Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet

Västra Götalandsregionen satsar på det fria kulturlivet: olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna, samt stöd till kulturens mindre organisationer, som är avgörande för den kulturella infrastrukturen. Dessutom säkras basfinansiering för 80 organisationer med treåriga stöd, oavsett om arrangemang ställs in.

– Insatser till det fria kulturlivet är nu mest angeläget och därför har vi gjort de här prioriteringarna. Det är inte klart hur regeringens 500 mkr till kulturen kommer att fördelas, och vi behöver agera regionalt omgående. Kulturnämnden väntar även in regionfullmäktiges hantering av föreslagen kapitaltäckningsgaranti för de regionala kulturbolagen. Vi fortsätter arbetet och följer utvecklingen, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg.

Beslutet gäller fram till 31 augusti. Eftersom situationen ändras konstant kan fler beslut komma att tas efter sommaren.

Förenklande åtgärder för kulturutövare, med anledning av Covid-19

 • Kulturnämnden beslutar, i linje med regionstyrelsens beslut RS 2020–02485, att verksamheter med stöd till långsiktiga uppdrag (LSU), kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) och medel till organisationer med verksamhetsstöd, får behålla sitt nuvarande stöd, trots att verksamheten för flera organisationer påverkas eller ställs in med anledning av Covid-19. Beslutet gäller i första hand till 31 augusti 2020.

 • Kulturnämnden godkänner att avsteg görs för redan beviljade projektmedel så att dessa inte återkrävs för redan upparbetade kostnader, då verksamheten har förändrats med anledning av Covid-19.

 • Kulturnämnden begär in uppdateringar av utvecklingsprojekt beviljade våren 2019 och hösten 2019 för enskild bedömning.

 • Kulturnämnden beslutar att studieförbunden ska redovisa verksamhetsåret 2020 i enlighet med tidigare beslut (KUN 77–2016) och anvisningar.

 • Kulturnämnden beslutar att fördelning av regionbidrag 2021 till studieförbunden grundas på verksamhetsåret 2019.
   

Frigjorda medel från kulturnämndens budget, med anledning av Covid-19

 • Kulturnämnden omdisponerar budgeten för att frigöra 3, 9 mkr att nyttjas enligt nedan, med förtydligande i tjänsteutlåtandet.

 • Kulturnämnden omfördelar 900 000 kronor till ytterligare 30 kulturstipendier à 30 000 kronor bland inkomna ansökningar ur utlysningen som beslutas vid kommande nämndsmöte.

 • Kulturnämnden omfördelar 1 700 000 kronor till utlysning av 100 utbildningsstipendier à 17 000 kronor. Förslaget är att centrumbildningarna får i uppdrag att ta fram förslag på stipendiater, även utanför sin medlemskrets. Beslutet om tilldelning av stipendier kan tas av kulturnämnden som ett ordförandebeslut (enligt KUN 2019–00520).

 • Kulturnämnden omfördelar 300 000 kronor till Kulturakademin för planering och genomförande av kurser utformade av Kulturakademins branschråd samt företrädare för bild och formområdet.

 • Kulturnämnden förstärker KKN-programmet (kulturella och kreativa näringar) med ytterligare 500 000 kronor. Utlysningen är gemensam med regionutvecklingsnämnden.

 • Kulturnämnden godkänner ändringar av regelverket för arrangörsstödet som fördelas av Samsam till deras medlemsföreningar. Regeländringen består i att Samsam ska kunna betala medel till föreningar som ansöker om stöd för upparbetade kostnader vid inställda evenemang. Ändringen avser också att stötta medlemmarnas akuta behov, främst driftskostnader för lokaler.

 • Kulturnämnden omfördelar 500 000 kronor till Västra Folkets Hus och Parkregionen för fördelning av stöd till biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar utan vinstutdelning, för uteblivna intäkter under perioden 15 mars - 31 augusti 2020.

   

Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden Västra Götalandsregionen

0703 410565

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen

0725 034313

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se