Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Venue Retail Group Aktiebolag den 1 juli 2020

Vid extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) idag den 1 juli 2020 i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) ("Bolaget") beslutades att Bolaget inte ska träda i likvidation och att Bolaget ska fortsätta driften av verksamheten.

Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020 att av Bolaget upprättad kontrollbalansräkning utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav kallade styrelsen till denna extra bolagsstämma (första kontrollstämma), som avhölls idag och där styrelsen framlade kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen med Bolagets revisors yttrande över densamma.

Extra bolagsstämman beslutade att bedriva verksamheten vidare mot bakgrund av att styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarna och Bolagets bästa att stämman beslutar om en fortsatt drift. Bakgrunden till styrelsens bedömning är att styrelsen arbetar med att förhandla fram en finansieringslösning med Bolagets bank och/eller befintliga aktieägare för åtminstone de kommande tolv månaderna samt att Bolaget utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission under sommaren 2020. Bolaget och dess rekonstruktörer arbetar även med att ta fram ett ackordförslag genom vilken Bolagets skulder skulle skrivas ned.  Med anledning av att extra bolagsstämman fattade beslut om att verksamheten ska bedrivas vidare behöver styrelsens sekundära förslag om likvidation inte beröras närmare.

Inom åtta månader från den första kontrollstämman kommer det att kallas till en ny extra bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.  

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 16.00 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group Aktiebolag (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker.
Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök
www.venueretail.com

Venue Retail Group Aktiebolag, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar