Revisorerna konstaterar skillnader i vårdens kvalitet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara jämlik. Enligt revisorerna finns det väsentliga och omotiverade geografiska skillnader i Västra Götalandsregionens vård av strokepatienter och väntetid till operation av höftfrakturer. För patienter över 75 år finns det brister i hur riktlinjerna för läkemedelsgenomgångar tillämpas.

Strokevården i VGR är inte jämlik

Strokevården i Fyrbodal brister jämfört med övriga VGR utifrån ett antal utvalda kvalitetsindikatorer. Granskningen visar att om en patient får stroke och behandlas inom NU-sjukvården så är det högre sannolikhet att patienten får vård med sämre kvalitet än på andra sjukhus runt om i regionen. Patienterna skrivs inte lika ofta in på en strokeenhet och de får inte heller lika ofta propplösande behandling.

Revisorskollegiets bedömning när det gäller styrelsen för NU-sjukvården är att styrningen inte är ändamålsenlig. Inte heller norra hälso- och sjukvårdsnämndens styrning är ändamålsenlig. Revisorskollegiet rekommenderar styrelsen och nämnden att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Väntetiderna till operation av höftfraktur är inte jämlika i VGR

Om en patient har en höftfraktur och behöver opereras och det sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det högre sannolikhet att patienten får vänta mer än 24 timmar jämfört med andra sjukhus i VGR. Studier har visat att mer än 24 timmars fördröjning av operationen leder till ökad dödlighet inom fyra månader från operationen, även för tidigare friska personer. Dessutom ökar komplikationer som infektioner, trycksår och förvirring.

Revisorskollegiets bedömning när det gäller styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att styrningen inte är ändamålsenlig. Inte heller Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds styrning är ändamålsenlig. Revisorskollegiet rekommenderar styrelsen och nämnden att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Vården är inte jämlik för de som är 75 år eller äldre och som använder läkemedel

Äldre använder många läkemedel. Läkemedel kan ge en bättre livskvalitet, men också skapa problem med exempelvis biverkningar. I regionala medicinska riktlinjer framgår att en fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras minst en gång om året i primärvården för alla patienter som är 75 år eller äldre. Närhälsans vårdcentraler i Östra hälso- och sjukvårdsnämndens område följer inte riktlinjen i tillräcklig utsträckning.

Revisorskollegiets bedömning är att primärvårdsstyrelsens styrning inte är ändamålsenlig. Inte heller östra hälso- och sjukvårdsnämndens styrning är ändamålsenlig. Revisorskollegiet rekommenderar styrelsen och nämnden att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Vid frågor, vänligen kontakta

Ulla Göthager, förtroendevald revisor, 0763-0654 77

Marie Engström-Rosengren, förtroendevald revisor, 0706-45 27 92

Vilhelm Rundquist, Revisionsdirektör, 0767 808 506

Rapporten hittar ni på revisionens hemsida

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/169bac03-8065-48e2-b7a5-a65a7d584c60/REV%202016-00148%20V%c3%a5rd%20p%c3%a5%20lika%20villkor%20delstudie%202.pdf?a=false&guest=true

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera