Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Göteborg

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap, förbättra samspelet mellan barn och förälder och främja barnens språkutveckling.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborg Stad samverkar för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland barn och unga. Grunden för samverkan är det familjecentrerade arbetssättet med målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. För att fördjupa samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter utökas ett hembesöksprogram för förstagångsföräldrar (förälderns första barn fött i Sverige) i Göteborg.

Programmet baseras på Rinkebymodellen som innebär att BHV-sjuksköterskor och föräldrarådgivare vid socialtjänsten tillsammans gör sex stycken hembesök hos förstagångsföräldrar under barnets första 15 månader.

Insatserna riktas i första hand till familjer i områden med låg socioekonomi och ska komplettera samt förstärka det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Utvärderingar visar bland annat att modellen är framgångsrik för att bibehålla personal inom barnhälsovården, att föräldrars spontanbesök vid BVC minskar samt att föräldrarna upplever en ökad tillit till barnhälsovården och omgivande samhällsaktörer.

Med utgångpunkt i arbetet för jämlika förutsättningar för en god hälsa koncentreras insatserna till några utvalda primärområden inom stadsdelarna Angered, Östra Göteborg, Västra Göteborg och Västra Hisingen under 2018-2019. I dessa områden knyts åtta BVC-mottagningar till arbetet med hembesöken. Detta berör uppskattningsvis ca 680 barn.

Kontakt
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera