Ringhals ansöker om miljöprövning

Ringhals ansöker om miljöprövning Efter ett år med intensivt arbete har Ringhals nu lämnat in sin ansökan för miljöprövning av verksamheten till miljödomstolen i Vänersborg. Bakgrunden till miljöprövningen är en ny lagstiftning - miljöbalken från 1999. Ringhals nuvarande drifttillstånd vilar på en äldre vattendom och regeringsbeslut. Den nya lagen kräver dock att tillståndspliktiga verksamheter som inte tidigare prövats enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken, prövas före utgången av 2004. Ringhals miljöprövning omfattar dels den nuvarande verksamheten dels framtida möjliga förändringar, till exempel effektökning och större ombyggnader. Ringhals kommer i prövningen att begära tillstånd för att öka reaktorernas termiska effekt med sammanlagt cirka åtta procent. Det möjliggör en ökning av årsproduktionen med cirka två miljarder kilowattimmar. Effektökningen medför ett ökat behov av kylvatten. Det kan få till följd att det värmepåverkade området vid utsläppet blir större. För att Ringhals skall få höja den termiska effekten krävs också ett beslut enligt kärntekniklagen. Detta beslut fattas av regeringen. Ringhals projekterar även för en ny tvättanläggning för tvätt av de skyddskläder som används inne på anläggningarna. Tvättanläggningen ska även kunna ta hand om tvättgods från Barsebäck. - Miljöprövningen har inneburit att vi har fått en bättre och mer samlad bild av miljöarbetet på Ringhals, säger Per Drake, projektledare för miljöprövningen. Vi har lagt ner mycket jobb under prövningsprocessen och mycket tid har gått åt för att få med alla detaljer. En fördel har dock varit att Ringhals redan är väldokumenterat och att stora delar av verksamheten granskas kontinuerligt av både myndigheter och certifieringsorgan. Miljöprövningen inleddes i januari 2002 med tidigt samråd med länsstyrelsen och enskilda särskilt berörda. Därefter hölls samråd med en vidare krets - allmänhet, myndigheter, organisationer och närboende. Syftet med samråden har varit att informera om verksamheten samt hämta in kunskap och synpunkter. I den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan, utgör de synpunkter som kommit fram under samråden en viktig del. Den beskriver vilken påverkan verksamheten kan ha på människor, djur, växter, mark etc. Dessutom beskrivs hur verksamheten påverkar hushållningen med mark, vatten, material, råvaror och energi. Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av hur verksamheten påverkar miljön. Efter att miljödomstolen gått igenom materialet vidtar remissrundor till berörda parter. Ringhals räknar med att få den nya miljödomen vid årsskiftet 2003/2004. Bild på Per Drake finns på Ringhals hemsida. Till bild på Per Drake För mer bakgrundsfakta, se Ringhals sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. . Till sammanfattningen Lämnat av Ringhals informationsenhet. För vidare information kontakta: Per Drake, projektledare, eller eller Krister Egnér, chef för Säkerhet och miljö. Bägge nås via Ringhals växel, telefon 0340-66 70 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20040805BIT20430/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar