Vattenfall presenterar internationell elmarknadsrapport

Vattenfall presenterar internationell elmarknadsrapport Vattenfall presenterade idag sin elmarknadsrapport Electricity Market Report 2003. Rapporten bygger på beskrivningar av Vattenfall s hemmamarknader, det vill säga Tyskland, Polen och Norden. Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson framhöll att avregleringen av den europeiska elmarknaden har varit en framgång - men ännu återstår mycket att göra för att höja förståelsen för den öppna marknaden. - Elmarknadens trovärdighet och förtroendet för dess främsta aktörer ifrågasätts ofta av allmänhet och kunder, särskilt under svåra perioder som den senaste kalla vintern i Norden. Vattenfall vill med denna elmarknadsrapport genom öppenhet bidra till att bygga förtroende på marknaden. Som ett ledande företag delar vi med oss av vår kunskap och förståelse av den nuvarande situationen på våra hemmamarknader och den övergripande utvecklingen av den inre elmarknaden i Europa samt vår bedömning av dess framtida utveckling. - Den tyska marknaden, som idag är Vattenfallkoncernens största, följer samma naturliga mognadsprocess som vi tidigare sett på den nordiska marknaden, konstaterade Klaus Rauscher, vd för Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG. Men han underströk också de politiska beslutens betydelse för marknadens fortsatta utveckling. - Det kommande regelverket, den nationella fördelningsplanen för handel med emissioner och subventionsprogram för förnyelsebar energi är bara tre exempel på politiska beslut som har väsentlig påverkan på alla företag i elbranschen. Electricity Market Report 2003 beskriver utförligt huvuddragen för hur marknaderna fungerar och sätter också in dem i ett europeiskt sammanhang. En brett sammansatt arbetsgrupp på mer än 30 deltagare från hela Vattenfallkoncernen har samverkat för att sammanställa denna rapport. Ansvarig för arbetet var Arne Mogren, Vattenfall Public Affairs. Förra året publicerade Vattenfall sin första Electricity Market Report med ett nordiskt perspektiv. Electricity Market Report 2003 är alltså mer vittomfattande men ambitionen är fortfarande att beskriva marknadsutvecklingen så objektivt och neutralt som möjligt. Electricity Market Report 2003 består av två separata delar: 1. Allmänna frågor av betydelse för marknadsutvecklingen ur ett nordeuropeiskt perspektiv, utifrån marknadsanalyser av Vattenfalls huvudmarknader. 2. Tre separata beskrivningar av de nordiska, tyska och polska marknaderna. Bland de iakttagelser som presenteras kan nämnas följande: - EU:s energimarknader utvecklas mot fri konkurrens. Avregleringen har utvecklats i olika takt i olika länder, långsammare på gasområdet än på elmarknaden. EU-kommissionen har noterat framsteg beträffande elmarknadens allmänna sätt att fungera, särskilt i Tyskland, Österrike och Nederländerna. - De avreglerade elmarknader där Vattenfall verkar fungerar väl, men servicenivån gentemot små kunder liksom andra aspekter måste förbättras. - I Norden är det inte relevant att diskutera producenters marknadsandelar i enskilda länder, eftersom marknadsintegrationen redan har gått så långt att de nationella marknaderna har ersatts av en regional marknad. Sett i ett nordiskt perspektiv står de tre största producenterna (Vattenfall, Fortum och Statkraft) tillsammans för 47 % av produktionen. De femton största producenterna svarar tillsammans för 81 % av produktionen. - I Tyskland befinner sig elmarknaden i ett övergångsstadium. Politikens inverkan på energiindustrin är fortfarande och kommer att förbli ganska stor. - Polen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av avreglering. Avregleringen har påskyndat den ekonomiska omvandlingen av den polska energisektorn. Energiföretag blir mer affärsmedvetna och kundinriktade. Kunderna har blivit mer medvetna om sina rättigheter. Electricity Market Report 2003 kan laddas ned från koncernens webbsida www.vattenfall.com (välj "Responsibilities" > "Reports"). Den kan också beställas via e-post (kontakta birgitta.lagerstrom@vattenfall.com ). Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Martin May, Chef för Group Media Relations, telefon: 08-739 52 70. Arne Mogren, Chef för Public Affairs, telefon: 08-739 52 34. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar