Så ska kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille se ut i framtiden

Den 10 april beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, som den sista av flera instanser, att anta Koll2035 – målbilden för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Nu fortsätter arbetet med att förverkliga målbilden, vilket ska ge nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar, snabbare resor och plats för fler i kollektivtrafiken.

Sedan 2014 har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun, arbetat med att ta fram en gemensam målbild för framtidens kollektivtrafik i området. Den behövs eftersom området beräknas ha 200 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen år 2035.

Förslaget bygger bland annat på Medborgardialogen Next Stop 2035, som genomfördes hösten 2015 och en bred remiss under 2016.

Sammantaget bedöms målbildens utbyggnad av infrastruktur kosta 25 miljarder kronor. Inom ramen för Sverigeförhandlingen är ett antal olika objekt i målbilden för totalt 7 miljarder kronor redan finansierade.

Den beslutade målbilden kan läsas på koll2035.se där även ett stort antal underlagsrapporter ligger. 

På medborgadialogens webbplats, nextstop2035.se, finns bilder, kartor och grafik på planerade för nedladdning. Bilderna är fria att använda i detta sammanhang.

Fakta:

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempel:

Spårvagnstrafiken delas upp i två koncept: Stadsbana som trafikerar längre stråk där spårvägen normalt går på egen banvall och har längre mellan hållplatserna. Angereds-, Bergsjö-, Länsmansgårds-, Frölunda- och även Mölndalsbanan håller redan stadsbanestandard i långa stycken. Spårvagnslinjer trafikerar övriga, något kortare stråk.

Citybussnätet erbjuder i likhet med stadsbane-  och spårvagnslinjer, direktresor till och från City, men längs stråk där kapacitetsbehovet inte motiverar spårväg. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att körvägarna ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma.

Metrobuss har egna körbanor längs trafiklederna och stationsliknande hållplatser.  Metrobusslinjerna ger snabba resor mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter, men kommer även att trafikera ytterstaden och grannkommunerna och är på det sättet en vidareutveckling av dagens så kallade färgade expresser.

Stadslinbanor är idealiska för att överbrygga älvar, dalgångar, trafikleder och andra typer av barriärer. I målbilden ingår en första stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen via Lindholmen.

Några exempel på åtgärder i målbilden

Innerstadsringen: Ny spårväg från Linnéplatsen i tunnel till Stigbergstorget, över eller under älven till Lindholmen och vidare längs Norra älvstranden till Frihamnen kortar restiderna och ökar pålitligheten i hela spårvägssystemet. Med en hel innerstadsring går det också lättare att resa mellan platser utanför innerstaden och man sliper oftare passera city.

Allélänken: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen och förbi centralen avlastar Brunnsparken och andra delar av City och gör hela spårvägssystemet pålitligare

Mellanstadsringen: Egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Mellanstadsringen förbinder flera viktiga platser i storstadsområdet ,innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna

Nya Citybusstråk från Länsmansgården via Vårväderstorget och Västra Eriksberg mot City, från Rymdtorget och söder om Bergsjön via Gamlestaden och Gullbergsvass, från Kallebäck via Gårda, från Forsåker via Mölndals stadskärna och vidare genom Toltorpsdalen samt uppgraderingar av befintliga stombusstråk, exempelvis från Tuve och Backa, för att höja kvaliteten och ta hand om många fler boende.

En första stadslinbana: Planeringen av den första stadslinbanan är redan i full gång. Den kommer att göra det lättare och snabbare att ta sig mellan Järntorget, Lindholmen och Wieselgrensplatsen, över älven, Lundbyleden och hamnbanan och utan byten.

Effekter av Målbild Koll2035: Högre kapacitet och kortare restider:

  • 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet
  • 20-25 procent kortare restider i stomnätet
  • Bättre koppling mellan olika stadsdelar.

Bedömda kostnader

  • 9,5 miljarder - Metrobuss
  • 6 miljarder - Stadsbana
  • 5 miljarder - Bytespunkter, pendelparkeringar, uppsnabbningar, etc
  • 2 miljarder - Citybuss
  • 1 miljard - Spårvagn
  • 1 miljard - Stadslinbana

Bilden är ett montage, plats och utseende på fordon är fiktiva. Får publiceras under förutsättning att det anges bilden är ett montage, där plats och utseende på fordon är fiktiva. Illustration: Gullers

Kontaktpersoner:
Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel: 0702-70 40 93    
Daniel Andersson (L), 1:e v ordf
kollektivtrafiknämnden, tel: 0766-29 87 43    
Lena Malm (S), 2:e v ordf
kollektivtrafiknämnden, tel: 0709-70 83 36  
Jörn Engström, projektledare, Västra Götalandsregionen, 0703-49 75 58

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Media

Media