Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B

Styrelsen för Wedins Skor & Accessoarer AB har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 7 april 2008, beslutat att bolagets aktiekapital ska ökas från 278 259 987 kronor till högst 283 033 332 kronor, genom emission av högst 1 591 115 aktier av serie B för att möjliggöra garantiersättning i form av nyemitterade aktier till de garanter som säkerställt den av bolaget nyligen genomförda nyemissionen av aktier av serie B och teckningsoptioner. Genom emissionen kan antalet aktier av serie B komma att öka från 92 723 329 till 94 314 444.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Celox S.A, Originat AB och Varenne AB. Teckningsperioden löper ut den 13 juni 2008.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 3 kronor och 2 öre per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på OMX Nordiska Börs Stockholm de sista fem handelsdagarna i teckningsperioden i den nyligen genomförda nyemissionen av aktier och teckningsoptioner, dvs. från och med den 30 april till och med den 7 maj 2008.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran på garantiprovision och ske i samband med teckningen. Vid full teckning i emissionen kommer bolaget genom kvittning av fordringar på garantiersättning tillföras 4 805 167 kronor och 30 öre.

Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Thelin, VD, telefon 08-508 99200 eller 070-546 4165

Denna information är sådan som Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2008 kl. 17.00.

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefon 08-508 99 200 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar