DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2000

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2000 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA . Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning , vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement där produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag över hela världen. VBG:s B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Lastvagnsutrustning : Det engelska dotterbolaget VBG Ltd som tillverkar vändskivor såldes den 30 juni i år. Försäljnings- och resultatmässigt konsoliderades den engelska verksamheten i koncernen till och med första halvåret. För jämförelsens skull särredovisas vändskiveförsäljningen i tabellen nedan. Under årets första nio månader var efterfrågan på släpvagnskopplingar fortsatt stark. Orderingången i dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH ökade och bolaget tar marknads-andelar på den så viktiga tyska marknaden. Periodens fakturering blev för affärsområdet exklusive vändskivor 324,4 MSEK (312,2) en ökning med 3,9 %. Rensat från valuta- och prisjusteringar bedöms volymökningen till drygt 6 %. I slutet av september hölls världens största lastbilsmässa IAA i Frankfurt där koncernens produktionsbolag VBG Produkter AB och Ringfeder VBG GmbH rönte stor uppmärksamhet med nyutvecklade produkter inom samtliga produktområden. Bland annat kunde den gemensamt utvecklade 50 mm EU-kopplingen presenteras i såväl RINGFEDER som VBG utförande. Maskinelement : Under 1999 påverkades affärsområdet negativt av den allmänt svaga totalmarknaden. I slutet av förra året och under årets första nio månader återhämtade sig marknaden något. Faktureringen till och med september uppgick till 99,1 MSEK (91,7), vilket var 8 % bättre än motsvarande period 1999. Med hänsyn taget till valuta och pris var volymökningen ca 6 %. Koncernens totala fakturering : Sammantaget var koncernens fakturering för perioden januari - september 464,6 MSEK (459,7), en ökning med 1,1 % jämfört med samma period föregående år. Efter justering för valuta- och prisförändringar samt jämförbar struktur uppskattas volymtillväxten under perioden till 6 %. PERIODENS RESULTAT Årets tre första kvartal innebar för koncernen ett resultat (inkl realisationsvinst) efter finansnetto på 44,4 MSEK (45,6). Förutom realisationsvinsten från försäljningen av VBG Ltd beräknad till cirka 13 MSEK redovisades under första halvåret under övriga rörelseintäkter de företagsanknutna SPP-medel om 2,6 MSEK som allokerats till VBG. Dessa kommer under hösten att användas till att lösa in del av VBG AB:s PRI-skuld. Periodens resultat är vidare belastat med omstruktureringskostnader av engångskaraktär på 6,5 MSEK. Sammantaget har således resultatet påverkats positivt med 9,1 MSEK (4,4) av poster med engångskaraktär. Vinstmarginalen uppgick till 9,6 % (11,6). Avkastningen på sysselsatt kapital blev 16,0 % (16,1) och på eget kapital 14,5 % (16,6). INVESTERINGAR För perioden uppgick koncernens nyinvesteringar i immateriella och materiella anläggnings-tillgångar till 21,1 MSEK (27,3). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet upprättas enligt indirekt metod och den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital genererade 49,8 MSEK (43,6). Rörelsekapitalet minskade under perioden vilket frigjorde 8,0 MSEK (-4,4). Investeringsverksamheten gav tack vare försäljningen av VBG Ltd ett tillskott på 2,1 MSEK (-14,6). Kassaflödet efter investeringar blev därmed 55,7 MSEK (24,6). Finansieringsverksamheten innebar en nettoamortering av räntebärande skulder med -29,9 MSEK (4,8) samt betald utdelning -10,3 MSEK (-8,6) till aktieägarna, vilket sammantaget belastade kassaflödet med -40,2 MSEK (- 3,8). Nettokassaflödet för perioden blev positivt 19,7 MSEK (20,8). Likvida medel uppgick den 30 september till 97,0 MSEK (77,1 vid årsskiftet). Med tillägg för ej utnyttjade checkräkningskrediter uppgick disponibla likvida medel till 169,9 MSEK (137,6). Koncernens räntebärande nettolåneskuld har under året minskat med 87,8 MSEK och upp-gick vid periodens utgång till 29,4 MSEK. Det egna kapitalet ökade med 15,4 MSEK till 291,1 MSEK (275,7). Förutom utdelningen på -10,3 MSEK och årets omräkningsdifferenser på 1,9 MSEK , bokades de historiska omräk-ningsdifferenser och övervärden hänförliga till det avyttrade bolaget VBG Ltd bort direkt mot eget kapital till ett sammanlagt värde av -7,0 MSEK. Relationen räntebärande nettolåneskuld i förhållande till eget kapital var per sista september 0,10 (0,43 vid årsskiftet). Soliditeten förbättrades under perioden och uppgick till 56,1 % (46,8). PERSONAL Vid utgången av perioden var 320 personer (356 vid årsskiftet) anställda i VBG koncernen varav 145 (144) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 367 personer jämfört med 398 personer under samma period 1999. Av dessa var 154 (151) verksamma i Sverige. AKTIEDATA Vinsten per aktie, efter skatt, uppgick för perioden till 8:98 kr (9:29). Eget kapital per aktie var vid utgången av september 85:03 kr jämfört med 80:53 vid årsskiftet. PROGNOS Från och med 1 juli ingår inte VBG Ltd som en del av VBG-koncernen men faktureringen för helåret 2000 förväntas ändå bli drygt 610 MSEK (614,9). Resultat efter finansnetto bedöms bli i nivå med föregående år, dvs ca 60 MSEK. Vänersborg 2000-10-12 VBG AB (publ) Richard Persson Verkställande direktör KONTAKTPERSON Richard Persson, VD Tel 0521 277701 NÄSTA RAPPORT Bokslutskommuniké 2001-02-09 Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00980/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar