Dela

Kontakt

 • Gabriel Holmqvist

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anna Liljenberg

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Anders Sandahl

  Pressekreterare/ kommunikatör

 • Västra Götalandsregionens pressrum
  010-441 41 99
  https://www.vgregion.se/aktuellt/press/
 • Västra Götalandsregionens hemsida
  https://www.vgregion.se/
 • Citat

  Steget mellan att cykla sommartid till att cykla året om är inte så stort som många verkar tro. Med rätt utrustning och inställning går det utmärkt att cykla även vintertid. Det ger bra vardagsmotion är även ett sätt att avlasta kollektivtrafiken för att minska trängseln med anledning av Covid-19
  William Schotte, Hållbart resande väst
  Många upplever en lägre tröskel att byta bilen mot en elcykel, jämfört med vanlig cykel. En elcykel kostar mer än en cykel, men är betydligt billigare än att ha en bil. Många familjer har dessutom två bilar. Kanske kan en elcykel ersätta en av dem och därmed minska familjens bilresor totalt.
  Lena Hesselroth, projektledare för Elcyklist.
  Under den pågående pandemin är det extra smart att cykla elcykel, man kan resa på ett hållbart sätt och samtidigt minska på trängseln och onödiga kollektivtrafikresor. Vi hoppas ju såklart att deltagarna efter att ha upplevt glädjen med att cykla ska fortsätta även efter covid-19 och projektavslut säger Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist.
  Linnéa Andersson, projektledare för Elcyklist.
  Ett syfte med samtalet om marina och maritima utvecklingsfrågor, är att stärka utbytet mellan regionala, kommunala och nationella politiker men också mellan forskare och politiker. Vi vill också öka kunskapen om potentialen för marin bioinnovation och hur den kan bidra till att nå målen i den kommande regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.
  Magnus Berntsson (KD) ordföranden miljönämnden, Västra Götalandsregionen
  Som offentliga parter har vi samsyn kring behovet av omställning inom fordonssektorn. Vi har en gemensam dialog med fordonsföretagen sedan hösten 2018 och vi har nu nått ett stort delmål genom att skapa ett kompetensnav för fordonsindustrin med placering på Göteborgsregionen, med personella och finansiella resurser. Kompetensutveckling inom fordonsindustrin är en nödvändighet för att säkra sysselsättning och en förutsättning för en västsvensk fordonsindustri som är konkurrenskraftig på den globala marknaden.
  Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
  Styrkan i det här arbetet är att det kommer att gynna väldigt många då vi skapar modeller som är generiska för kompetensutveckling i många av Göteborgsregionens branscher. Vi är stolta över att få driva det här arbetet tillsammans med de andra tre organisationerna. Tack vare detta unika samarbete kommer de långsiktiga strukturer vi nu bygger upp i regionen att bli hållbara över en lång tid framöver.
  Helene Odenjung (L), ordförande Utbildningsgruppen Göteborgsregionen
  Vi måste så fort som möjligt ha något konkret att erbjuda företagen. Vi är redan igång och rekryterar företag till det coachningsprogram som tagits fram för underleverantörer till fordonsindustrin och som kommer drivas i hela Västra Götaland. Företagen ska få rätt förutsättningar för att möta den pågående och framtida teknikomställning men också andra samhällsutmaningar. Programmet kommer att ge ny kunskap inom de teknikområden som driver omställningen, nya affärsmodeller och nya arbetssätt.
  Anders Sundberg (M), ordförande Business Region Göteborg
  Tillsammans bygger vi en stark arbetsmarknadsregion för ett livskraftigt näringsliv. Inom ramen för vårt samarbete, och våra respektive uppdrag, samverkar vi för god kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för näringslivet att utvecklas samtidigt som vi ger människor förutsättningar att växa med nya uppgifter.
  Anders Svensson (M), ordförande Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
  Vi ville vara tydliga med att vår avsikt är att den regionala kollektivtrafiken i Dalsland och Götaälv­dalen kommer att trafikeras med biogasdrivna bussar. Sammantaget kommer mängden biogas att öka i Västtrafiks fordonsflotta de närmaste åren. Västtrafik kommer att vara en viktig kund till biogasproducenterna även framöver
  Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden
  Sedan över 20 år finns breda samarbeten och utvecklingsprojekt som vi kan bygga vidare på om biogas mellan Västra Götalandsregionen och andra partner som högskolor och kommuner genom ramen för Kraftsamling Biogas och Biogas Väst
  Magnus Berntsson (KD), ordförande i VGR:s miljönämnd
  Vi noterar också att exempelvis rederier och industrier visar ett större intresse för biogas. Det är en fördel att biogasanvändningen breddas till fler branscher. Västra Götalandsregionen kan hålla samman projekt och i övrigt underlätta för en sådan utveckling i näringslivet
  Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
  Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för både näringslivet och samhället i stort. KKN-företag bidrar förutom till tillväxt och sysselsättning också till ett attraktivt och spännande Västra Götaland för ( både) boende och besökare.
  Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
  Det är fantastiskt att det trots de stora utmaningarna finns ett skapande och vi vill medverka till att stötta de kreativa och kulturella näringarna. Den kulturella infrastrukturen består av många olika led: upphovsmän, arrangörer, artister, lokalhållare och marknadsförare med flera är alla del av kulturen. Corona har påvisat vikten av att allting hänger ihop för ett levande kulturliv.
  Conny Brännberg, (KD), ordförande kulturnämnde
  Tillverkningsindustrin genomgår ett stort teknikskifte i form av elektrifiering. Denna teknik ska ha förutsättningar att tillverkas i Västra Götaland. Det behövs resurser som gör det möjligt att stärka tillverkningsindustrin. Klimatomställningen kräver innovationsmiljöer av typen IDC och ASSAR. Satsningen på produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor innebär att ett viktigt utvecklingsarbete som Västra Götalandsregionen bidragit till under många år kan intensifieras ytterligare.
  Kristina Jonäng, (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
  Att ASSAR Industrial Innovation Arena är en nod med en nationell spets innebär att de tillverkande företagen som verkar i Västra Götaland avsevärt kan stärka sin internationella konkurrenskraft,
  Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB
  Vi kommer genom projektet att bygga vidare på den labbmiljö som sedan tidigare finns i ASSAR, för att stödja utvecklingen av produktionsprocesser för elektriska drivlinor inom fordonsindustrin. Beslutet visar att ASSAR är ett ”Center of Excellence”, där utbildning, innovation och forskning verkligen ger nya lösningar för industrin.
  Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB 
  Genom att finansiera F/ACT Movement visar vi att mode är mycket bredare än att köpa nyproducerade kläder, vilket ger inspiration till nya affärsmöjligheter. Textil är ett viktigt branschområde i Västra Götaland och vi gör omfattande satsningar på omställningen till hållbar textil design, från konsumenter till kreatörer, handel och producenter.
  Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen
  F/ACT Movement kommer att fokusera på hur framtidens modebransch kan möta konsumenternas behov av mer hållbara tjänster och produkter. Visionen är ökad sysselsättning och en utveckling av lokala företag och satsningar.
  Adrian Zethraeus, Science Park Borås, projektledare F/ACT Movement och ansvarig för näringslivsutveckling i projektet. 
   Förutom att restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas är det viktigt att stärka kapaciteten i pendlingen till och från Göteborg, och avlasta den östra infarten där det i nuläget passerar 1400 bussar per dag.
  Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande
  100 000 människor reser dagligen i stråket Göteborg-Borås, vilket gör sträckan till ett av de största pendlingsstråken i Sverige. Att bygga ut sträckan är Västra Götalandsregionens viktigaste järnvägsprioritet. Med ny stambana Göteborg-Stockholm och förstärkt befintlig järnväg mellan Göteborg och Borås kan vi nästan tredubbla resandet vilket ger maximal nytta även för de nya stambanorna.
  Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen
  Dagens beslut innebär att vi sänker trösklarna för kollektivtrafiken för att fler ska kunna åka kollektivt och andelen hållbart resande ska öka. Vi får ett nytt och enklare biljettsortiment, något som varit efterfrågat av invånarna.
  Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden 
  Biljettsortimentet blir mer enhetligt, att behandla alla lika har varit en viktig aspekt i arbetet. Dessutom kommer du kunna resa mycket längre sträckor än idag på samma biljett, vilket kommer gynna arbets- och studiependlingen.
  Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik
  Det är glädjande att Västra Götaland fortfarande ligger bland de bästa länen i landet vad gäller bredbandsutbyggnad.
  Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator i Västra Götaland
  Att stärka upp Almi Väst var den första viktiga insatsen i det nya ekonomiska läget men det kommer fler insatser från oss
  Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR
  VGR för pågående samtal med representanter för arbetsmarknadens parter, stora och små företag, branschorganisationer samt övriga relevanta aktörer om vad vi tillsammans kan göra för att behålla jobben och stötta företagen i en svår tid. Sammantaget vill vi ta tillvara kraften i näringslivet i Västra Götaland för att både klara krisen på kort sikt och säkra upp den långsiktigt hållbara ekonomin
  Kristina Jonäng
  I samverkan med Västsvenska Turistrådet planerar vi också insatser för besöksnäringen, en bransch som är under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa effekterna något
  Kristina Jonäng
  Elektrifiering, digitalisering och AI är starka tekniktrender som stöper om industrin. I en period av ekonomisk avmattning vill vi bidra till att företagen får möjlighet till kompetensutveckling. Där finns det flera projekt som snabbehandlas just nu för att vi ska kunna ta beslut under våren
  Kristina Jonäng
  Det kliniska basåret är dessutom en trygg och bra start för alla som vill ha ett intressant och viktigt framtidsjobb som legitimerad sjuksköterska samtidigt som Västra Götalandsregionen som arbetsgivare får visa prov på vad vi kan erbjuda.
  Personalutskottets ordförande Linn Brandström (M)
  - Att förebygga sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete där uthållighet är nyckeln och där denna satsning på arbetsmiljön är en mycket viktig del.
  Personalutskottets ordförande Linn Brandström (M)
  Västsverige är extremt beroende av export. Vi lever på konkurrensfördelar i produkter med hög kvalitet och stort miljöansvar. Det är angeläget att företagen i Västra Götaland kan öka sin konkurrenskraft, så att vi därmed främjar både miljö och tillväxt.
  Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande
  Cykeln är ett bra transportmedel på så många sätt och vi vill att fler enkelt ska kunna ta cykeln till och från jobbet. Att cykla är har många fördelar, det är bra för miljön, hälsan och ekonomin och det vill vi lyfta genom Cykelvänlig arbetsplats.
  Karin Ryberg, Hållbart resande väst
  - Nu har vi hållit på i några år och vi är väldigt glada att engagemanget är så stort och att det är så många som vill delta. Varje år ansluter sig fler som vill vara med och tävla om att få någon av våra tre titlar och det tycker vi är väldigt roligt. Det innebär att fler och fler arbetsgivare har insett värdet av att deras medarbetare tar cykeln till jobbet.
  Karin Ryberg, Hållbart resande väst
  Om man känner att man vill ändra sina resvanor, både för sin egen skull och för klimatets, så kan projektet vara en knuff i rätt riktning.
  Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!
  Det finns ett behov av konkreta förslag på hur man kan resa mer hållbart. Människor vill göra skillnad, inte bara prata om klimatfrågan.
  Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!
  Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den
  regiondirektör Ann-Sofi Lodin
  Fler och fler inser vilka fördelar det finns med cykling. Det har så många positiva effekter, inte bara för miljön och klimatet utan också för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det skapar friska och pigga medarbetare. Vi är väldigt glada att så många företag och organisationer vill vara med och engagera sig för detta.
  Karin Ryberg, projektledare för hållbart resande väst som står bakom projektet och tävlingen
  Det är väldigt inspirerande att vi vunnit tävlingen igen. Men ännu roligare är att konkurrensen blir allt hårdare för varje år. Det innebär att fler företag ser vinsten med att erbjuda sina medarbetare goda möjligheter att cykla till jobbet. Och det är bra både från miljö- och hälsoperspektiv.
  Anders Pihl, teknik och HR-chef på CPAC Systems
  Vi vet att rörelse främjar hälsa. Att man kan tänka klarare och det minskar stressen, och då är cykling ett sätt att vara i rörelse. Det gör ju att man mår bättre både psykiskt och fysiskt. Friskare medarbetare!
  Malin Cardemar, Marketing & Communications manager på Consilium Marine & Safety
  2018 startade vi en cykelservice som anställda kan utnyttja två gånger per år. Det har varit viktigt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt utrustning och kan cykla säkert året runt. Förutom att fler blir mer fysiskt aktiva, skonas miljön och trafiksituationen runt Hogias kontor avlastas.
  Kristin Krylberg, ansvarig för arbetsmiljö och hälsa på Hogia
  Vi är väldigt stolta över att ha vunnit. Att röra på oss är viktigt både för våra kroppar och för miljöns skull. Under hösten 2019 har vi fortsatt vårt arbete med att cykla till våra patienter, ett arbete som fortsätter 2020. Vårt nästa steg är att köpa in en elcykel till jobbet så att vi kan cykla även till de patienter som bor lite längre bort från vårdcentralen.
  Marlene E Midtvedt, verksamhetschef på Capio vårdcentral i Strömstad
  I AstraZeneca BioVentureHub får företagen tillgång till forskningsresurser, samarbeten och innovationsmiljöer som de aldrig skulle kunna bygga upp själva. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan som gynnar såväl Västsverige, Sverige som branschen i stort. Life science är en av våra viktigaste exportbranscher och som region vill vi bidra till en positiv branschutveckling och till en stark samverkan mellan våra innovationsstödjande aktörer.
  Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
  Jag är imponerad av hur AstraZeneca BioVentureHub har utvecklats till en unik, kreativ och konkurrenskraftig innovationsmiljö. Jag ser fram emot att  vår gemensamma fortsatta satsning gör det möjligt för BioVentureHub att utvecklas och bidra långsiktigt till att Sverige fortsätter vara en ledande Life Science-nation.
  Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
  Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans under de första fem åren. Nu lyfter vi blicken mot framtiden för att se hur BioVentureHub kan underlätta för banbrytande digitala hälsolösningar som kommer patienterna till godo.
  Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub
  Samtliga branscher upplevde en viss nedgång under våren, men därefter har konjunkturläget stabiliserats enligt höstens konjunkturbarometer. Framtidsoptimismen är stor inom transportmedelsindustrin i Fyrbodal, medan läget ser mer bekymmersamt ut inom andra branscher. Osäkerheten inför den närmaste framtiden är stor, vilket inte minst beror på det internationella marknadsläget.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Handlarna i Fyrbodal flaggar för en minskad försäljningsvolym och minskad lönsamhet kommande halvår. Detta kan få en negativ inverkan på sysselsättningen, vilket måste hanteras på ett lämpligt sätt. Inte minst då vare sig byggbranschen eller industrin förutser en utökning av personalstyrkan.
  Joacim Waara ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland. Detta gäller inte minst delregioner vars näringsliv präglas av exportberoende företag.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen 
  Läget inom byggbranschen har förstärkts kraftigt sedan i våras och kapacitetsutnyttjandet är i nuläget högt. Bristen på branschkompetent personal framstår i nuläget som det främsta expansionshindret.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Såväl orderingång som sysselsättning har minskat inom industrin i Sjuhärad. Däremot har försäljningen ökat kraftigt inom sällanköpshandeln, vilket har haft en positiv inverkan på sysselsättningen inom den aktuella branschen. Inför våren är optimismen stor inom den lokala handeln.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen
  Det finns tecken på att arbetskraftsbristen inom såväl byggbransch som industri har mildrats i Sjuhärad, vilket bland annat beror på ett förändrat konjunkturläge. Däremot pekar prognoserna mot en sysselsättningsökning inom handeln.
  Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker i Västra Götalandsregionen
  Avmattningen i västsvensk ekonomi har fortsatt under hösten, men läget är trots det fortfarande relativt gott inom stora delar av näringslivet. Det finns emellertid anledning att fundera över hur vi kan rusta oss för en eventuell framtida lågkonjunktur och hur ett Brexit-avtal kan komma att påverka näringslivet i Västra Götaland.
  Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen 
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp