska Life, som återrapporterades till ägarutskottet i mars, visade hur Hus 1 med en minskad volym kan innehålla laboratoriemedicinen och dess translationella kluster, kombinerat med Sahlgrenska Biobank och Gothia Forum. Den fördjupade förstudien ger även en översiktlig beskrivning av de verksamheter som nomineras av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet samt Sahlgrenska Science Park att kunna ingå i programmet för Hus 2 och 3.

Utredaren föreslår att Odontologihuset bör ingå i programarbetet för Sahlgrenska Life och en eventuell sammanbyggnad med Hus 3 bör beaktas. Ägaren av Odontologihuset har aviserat renoveringsbehov. Möjligheter och nackdelar med att fortsatt inhysa verksamheterna i Odontologihuset jämfört med att flytta till andra lokaler har undersökts. Utredningen visar att de två alternativen har jämförbara kostnader och verksamhetsstörningar under evakuering blir den mest kännbara negativa konsekvensen vid bägge alternativen.

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att:

  • till maj 2019 genomföra och redovisa ett programarbete rörande byggnadsprojektet Sahlgrenska Life Hus 1 i samverkan med Göteborgs Universitet.
  • medverka i programarbetet för Hus 2 och 3 samt nuvarande Odontologibygganden som deltar i ett samlat Sahlgrenska Life-koncept i samverkan med Göteborgs Universitet och berörda fastighetsägare.

 

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Anna Liljenberg 0761-42 63 72, Thomas Schulz 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se