Wedins Skor & Accessoarer genomför garanterad företrädesemission samt sammanläggning av aktier

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada Australien, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan distribution eller offentliggörande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt och inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte heller till personer i sådana länder. • Beslut om nyemission med företrädesrätt om cirka 151 Mkr • Emissionsvillkoren fastställdes till två nya aktier per gammal (2:1) till en emissionskurs om 31 öre per aktie • Kapitaltillskottet ska användas för att öka takten i omvandlingen av butiksnätet • Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelse samt emissionsgaranti från FöreningsSparbanken • Samtliga de huvudägare som kontaktats, vilka sammanlagt representerar cirka 40 %, har ställt sig positiva till att teckna sina respektive delar i emissionen på föreslagna villkor • Styrelsen föreslår sammanläggning (s.k. omvänd split) efter genomförd företrädesemission, där hundra gamla aktier läggs samman till en ny (1:100) • Styrelsen föreslår emissionsbemyndigande till framtida förvärv om högst 800 000 aktier, efter genomförd sammanläggning Bakgrund och motiv Den 22 oktober 2004 lämnade Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) (Wedins) sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003/2004, i vilken det konstaterades att takten i förändringen av Wedins butiksnät behöver öka för att nå önskad stabilitet och lönsamhet. Styrelsen i Wedins har gjort bedömningen att ytterligare externt kapital krävs för att påskynda omstruktureringen och stärka bolagets kapitalbas. Wedins huvudsakliga strategiska fokus är att fortsätta reducera kostnader, skapa högre omsättning per butik (från 4,6 Mkr till cirka 7,0 Mkr i genomsnitt) samt nå finansiell stabilitet. En strategiskt viktig växling från små till större butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer pågår. Syftet är dels att förbättra lönsamheten per butik, dels att öka anpassningsförmågan vid kortsiktiga efterfrågesvängningar. De större butiker som hittills infört det nya butikskonceptet visar en positiv utveckling i såväl försäljning som resultat och ökad kundnöjdhet. Preliminära försäljningssiffror för det första kvartalet Den 8 december presenterade Wedins preliminära försäljningssiffror för det första kvartalet, september-november, 2004/2005. Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgår preliminärt till drygt 290 Mkr, jämfört med 260,8 Mkr för motsvarande period under verksamhetsåret 2003/2004. Försäljningen i jämförbara enheter beräknas ha ökat med cirka 5 procent. Trots planenligt ökade kostnader för nyöppnade butiker samt Sko-City blir resultatet bättre än för motsvarande period föregående verksamhetsår, då resultatet före skatt uppgick till 2 Mkr. Emissionsbeslut Styrelsen för Wedins har beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst cirka 151 Mkr, där varje befintlig aktie, av både serie A och B, skall berättiga till nyteckning av två nya aktier av samma aktieslag. Därutöver skall subsidiär företrädesrätt och teckning utan företrädesrätt förekomma. Emissionskursen har fastställts till 31 öre per aktie. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från den ordinarie bolagsstämman , som skall hållas den 18 januari 2005. Vid fullteckning i emissionen kommer Wedins att emittera 488 060 536 nya aktier (fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 486 060 536 aktier av serie B). Efter fulltecknad emission kommer Wedins att ha sammanlagt 732 090 804 aktier (fördelat på 3 000 000 aktier av serie A och 729 090 804 aktier av serie B). För tidplan för emissionen se nedan under punkten Översiktlig tidplan. Emissionsgaranti m.m. Wedins verkställande direktör, Roland Nilsson, som äger 6,9 procent av antalet aktier, har förbundit sig att teckna sin andel i emissionen. Bolaget har sonderat intresset bland sina huvudägare under den innevarande veckan. Samtliga de huvudägare som kontaktats, vilka sammanlagt representerar cirka 40 procent, har ställt sig positiva till att teckna sina respektive delar i emissionen på föreslagna villkor. FöreningsSparbanken har genom en emissionsgaranti förbundit sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av Wedins aktieägare, eller av annan utan företräde, upp till ett belopp om 150 Mkr . Emissionen är därmed tillfullo säkerställd. Emissionsgarantin kommer att närmare beskrivas i det emissionsprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 21 januari 2004. Sammanläggning av aktier (1:100) Efter det att den föreslagna företrädesemissionen genomförts kommer antalet aktier i Wedins att uppgå till 732 090 804. I syfte att undvika en alltför hög volatilitet i aktien samt att minska kurs-spreaden, har Wedins styrelse beslutat att föreslå stämman en sammanläggning (s.k. omvänd split), varvid aktiens nominella belopp ändras från 10 öre till 10 kronor. För att kunna möjliggöra sammanläggningen har styrelsen föreslagit bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av det antal aktier av serie A och/eller serie B som krävs för att det sammanlagda antalet aktier av serie A respektive B skall vara jämnt delbart med 100, dock högst 100 aktier av vardera serien. Aktierna skall kunna emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och emissionen skall ske för att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier. Justering av verksamhetsföremålet Styrelsen beslutade vidare, för att bolagsordningen tydligare skall spegla bolagets ökade fokus på accessoarer respektive design och egen produktutveckling, att föreslå att bolagsstämman beslutar om en ändrad skrivning av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Bolagets verksamhet skall vara att direkt - eller indirekt via dotterbolag - bedriva detaljhandel avseende skor, modeaccessoarer och bijouterier samt distribution, design och produktutveckling av skor, modeaccessoarer och bijouterier samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Emissionsbemyndigande Styrelsen beslutade även att föreslå bolagsstämman att styrelsen skall erhålla ett bemyndigande för att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen. Emissionerna skall kunna ske med eller utan aktieägarnas företräde. Det antal aktier som högst kan komma att emitteras är 80 000 000 aktier av serie B, före föreliggande sammanläggning, eller högst 800 000 aktier av serie B efter genomförd sammanläggning. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om 9,9 procent av aktiekapitalet och 9,5 procent av rösterna i bolaget efter genomförd företrädesemission. Översiktlig tidplan för företrädesemissionen 29 december 2004 Årsredovisning för verksamhetsåret 2003/2004 och fullständiga emissionsvillkor m.m. hålls tillgängliga för aktieägarna i Wedins. 18 januari 2005 Ordinarie bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission m.m. 20 januari 2005 Aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen. 24 januari 2005 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Wedins aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. 27 januari – 7 februari 2005 Handel med teckningsrätter. 27 januari – 10 februari 2005 Teckningstid. Handel i betalda tecknade aktier, BTA, kommer att tillhandahållas under perioden från och med den 27 januari 2005 till och med omkring den 22 februari 2005. I övrigt hänvisar Wedins till det emissionsprospekt rörande företrädesemissionen som beräknas bli offentligt omkring den 21 januari 2005. Swedbank Corporate Finance, FöreningsSparbankens investmentbank, är finansiell rådgivare och emissionsbank till Wedins i den föreliggande emissionen. Lage Jonason har agerat rådgivare till Wedins ledning och styrelse. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB Telefon 08-508 99 200, mobil 070-580 81 85 ”Wedins erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna” Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Organisationsnummer 556540-1493 www.wedins.se 1) Emissionsbeslutet är vidare villkorat av att kapitalgränserna i bolagsordningen höjs från nuvarande lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000. 2) Emissionsgarantin är bl.a. villkorad av att Wedins resultat och ställning inte väsentligen negativt förändrats vid tidpunkten för FöreningsSparbankens infriande av garantin. 3) FöreningsSparbanken har erhållit Aktiemarknadsnämndens dispens från reglerna om budplikt i NBK:s sk.k take-over-regler vid infriande av emissionsgarantin.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar