Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anders Sandahl

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  https://www.vgregion.se/aktuellt/press/
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  https://www.vgregion.se/
 • Citat

  Genom att finansiera F/ACT Movement visar vi att mode är mycket bredare än att köpa nyproducerade kläder, vilket ger inspiration till nya affärsmöjligheter. Textil är ett viktigt branschområde i Västra Götaland och vi gör omfattande satsningar på omställningen till hållbar textil design, från konsumenter till kreatörer, handel och producenter.
  Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
  F/ACT Movement kommer att fokusera på hur framtidens modebransch kan möta konsumenternas behov av mer hållbara tjänster och produkter. Visionen är ökad sysselsättning och en utveckling av lokala företag och satsningar.
  Adrian Zethraeus, Science Park Borås, projektledare F/ACT Movement och ansvarig för näringslivsutveckling i projektet. 
   Förutom att restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas är det viktigt att stärka kapaciteten i pendlingen till och från Göteborg, och avlasta den östra infarten där det i nuläget passerar 1400 bussar per dag.
  Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande
  100 000 människor reser dagligen i stråket Göteborg-Borås, vilket gör sträckan till ett av de största pendlingsstråken i Sverige. Att bygga ut sträckan är Västra Götalandsregionens viktigaste järnvägsprioritet. Med ny stambana Göteborg-Stockholm och förstärkt befintlig järnväg mellan Göteborg och Borås kan vi nästan tredubbla resandet vilket ger maximal nytta även för de nya stambanorna.
  Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen
  Dagens beslut innebär att vi sänker trösklarna för kollektivtrafiken för att fler ska kunna åka kollektivt och andelen hållbart resande ska öka. Vi får ett nytt och enklare biljettsortiment, något som varit efterfrågat av invånarna.
  Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden 
  Biljettsortimentet blir mer enhetligt, att behandla alla lika har varit en viktig aspekt i arbetet. Dessutom kommer du kunna resa mycket längre sträckor än idag på samma biljett, vilket kommer gynna arbets- och studiependlingen.
  Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik
  Det är glädjande att Västra Götaland fortfarande ligger bland de bästa länen i landet vad gäller bredbandsutbyggnad.
  Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator i Västra Götaland
  Att stärka upp Almi Väst var den första viktiga insatsen i det nya ekonomiska läget men det kommer fler insatser från oss
  Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR
  VGR för pågående samtal med representanter för arbetsmarknadens parter, stora och små företag, branschorganisationer samt övriga relevanta aktörer om vad vi tillsammans kan göra för att behålla jobben och stötta företagen i en svår tid. Sammantaget vill vi ta tillvara kraften i näringslivet i Västra Götaland för att både klara krisen på kort sikt och säkra upp den långsiktigt hållbara ekonomin
  Kristina Jonäng
  I samverkan med Västsvenska Turistrådet planerar vi också insatser för besöksnäringen, en bransch som är under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa effekterna något
  Kristina Jonäng
  Elektrifiering, digitalisering och AI är starka tekniktrender som stöper om industrin. I en period av ekonomisk avmattning vill vi bidra till att företagen får möjlighet till kompetensutveckling. Där finns det flera projekt som snabbehandlas just nu för att vi ska kunna ta beslut under våren
  Kristina Jonäng
  Det kliniska basåret är dessutom en trygg och bra start för alla som vill ha ett intressant och viktigt framtidsjobb som legitimerad sjuksköterska samtidigt som Västra Götalandsregionen som arbetsgivare får visa prov på vad vi kan erbjuda.
  Personalutskottets ordförande Linn Brandström (M)
  - Att förebygga sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete där uthållighet är nyckeln och där denna satsning på arbetsmiljön är en mycket viktig del.
  Personalutskottets ordförande Linn Brandström (M)
  Västsverige är extremt beroende av export. Vi lever på konkurrensfördelar i produkter med hög kvalitet och stort miljöansvar. Det är angeläget att företagen i Västra Götaland kan öka sin konkurrenskraft, så att vi därmed främjar både miljö och tillväxt.
  Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande
  Cykeln är ett bra transportmedel på så många sätt och vi vill att fler enkelt ska kunna ta cykeln till och från jobbet. Att cykla är har många fördelar, det är bra för miljön, hälsan och ekonomin och det vill vi lyfta genom Cykelvänlig arbetsplats.
  Karin Ryberg, Hållbart resande väst
  - Nu har vi hållit på i några år och vi är väldigt glada att engagemanget är så stort och att det är så många som vill delta. Varje år ansluter sig fler som vill vara med och tävla om att få någon av våra tre titlar och det tycker vi är väldigt roligt. Det innebär att fler och fler arbetsgivare har insett värdet av att deras medarbetare tar cykeln till jobbet.
  Karin Ryberg, Hållbart resande väst
  Om man känner att man vill ändra sina resvanor, både för sin egen skull och för klimatets, så kan projektet vara en knuff i rätt riktning.
  Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!
  Det finns ett behov av konkreta förslag på hur man kan resa mer hållbart. Människor vill göra skillnad, inte bara prata om klimatfrågan.
  Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!
  Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den
  regiondirektör Ann-Sofi Lodin
  Fler och fler inser vilka fördelar det finns med cykling. Det har så många positiva effekter, inte bara för miljön och klimatet utan också för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det skapar friska och pigga medarbetare. Vi är väldigt glada att så många företag och organisationer vill vara med och engagera sig för detta.
  Karin Ryberg, projektledare för hållbart resande väst som står bakom projektet och tävlingen
  Det är väldigt inspirerande att vi vunnit tävlingen igen. Men ännu roligare är att konkurrensen blir allt hårdare för varje år. Det innebär att fler företag ser vinsten med att erbjuda sina medarbetare goda möjligheter att cykla till jobbet. Och det är bra både från miljö- och hälsoperspektiv.
  Anders Pihl, teknik och HR-chef på CPAC Systems
  Vi vet att rörelse främjar hälsa. Att man kan tänka klarare och det minskar stressen, och då är cykling ett sätt att vara i rörelse. Det gör ju att man mår bättre både psykiskt och fysiskt. Friskare medarbetare!
  Malin Cardemar, Marketing & Communications manager på Consilium Marine & Safety
  2018 startade vi en cykelservice som anställda kan utnyttja två gånger per år. Det har varit viktigt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt utrustning och kan cykla säkert året runt. Förutom att fler blir mer fysiskt aktiva, skonas miljön och trafiksituationen runt Hogias kontor avlastas.
  Kristin Krylberg, ansvarig för arbetsmiljö och hälsa på Hogia
  Vi är väldigt stolta över att ha vunnit. Att röra på oss är viktigt både för våra kroppar och för miljöns skull. Under hösten 2019 har vi fortsatt vårt arbete med att cykla till våra patienter, ett arbete som fortsätter 2020. Vårt nästa steg är att köpa in en elcykel till jobbet så att vi kan cykla även till de patienter som bor lite längre bort från vårdcentralen.
  Marlene E Midtvedt, verksamhetschef på Capio vårdcentral i Strömstad
  I AstraZeneca BioVentureHub får företagen tillgång till forskningsresurser, samarbeten och innovationsmiljöer som de aldrig skulle kunna bygga upp själva. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan som gynnar såväl Västsverige, Sverige som branschen i stort. Life science är en av våra viktigaste exportbranscher och som region vill vi bidra till en positiv branschutveckling och till en stark samverkan mellan våra innovationsstödjande aktörer.
  Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
  Jag är imponerad av hur AstraZeneca BioVentureHub har utvecklats till en unik, kreativ och konkurrenskraftig innovationsmiljö. Jag ser fram emot att  vår gemensamma fortsatta satsning gör det möjligt för BioVentureHub att utvecklas och bidra långsiktigt till att Sverige fortsätter vara en ledande Life Science-nation.
  Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
  Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans under de första fem åren. Nu lyfter vi blicken mot framtiden för att se hur BioVentureHub kan underlätta för banbrytande digitala hälsolösningar som kommer patienterna till godo.
  Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub
  Samtliga branscher upplevde en viss nedgång under våren, men därefter har konjunkturläget stabiliserats enligt höstens konjunkturbarometer. Framtidsoptimismen är stor inom transportmedelsindustrin i Fyrbodal, medan läget ser mer bekymmersamt ut inom andra branscher. Osäkerheten inför den närmaste framtiden är stor, vilket inte minst beror på det internationella marknadsläget.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Handlarna i Fyrbodal flaggar för en minskad försäljningsvolym och minskad lönsamhet kommande halvår. Detta kan få en negativ inverkan på sysselsättningen, vilket måste hanteras på ett lämpligt sätt. Inte minst då vare sig byggbranschen eller industrin förutser en utökning av personalstyrkan.
  Joacim Waara ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland. Detta gäller inte minst delregioner vars näringsliv präglas av exportberoende företag.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen 
  Läget inom byggbranschen har förstärkts kraftigt sedan i våras och kapacitetsutnyttjandet är i nuläget högt. Bristen på branschkompetent personal framstår i nuläget som det främsta expansionshindret.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Såväl orderingång som sysselsättning har minskat inom industrin i Sjuhärad. Däremot har försäljningen ökat kraftigt inom sällanköpshandeln, vilket har haft en positiv inverkan på sysselsättningen inom den aktuella branschen. Inför våren är optimismen stor inom den lokala handeln.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Det finns tecken på att arbetskraftsbristen inom såväl byggbransch som industri har mildrats i Sjuhärad, vilket bland annat beror på ett förändrat konjunkturläge. Däremot pekar prognoserna mot en sysselsättningsökning inom handeln.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen 
  Mest förvånande är den kraftiga tillbakagången inom företagstjänster. Inom industrin går fortfarande transportmedelsindustrin bra, medan grafisk industri och metallindustri har det mer besvärligt. Noterbart är att arbetskraftsbristen fortsätter att vara en flaskhals inom vissa branscher, vilket delvis är en förklaring till att sysselsättningsökningen har avstannat. Det finns helt enkelt ingen branschkompetent personal att anställa.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen 
  Prognoserna inför våren visar inte på några större förändringar vad konjunkturläget beträffar. Med detta sagt finns det en rad osäkerhetsfaktorer på den internationella marknaden, som kan komma att påverka läget i Göteborgsregionen eftersom betydande delar av näringslivet är exportberoende.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Inom industrin är orderingång från såväl export- som hemmamarknad i stort sett oförändrad sedan i våras. Lönsamheten är fortfarande god inom branschen, men på nedåtsidan märks en marginellt minskad sysselsättning.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Nu ökar vi innovationstakten och skapar nya tjänster med hjälp av lämplig offentlig information. Tillsammans med kommunerna i Västra Götaland kan vi tillgängliggöra öppna data på ett tryggt sätt och skapa nytta som är till glädje för alla i Västra Götaland. Den snabba förvandlingstakten kräver ökad information och dialog med invånarna och vi tror att ett högre användande av öppen data kan förbättra dialogen och öppna upp för innovationer exempelvis kring digitala tjänster.
  Kristina Jonäng, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att utveckla dialogen med invånare, i vår egen verksamhet och med andra aktörer. Beslutet innebär att offentlig sektor kan öka innovationskraften i den digitala transformationen.
  Ann-Charlotte Järnström, direktör på VästKom, som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland
  Årets konferens handlar om genomförandekraft och hur vi tillsammans i Västra Götaland kan lösa de utmaningar vi står inför
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen
  Folkhälsopriset är ett sätt att uppmärksamma personer eller insatser som bidrar till att skapa möjlighet för fler att kunna delta i samhällslivet och till ett mer hälsosamt liv
  Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  Jag hade själv en lillebror som var tio år och hängde på torget. Han och hans kompisar hade inga goda förebilder och jag såg vad som hände. Det var en miljö där 15-åringar sålde knark och där lättförtjänta pengar verkade vara den enklaste genvägen till ett gott liv. När de är så små förstår de inte konsekvenserna över vad ett kriminellt liv leder till
  Mohammed Ali, vinnare av årets folkhälsopris
  Västra Götalandsregionen vill understryka kommunernas och regionernas roll för att öka medie- och informationskunnigheten och uppmuntra fler regioner i Sverige att engagera sig i frågan. Nationella aktörer behöver kraftsamla och få till ett gemensamt ramverk för denna viktiga demokratifråga.
  Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
  Unesco är mycket glada över att samarbeta med Sverige under årets globala konferens om medie-och informationskunnighet. Sverige är ett land som arbetar aktivt med medie- och informationskunnighet nationellt och engagerar sig i att stötta utvecklingen globalt.
  Alton Grizzle, programansvarig för medie- och informationskunnighet vid Unescos huvudkontor i Paris
  - Patienter som träffas och byter erfarenheter ger värdefull information så att vi tar beslut som gör nytta. På dialogmötet var vi överens om att oavsett cancerform så är livshändelserna under sjukdomsförloppet desamma. Tröttheten, känslor i inledningsstadiet och upplevelserna under och efter behandling. Vi kan därför se vilka utvecklingsområden som gynnar många.
  Cecilia Andersson, ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
  - Särskilt speciellt i år är att det finns möjlighet att träffa forskare på flera forskningsfartyg, hela fyra forskningsfartyg medverkar. Missa inte heller att ta del av forskning kring havsmat. Kanske finns det smakprov på tång, musslor, sjöpung och annat spännande.
  Gunilla Fransson Bangura, projektledare för Västerhavsveckan
  Att känna sig i goda händer skapar bättre hälsa, ökad trygghet och minskad oro och är viktiga förutsättningar för hälsa och livskvalitet.
  Ann-Christine Baar, SPF Seniorerna
  Hela Blomman är ett unikt och värdefullt initiativ som betyder mycket för en grupp i utsatthet. Jag är imponerad av det idoga och systematiska arbetet och de samarbeten de byggt upp. Det är med beundran och ödmjukhet jag idag överlämnar människorättsstipendiet till Hela Blomman.
  Carina Liljesand, ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter
  Insikterna om könsstympning har Hela Blomman omsatt i ett praktiskt och konkret arbete för att hjälpa, förbättra och förändra. För det krävs framförallt ett otroligt mod och arbetet är aktningsvärt. Den uppsökande verksamheten och de samarbeten de har med framförallt Angereds Närsjukhus, innebär att de gör stor skillnad för de flickor och kvinnor som utsätts. Föreningen är en mycket värdig stipendiat.
  Viveca Reimers, chef för avdelning Social hållbarhet
  Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
  Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp