KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, (”Venue Retail Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 15.00 i Venue Retail Groups lokaler på Karlavägen 108 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 13 maj 2020, dels onsdagen den 13 maj 2020, helst senast kl. 16.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämma. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till anders.arverud@venueretail.com, per fax 08-508 992 90 alternativt via brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 13 maj 2020, då sådan omregistrering skall kunna vara verkställd före denna dag.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida (www.venueretail.com) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till Bolaget på ovan angiven adress senast onsdagen den 13 maj 2020.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 171.880.160, varav 300 aktier av serie A, 145.095.629 aktier av serie B och 26.784.231 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 171.882.860.

Information om poströstning och insamling av fullmakter

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du på Bolagets hemsida (www.venueretail.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 13 maj 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda en fullmakt till Anders Arverud som kan företräda aktieägaren vid stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 13 maj 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamöter
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen har mottagit meddelande om att Ulf Eklöf, Bo Eklöf och Christel Kinning önskar lämna sina uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget så snart det är praktiskt möjligt. Mot den bakgrunden föreslår valberedningen nyval av styrelseledamöterna Michael Grimborg, Jarle Gundersen och Elvira Eriksson samt att nuvarande styrelseledamot Tommy Jacobson väljs till styrelsens ordförande och att nuvarande styrelseledamot Håkan Lundstedt väljs till vice styrelseordförande.

Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida (www.venueretail.com).

Håkan Lundstedt och Tommy Jacobson (föreslagen ordförande) kvarstår som styrelseledamöter fram till tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*********

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen och de handlingar ska hållas tillgängliga inför stämman skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.venueretail.com samt vid stämman.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2020

Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Venue Retail Group AB, Box 24085, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar