Västra Götalandsregionen vill vara med i matchen om den regionala arbetsmarknadspolitiken

Regionutvecklingsnämnden skickade idag in en skrivelse till regeringens delbetänkande i arbetsmarknadsutredningen. I skrivelsen efterfrågar Västra Götalandsregionen ett ökat regionalt mandat över arbetsmarknadspolitiken. Genom att anpassa åtgärderna mot arbetslöshet efter behoven på den lokala och regionala arbetsmarknaden kan fler människor få arbete och matchas mot lediga jobb genom rätt insatser på regional nivå.

- Politiskt har vi sedan länge ett mål att regionen ska kunna ta ett utökat ansvar i relation till staten vad gäller arbetsmarknadspolitiken. De statliga pengarna skulle få mer effekt om de användes bättre. Detta har vi lyft med arbetsmarknadsministern och nu gör vi ett konkret inspel till arbetsmarknadsutredningen, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande.

Arbetsmarknadsutredningen (A2016:03) syftar till att analysera och ta fram åtgärder hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligare. En del i utredningen handlar om Arbetsförmedlingens uppdrag och om delar av myndighetens uppdrag kan läggas ut på andra aktörer. I praktiken arbetar Arbetsförmedlingen utifrån sitt uppdrag att få arbetslösa i arbete, kommunerna utifrån att medborgarna ska ha en försörjning. På var sitt håll försöker de lösa samma uppgift med relativt lite samordning och begränsat strategiskt samarbete. Systemet blir ineffektivt och tungrott.

Kompetensbrist hinder för utveckling

Ända sedan finanskrisen 2009 har VGR sett kompetensförsörjningsfrågorna som ett viktigt bidrag till den regionala utvecklingen. Det har också funnits samsyn mellan VGR och regeringen kring detta, både i alliansen och nuvarande regering. Inom många branscher är kompetensbrist en flaskhals för utveckling och en orsak till att produktionsökningar och tillväxt inte äger rum.

- Vi har bedrivit olika typer av utvecklingsprojekt kring kompetensförsörjning. Nu hoppas vi att arbetsmarknadsutredningen kan ta ett mer samlat grepp på de förändringar som behöver göras för att få en effektivare arbetsmarknads- och kompetenförsörjningspolitik, säger Birgitta Losman.

Större regionalt ansvar stärker samarbetet
Det finns ett behov av att samarbeta mer mellan kommuner, delregioner och regional nivå för att få ut människor i arbete. Idag står över 70 procent av de arbetssökande långt från arbetsmarknaden. För denna grupp behövs aktiva åtgärder för att de ska komma i jobb, till exempel genom att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och att varva utbildning med arbete.

Här ser VGR en möjlighet att rikta statliga utbildningsresurser så att de i betydligt större utsträckning bidrar till att lösa arbetsmarknadens matchningsbehov och fler kommer ut på arbetsmarknaden. Den regionala nivån bör styra inriktningen på statliga utbildningsinsatser som syftar till snabbare inträde och bättre matchning på arbetsmarknaden.

Validering effektivt matchningsverktyg
Ett annat område som kan spela stor roll genom ökad finansiering och ökat regionalt inflytande är validering. Västra Götaland har genom Validering Väst tagit fram valideringsverktyg som prövats framgångsrikt både regionalt och nationellt men omfattningen kan öka betydligt. Det råder brist på finansiella resurser för validering, vilket har bromsat in genomförandet och skapat en flaskhals för ett annars effektivt matchningsverktyg.

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Regeringen beslutade i juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Utredningen antog namnet Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03). Regeringen beslutade året därpå om tilläggsdirektiv till utredningen. Då tillkom bl.a. uppdraget att analysera och lämna förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer.
Twittra det här

Citat

Politiskt har vi sedan länge ett mål att regionen ska kunna ta ett utökat ansvar i relation till staten vad gäller arbetsmarknadspolitiken. De statliga pengarna skulle få mer effekt om de användes bättre. Detta har vi lyft med arbetsmarknadsministern och nu gör vi ett konkret inspel till arbetsmarknadsutredningen.
Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande